english
1)

רש"י: חוזר לענין ראשון: מה בא רש"י ליישב?

1.

גור אריה: כבר כתוב בסוף פרק ל"ז שיוסף נמכר למצרים ולמה חזר כאן? אלא שדרך הכתוב לחזור לעניין הראשון.

2)

רש"י: ועוד, כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר וכו': למה נזקק רש"י לשני הטעמים?

1.

גור אריה: החלק הראשון של הפרק הקודם- ירידת יהודה מאחיו, נכתב כאן ללמד שהורידוהו מגדולתו, ואילו מעשה תמר נכתב כאן ללמד שגם אשת פוטיפר התכוונה לשם שמים.

3)

למה היה צורך שירידת ישראל למצרים תתגלגל על ידי מכירת יוסף?

1.

מהר"ל (גבורות ה', תחילת פרק י"א): ראוי היה שירד יעקב למצרים על ידי סיבה קטנה- להנצל מהרעב שבארץ, אבל מזלו ראה שהוא עתיד להשתעבד שם ולכן היה צריך להוריד אותו על ידי בנו.

4)

למה היה צורך שירידת ישראל למצרים תתגלגל על ידי מכירת יוסף ולא ירדו על ידי כפיה של פרעה?

1.

מהר"ל (גבורות ה', תחילת פרק י"א): ראוי שגזירת ה' תצא לפועל בכח ובהכרח אבל כדי שלא יתבזה יעקב הוא ירד בעקבות בנו.

5)

למה היה צורך שירידת ישראל למצרים תתגלגל על ידי מכירת יוסף ולא נתן ה' בלב פרעה לקרוא ליעקב לטובתו?

1.

מהר"ל (גבורות ה', תחילת פרק י"א): ראוי שגזירת הגלות תצא לפועל באופן שיהיה ניכר שה' גוזר ומקיים, ולכן ירידת יעקב התגלגלה באופן פלאי.

6)

למה ירידת ישראל התגלגלה דוקא על ידי מכירת יוסף ולא על ידי אח אחר מהשבטים?

1.

מהר"ל (גבורות ה', תחילת פרק י"א): המצרים חומריים ושטופים בעריות ויוסף היה קדוש ונבדל מהעריות, ולכן יוסף ראוי להיות מלך על מצרים כשם שהצורה מושלת בחומר. 1


1

החומר הוא האפשרות (-הפוטנציל), והצורה היא הממוש וההוצאה של החומר אל הפועל (כגון- הברזל הוא החומר של הסכין, וחוד הסכין מוציא אותו מן הכח אל הפועל). כך אצל האדם החומרי- אין לו צורה מסויימת שבה הוא צריך לנהוג אלא לפי ההיזדמן והחשק, ולכן כאשר אדם בעל צורה כיוסף מושל בהם, הוא נותן בהם צורה ומוציא את כוחותיהם אל הפועל.

7)

למה לא התגלגל הדבר שיוסף יתמנה למלך מיד בבואו למצרים?

1.

מהר"ל (גבורות ה', פרק י"א עמ' סג): כדרך שבתחילת גידולו של הנער החומר גובר על הצורה [-הנטיות הגשמיות על השכליות] עד שיגדל, כך בתחילה היה יוסף עבד למצרים עד שגברה צורתו והוא מלך עליהם.

8)

כאן כתוב שפוטיפר קנה את יוסף מהישמעאלים וכן כתוב בפרק ל"ז פסוק כ"ח שהאחים מכרו אותו לישמעאלים, ואילו בסוף פרק ל"ז כתוב שהמדיינים הם שמכרו אותו לפוטיפר?

1.

גור אריה (פרק ל"ז פסוק כ"ח): הישמעאלים היו מרובים והמדיינים סמוכים להם, קרואים על שמם ולבושים כמותם, ולכן אחרים התייחסו אליהם כישמעאלים (-האחים ופוטיפר), אך כשמדובר עליהם בעצמם כתוב "והמדנים מכרו אותו לפוטיפר".

2.

גור אריה (פרק ל"ז פסוק כ"ח): עיקר השיירה הייתה של ישמעאלים ועמם היו מדיינים סוחרים, ולכן כתוב שהאחים מכרו אותו לישמעאלים כי הם מכרו לשיירה שהייתה של ישמעאלים, אבל הקונים באופן פרטי היו מדיינים.

3.

גור אריה (פרק ל"ז פסוק כ"ח): לדעת המדרש הוא נמכר לישמעאלים והם מכרוהו לסוחרים (שדרכם לסחור) שמכרוהו למדיינים. אף על פי כן כתוב שפוטיפר קנה אותו מהישמעאלים כי עיקר השיירה הייתה של ישמעאלים.

4.

גור אריה (פרק ל"ז פסוק כ"ח): לדעה שניה במדרש המדיינים מכרו אותו לממונה של המדינה ואעפ"כ כתוב שפוטיפר קנה מהישמעאלים כי יוסף לא היה בידי אחר חוץ מהישמעאלים שהורידו אותו, אלא שנכתבו עליו כמה שטרי מכר.

5.

גור אריה (פרק ל"ז פסוק כ"ח): במצרים היו ישראל משועבדים ואילו ארץ כנען הייתה להם לאחוזת עולם ולכן היה צריך חלוף של כמה רשויות [-וירידה בהדרגה מחרות לשיעבוד]. לכן הוא נמכר בתחילה על ידי אחיו לישמעאלים שהם בני אברהם ואמם ממצרים, ואח"כ למדיינים שהם בני קטורה [שהיו פחות חשובים מישמעאל], והסוחרים אמנם היו מדיינים אבל כיוון שהם קונים על מנת לסחור ולא לשם עבדות, לכן זה לא נחשב ככניסה לעבדות. לדעה שהוא נמכר לממונה של המדינה, צריך לומר שהמדיינים אומנם קרובים למצרים, אבל לא אל היחיד [אלא אל העם באופן כללי] ולכן הוא נמכר בתחילה אל הממונה של המדינה ובזה נחשב שהוא נמכר לכל המדינה. 1

6.

מהר"ל (גבורות ה' פרק יא, עמ' סג, ד"ה ותדע): לדעה שהוא נמכר לממונה של המדינה פירוש הדברים שעבד לרבים אינו עבד גמור כי גם אדם חשוב פעמים שהוא עושה צורכי רבים [ולכן המכירה שלו הייתה בהדרגה- תחילה עבד לרבים ואח"כ ליחיד].


1

במהר"ל בגבורות ה' (פרק יא, עמ' סג, ד"ה ותדע) כתוב שהסוחרים היו ישמעאלים והמכירה להם נחשבת כהתרחקות מבני יעקב מפני שדרכם לסחור ולמכור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים