english
1)

רש"י: דמשמע שרי לי: בגמ' בברכות כתוב שבתחילה הייתה שרה לאומתה, וכאן כתב רש"י "שרי לי"?

1.

גור אריה: אין שר ליחיד אלא לאומה, ומכל מקום נקראה "שרי" כי לא הייתה 'שרה' לכל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים