english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: כאן למד שהמילה באותו מקום שהוא ניכר בין זכר לנקבה: אולי בא הפסוק ללמד שהמילה היא בזכר ולא ללמד היכן המילה?

1.

גור אריה: כבר כתוב (בפסוק י) "המול לכם כל זכר" ומה בא ללמדינו כאן? אלא שהמילה במקום שמבדיל בין זכר לנקבה.

2)

רש"י: ונכרתה הנפש- הולך ערירי ומת קודם זמנו: מה משמעות "ערירי" וכיצד נלמד מהפסוק?

1.

גור אריה: ערירי פירושו ללא וולד, ולמדו זאת מ'נכרת' כי משמעו נכרת מהשורש, וכשיש בנים אין זה כריתות שהרי הענפים נמשכים מהשורש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים