english
1)

רש"י: ברכתי- מנחתי: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: מאחר שהוכיח רש"י ששאילת שלום נקראת ברכה, יש לפרש שגם המנחה הבאה מחמתה נקראת 'ברכה'.

2)

רש"י: לא טרחת בה: מנין שזו כוונת יעקב?

1.

גור אריה: יעקב לא אמר 'אשר הבאתי' אלא "אשר הובאת" לומר שאני טרחתי בה ולא אתה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים