english
1)

רש"י: רובו של ראשון וכו': למה לא פירש רש"י שהכוונה ל3 חודשים שלמים?

1.

גור אריה: אם הכוונה הייתה ל3 חודשים שלמים היה צריך לכתוב "אחר שלושה חודשים", ומכך שכתוב "כמשלוש חודשים" יש ללמוד שהחודשים משלשים עצמם בכך שאז ניכר ההריון. 1

2.

גור אריה: אם הכוונה הייתה ל3 חודשים שלמים היה צריך לכתוב 'משלוש חודשים', ומכך שכתוב "כמשלוש"- בכ"ף הדמין, יש ללמוד שלא היו חודשים שלמים.


1

נראה מהגור אריה ש"כמשלוש" פרושו שלא היו כאן 3 חודשים כשלעצמם אלא רק ביחס להריון- כי בראשון ובאחרון היה רק רובו של חודש.

2)

רש"י: כהשתלש החדשים: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: אין לפרש הכתוב 'כשלושה חודשים' אלא 'כהשתלש החודשים'- כי חודשי העיבור מחוברים ואינם נפרדים זה מזה, והכ"ף באה לומר 'רובו של ראשון ושל אחרון ואמצעי שלם'.

3)

רש"י: הרה לזנונים- שם דבר: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: אין לפרש 'הרה' כפועל עבר לנקבה, שהרי לא כתוב 'הרתה', אלא זה שם דבר וכאילו כתוב 'הנה היא הרה'.

4)

רש"י: בתו של שם הייתה: שיטת רש"י (סוטה דף י.) שתמר הייתה קטנה כשנשאת לער ואונן, וממיתת שם עד אז עברו יותר מ50 שנה?

1.

גור אריה: לדעת רש"י היא לא הייתה ממש בתו של שם אלא בת בנו.

5)

רש"י: לפיכך דנוה בשרפה: קשה שבת כהן המאורסת דינה בשריפה אבל תמר הייתה פנויה?

1.

גור אריה: אחר המבול בית דינו של שם גזר מות על הזנות, ובבת כהן גזרו שריפה משום שתיקנו כעין של תורה. 1


1

ע"ע בגו"א בפסוק טו שהוסיף ביאור בעניין זה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים