english
1)

רש"י: שנים עשר נשיאם- כעננים יכלו: מנין לדרוש שנמשלו לעננים?

1.

גור אריה: אם לא כן, היו נקראים 'שבטים'.

2)

רש"י: שנים עשר נשיאם- כעננים יכלו: מה משמעות הדבר שנמשלו לעננים?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פכ"ו, עמ' קלג, ד"ה ואמר מנחם): במדרש כתוב שהמשיח נולד בבירת ערביא, כי על המשיח נאמר שהוא יבוא רוכב על ענן, והערבים קרויים 'נשיאים'- עננים, כי הם מתעלים מעלה מעלה אבל לבסוף כַלים, והמשיח רוכב ומתעלה על העליונים. 1


1

במהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' רטז ד"ה ולפיכך, סנהדרין דף צח.) כתוב שהמשיח בא עם ענני השמים, כי העננים מתייחסים אל המים שהם חומריים וחסרי צורה, אלא שהעננים הם חומר שמתעלה למעלה, ולכן אם זכו ירכב המשיח עליהם- יתעלה מעל חומר העליונים, עיי"ש.

3)

למה מלכות ישמעאל לא נרמזה עם ארבעת המלכויות?

1.

מהר"ל (נר מצוה עמ' יח, ד"ה וזה שאמר): נמנו שם רק ארבעת המלכויות שירשו מלכותם מישראל והם עתידים להחזירה להם, אבל ישמעאל נתברך בפני עצמו מפני שהיה בן אברהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים