english
1)

רש"י: שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זקן: קשה ששרה אכן אמרה "אחרי בלותי" שהיא זקינה, ואמנם הסתיר שאמרה "ואדוני זקן" אבל לא שינה אותם?

1.

גור אריה: שרה צחקה בצירוף שתי הסיבות- "אחרי בלותי...ואדוני זקן" אבל לא הייתה צוחקת אם הייתה רק סיבה אחת, וה' אמר לאברהם שצחקה על "ואני זקנתי" וזהו שינוי.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים