hebrew
1)

Why did Shem state "Baruch Avram ... " after having already blessed him?

1.

Seforno: First he blessed Avraham, then he commented that in reality, he did not need his blessing, since he was already blessed by 'Kel Elyon' (See above Bereishis 12:2).

2)

What is the significance of the term "Who acquires Heaven and earth"?

1.

Rashi: The Pasuk simply means that Hashem made Heaven and earth thereby acquiring them.

2.

Seforno: Heaven and earth do not simply exist; they are there by the grace of Hashem; they are His acquisitions to do with as He sees fit ...

3)

בגמ' כתוב ששֵם הפסיד כאן את הכהונה כי הקדים ברכת אברהם לברכת ה', ותמוה- וכי שֵם החשיב את אברהם יותר מאת הקב"ה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' יב ד"ה כיון, נדרים דף לב:): הכהן הוא משרת ה' ולכן ראוי שכל מחשבותיו יהיו אל ה', אבל שֵם הקדים את אברהם כי האדם היה קרוב אליו יותר, ולכן ניטלה ממנו הכהונה.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' יב ד"ה ועוד יראה, נדרים דף לב:): שם הכיר את ה' ע"י פעולותיו בעולם ולכן הקדים את אברהם כי ע"י ברכת אברהם הכיר את הבורא, אבל אברהם הכיר את בוראו מצד עצמו ולא מצד פעולותיו, והכרה מצד הפעולה יש לה הסרה [אם תיפסק הפעולה] ולכן גם לכהונתו של שם יש הסרה. 1


1

לכאורה ברור שאברהם הוא זה שהכיר את ה' מתוך הבריאה כפי שאמרו חז"ל שאברהם התבונן בבריאה והסיק שאי אפשר לה בלי מנהיג? נראה לפרש ששֵם הכיר את ה' על ידי פעולותיו- כלומר היכן שפעולותיו גלויות, אך כשהוא מסתיר פניו לא הצליח שֵם לגלות את ההשגחה. אברהם חידש שאי אפשר לבירה בלי מנהיג גם כשהוא כביכול מסתתר, ואז הציץ עליו ה'. אולי זו כוונת המהר"ל שאברהם הכיר את הבורא מצד עצמו ולא מצד פעולותיו, כלומר שעצם הבריאה מעידה שיש בורא ומנהיג, גם אם ההנהגה לא ניכרת מתוך פעולותיו. ע"ע במהר"ל (דרוש לשבת הגדול עמ' רה ד"ה ומפני כי המצרים) מה שפירש על כך שאברהם חיפש את המנהיג של הבירה.

4)

רש"י: על ידי עשייתן קנאן להיות שלו: את הכל הקב"ה עשה, ולמה על שמים וארץ כתוב שהם קנינו?

1.

גור אריה: רש"י לא היה צ"ל ש"על ידי עשייתן קנאן להיות שלו" אלא עיקר הדבר ש'קנין' ראוי להאמר רק על מה ששלו לגמרי, וחז"ל מנו ד' קנינים שיש לקב"ה, כלומר דברים שהם של הקב"ה מצד עצמם, בלי צירוף של דבר אחר, לעומת שאר הדברים הם שלו אבל לא מצד עצמם, ולכן שמים וארץ הם קנינו. 1

2.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"י, עמ' שטז ד"ה יש לך): אין לקרוא 'קנין' אלא לדבר הקנוי לגמרי מבלי נטיה לשום צד, ולכן עבד הקנוי באופן חלקי לאדונו, אין נחשב 'קנין' סתם לאדון, ומשום כך שאר דברים אינם נקראים 'קנין' של הקב"ה, כי הם משמשים אותו רק בצד מסויים [שהרי כל דבר בבריאה לא מגלה גילוי שלם אלא בצירוף דברים אחרים], ושמים וארץ נחשבים לדבר אחד כי אין זה בלא זה. ועוד- 'קנין' הוא רק דבר השייך לעצמותו של בעל הקנין, שאם לא היה לו את אותו הדבר, היה צריך לקנותו, ולכן שמים וארץ הם 'קנין' כי שם ה' נקרא עליהם.


1

ושמים וארץ הם דבר אחד כי אין מציאות לזה בלא זה, כמבואר בהמשך מהמהר"ל בדרך חיים.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars