english
1)

למה זכתה תמר שמלכות בית דוד תצא ממנה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מב, סוטה דף י: ד"ה כל): בשכר צניעותה זכתה שיצאו ממנה מלכים ונביאים כי הצניעות היא התקדשות מהערוה וזו מעלה הנבדלת מהגשם [-היא רוחנית ולא גשמית] ולמלכים ונביאים יש מעלה אלוקית נבדלת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים