english
1)

רש"י: צדקה בדבריה. ממני היא מעוברת: למה לא פירש שיהודה אמר דבר אחד- 'צדקה יותר ממני'?

1.

גור אריה: יהודה עוד לא ידע שהיא כלתו ולכן אין לו על מה לומר 'צדקה יותר ממני' אלא 'צדקה בדבריה' ו'ממני מעוברת'.

2)

רש"י: שיצאה בת קול: מנין דרשו כך?

1.

גור אריה: קשה מנין ליהודה שהיא מעוברת ממנו, שמא זינתה עם עוד אחד? אלא יצאה בת קול.

3)

רש"י: לא הוסיף: למה לא הוסיף והרי הייתה מותרת לו?

1.

גור אריה: לדעה זו היא אסורה משום כלתו, ורק ביאה ראשונה הותרה כדי לקיים מצות יבום.

4)

רש"י: לא פסק: כיצד הותר לו להמשיך, והרי היא כלתו ורק ביאה ראשונה הותרה כדי לקיים מצות יבום?

1.

גור אריה: לדעה זו נאמר כאן הכלל 'כיון דהותרה הותרה'. 1


1

'כיון דהותרה- הותרה' פרושו שכל יבמה מותרת ליבם גם אחרי ביאה ראשונה אף שמצות יבום כבר התקיימה, כי התורה התירה את האיסור לצורך מצות יבום, ונחלקו האם ההיתר הזה נאמר גם כאן.

5)

רש"י: לפי שהיתה צנועה בבית חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכים: למה זה שכרה על צניעותה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מב, סוטה דף י: ד"ה כל): הצניעות היא התקדשות מהערוה וזו מעלה הנבדלת מהגשם [-היא רוחנית ולא גשמית] ולמלכים ונביאים יש מעלה אלוקית נבדלת.

6)

במה זכה יהודה משום שהודה, ומדוע?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' לו, סוטה דף ז: ד"ה הודה): יהודה זכה משום כך לעולם הבא, כי ההודאה ברבים היא כבישה בכח של היצר שיש באדם מצד העולם הגשמי, ולכן ע"י ההודאה הוא זוכה לעולם הבא.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' מג, סוטה דף י: ד"ה יוסף): יהודה זכה ששם ה' נמצא בשמו כי הוא קידש שם שמים בפרהסיא- והדבר יצא מהכח אל הפועל הגלוי, ולכן שם ה' נמצא בו בגלוי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים