english
1)

רש"י: אל נא תאמר לי כן: מה הוסיף רש"י?

1.

גור אריה: קשה כיצד הוא מבקש ממנו לקחת את המנחה בלשון "אל נא"? אלא- 'אל נא תאמר לי כן'.

2)

רש"י: כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי פניך וכו': למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: מתחילת דבריו משמע שיקבל את המנחה משום נשיאת חן, ואח"כ ממשיך יעקב שיעשה זאת משום ראיית פנים, ולכן פירש רש"י שזהו טעם נוסף.

3)

רש"י: ועוד על שנתרצית למחול סורחני: למה הוסיף רש"י 'ועוד'?

1.

גור אריה: רש"י מפרש ש"ותרצני" איננו מחובר למה שכתוב לעיל אלא זהו טעם נוסף שתקבל את המנחה- משום שמחלת לי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים