english
1)

רש"י: ואל תאבד שלש נפשות: מנין ידעה שיש לה תאומים?

1.

גור אריה: קבלה הייתה בידם שהמלכות תצא מיהודה, ומכיוון שמלכות יהודה משולה לירח, צריך שיוולדו תאומים ליהודה שהרי אין ירח בלי שמש.

2)

רש"י: נח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש וכו': למה כך הדבר?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב, עמ' מג, סוטה דף י: ד"ה נח): כבשן האש הוא כליון גמור ואעפ"כ הלבנת פנים היא הפסד גדול יותר, כי הכבשן מפסיד רק את הגוף הטבעי ואילו המלבין פני חברו מפסיד ומבטל את הצלם האלוקי של חברו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים