english
1)

רש"י: והנה תאומים- מלא, ולהלן תומים, חסר: מנין לדרוש כך והרי דרך הפסוק לכתוב 'תאומים' מלא באל"ף?

1.

גור אריה: כאן כתוב מלא לגמרי- עם וי"ו, ולכן דרשו ששניהם צדיקים, ואילו להלן כתוב חסר לגמרי- בלי אל"ף, ולכן דרשו שאחד רשע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים