english
1)

רש"י: הלואי שיחיה ישמעאל, איני כדאי לקבל מתן שכר כזה: כיצד משמע שאמר שאינו כדאי לשכר כזה?

1.

גור אריה: מבקשתו זו משמע שהתיירא שלא יחיה ישמעאל, ולמה לא יחיה? אלא שאמר "איני כדאי".

2)

רש"י: יחיה לפניך...ביראתך: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, "לפניך" למה לי?!

3)

רש"י: יחיה לפניך...ביראתך: רמב"ן: ה' השיב "ולישמעאל שמעתיך" ואם ביקש שירא ישמעאל את ה' נמצא שלא נתקבלה בקשתו?

1.

גור אריה: אברהם לא ביקש שיהיה ישמעאל ירא ה' כי זה תלוי בבחירה של ישמעאל, אלא אברהם אמר 'אני מבקש שיחיה כדי שיהיה ביראתך' -ועצם הבקשה הייתה רק על החיים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים