english
1)

רש"י: זה גבריאל: מנין שהיה זה מלאך?

1.

גור אריה: אם לא כן, למה סיפר הכתוב את המעשה עם האיש? אלא ללמדך שה' שלח מלאך כדי שיגיע יוסף לאחיו.

2)

רש"י: זה גבריאל: מנין שהיה זה גבריאל?

1.

גור אריה: בספר דניאל כתוב "והאיש גבריאל" כי 'גבר' הוא 'איש'.

2.

די היה לכתוב 'וימצאהו איש וישאלהו' בלי "וישאלהו האיש", [אלא לדרוש שזה גבריאל שנקרא איש].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים