english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ממרא - שם אדם: אולי זה שם מקום?

1.

גור אריה: כבר כתוב שהמקום היה בחברון.

2)

רש"י: ממרא - שם אדם: אולי "ממרא" הוא שם המישור?

1.

גור אריה: שם המישור הוא אלוני [עי' רש"י לקמ' יד,ו].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים