english
1)

רש"י: ויש אומרים על שם י' נסיונות וכו': קשה למה כלל בשמו של יצחק את י' הניסיונות של אברהם?

1.

גור אריה: עיקר שמו על הנס שנולד בשנת ק' לאברהם וצ' לשרה, ולמה זכו לכך רק אז? מפני שרק אז נצטווה אברהם למול את בנו כשיהיה בן ח' ימים. ולמה לא נצטווה לפני כן על המילה? כי י' נסיונות נתנסה אברהם ואחד מהם למול לעת זקנותו.

2)

רש"י: ויש אומרים על שם י' נסיונות וכו': למה נצרכו שני הפרושים?

1.

גור אריה: אם משום הצחוק, לא היה נקרא "יצחק" אלא 'צחק'. ואין לפרש רק כפרוש השני כי כתוב בפירוש "צחוק עשה לי אלוקים".

3)

רש"י: את בריתי- ברית המילה תהא מסורה לזרעו של יצחק: מנין שמדובר כאן על ברית מילה שתהיה מסורה לזרע יצחק, ולא בסתם ברית של אהבה?

1.

גור אריה: לקמ' (בפסוקים כ-כא) כתוב "ולישמעאל שמעתיך..." ומכל מקום "ואת בריתי אקים את יצחק" ומדובר על ברית של אהבה 1 ולכן צריך לומר שהפסוק כאן עוסק בברית המילה שנכרתה עם יצחק.


1

כי ישמעאל בודאי אינו בכלל ברית המילה ולא צריך להפקיע אותו, כך פירש הרב הרטמן בהגהותיו שבהוצאת מכון ירושלים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים