english
1)

רש"י: אמרפל הוא נמרוד: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: הפסוק בא לפרש מתי היה המאורע- "בימי אמרפל" ולא ידוע מתי הוא היה, לכן צ"ל שהיה זה נמרוד שהיה המלך הראשון, שהרי אמרפל מלך בשנער ובנמרוד כתוב "ותהי ראשית ממלכתו שנער".

2)

רש"י: מקום יש ששמו גוים: למה לא פירש שהוא נקרא כך כי מלך על גויים רבים?

1.

גור אריה: אם כך- קשה למה אצל שאר המלכים נזכר שם המדינה ("מלך עילם" וכד') ואצלו שם העם.

3)

רש"י: והמליכו איש עליהם ושמו תדעל: גור אריה: קשה שאולי לא המליכו כמה אומות את תדעל, אלא המלך הראשון באותו מקום מלך על אומות הרבה ואח"כ מלך שם תדעל?

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים