english
1)

רש"י: וברכתיה- בהנקת שדים וכו': מנין שהברכה היא בהנקת שדיים? ומנין שהניקה את כולם?

1.

גור אריה: כבר כתוב "וברכתי אותה" ולכן פירש "וברכתיה" בהנקת שדיים, ולא ליצחק בלבד שהרי כי כל אשה יולדת מניקה, אלא שהניקה בנים הרבה.

2)

רש"י: וברכתיה- בהנקת שדים וכו': ברכה היא לתועלת המתברך, ומה התועלת לשרה בכך?

1.

גור אריה: עיקר הברכה הייתה שהיא תתברך ממקור הברכה [ויהיה לה שפע בלי גבול], ולכן היו שדיה מושכים חלב כמעיין, ודבר זה היה נראה כשנזקקה להניק בנים הרבה.

3)

רש"י: ומניקתה לא הביאה, והיא היניקה את כולם: למה עשו כך?

1.

גור אריה: רצו לנסות את שרה שתאמר כל אחת לשרה שתניק את בנה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים