english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ויעלו בנגב ויבא עד חברון: אולי כך כתוב כי הם באו מחו"ל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות?

1.

גור אריה: לא כתוב 'ויבא לחברון' אלא "עד חברון" משמע שהכל עלייה- מהמקום שיצאו ממנו ועד חברון.

2.

גור אריה: יש להוכיח שחברון היא הר ממה שכתוב ברש"י (במדבר יג,כב) שחברון היא מקום טרשים והוקצתה לקבורה. וכן מוכח בספר יהושע (יד,יב-יג) שחברון היא הר.

2)

רש"י: מקום מוכן לפורענות: מנין דרשו זאת?

1.

גור אריה: כבר כתוב "אחיך רועים בשכם" ודי היה לכתוב כאן 'ויבא שמה', ו"שכמה" מיותר.

3)

רש"י: מקום מוכן לפורענות: קשה שהקלקול היה בדותן ולא בשכם?

1.

גור אריה (פסוק י"ז): שכם היא הכרך ודותן סמוכה וטפלה אליה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים