english
1)

רש"י: נסעה כמו נסע, והנו"ן יסוד בתיבה: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: בפשטות "נסעה" פרושו 'נִסע' בלשון רבים, ולכן מדגיש רש"י שהנו"ן כאן חלק מהשורש.

2)

רש"י: נסעה כמו נסע, והנו"ן יסוד בתיבה: למה לא פירש רש"י שזה 'נִסע' בלשון רבים?

1.

גור אריה: נסיעה פירושה העתקה ממקום למקום, ולכן נכון לומר זאת רק על יעקב ולא על עשיו שחוזר למקומו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים