english
1)

רש"י: לשון ענוה וזריזות: אולי זה רק לשון עניה על שאלה?

1.

גור אריה: אביו כבר אמר לו "הלא אחיך רועים", זאת אומרת שהוא כבר דיבר אתו ולכן אין לפרש 'הנני' מלשון ענייה. 1


1

נראה שיש 'הנני' שמשמעותו ענייה על קריאה בתחילת הדיבור, וכאן שלא על כך מדובר, הוצרך רש"י לפרש "לשון ענוה וזריזות".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים