1)

TOSFOS DH BEISECHA

תוספות ד"ה ביתך

(SUMMARY: Tosfos asks why the Gemara does not exclude a partnership with a Nochri.)

תימה אמאי לא אמר שותפות דעובד כוכבים כדקאמר בכל הני דלעיל

(a)

Question: This is difficult. Why doesn't the Gemara say "your house" excludes a house which is owned jointly by a Nochri and a Jew, as stated earlier regarding many other laws?

2)

TOSFOS DH ELA

תוספות ד"ה אלא

(SUMMARY: Tosfos explains why we need to exclude Bikurim from Chutz la'Aretz.)

אע"ג דמצוה התלויה בארץ היא

(a)

Implied Question: This is despite the fact that it is a Mitzvah that is dependent on being in Eretz Yisrael. (Why, then, do we need a Pasuk to exclude Bikurim from outside of Eretz Yisrael?)

מכל מקום אצטריך למעוטי משום דאתקש לבשר בחלב בחד קרא, רשב"ם

(b)

Answer: The Rashbam answers that it is needed anyway, since it is compared to Basar b'Chalav (which also applies in Chutz la'Aretz) in one Pasuk (and we therefore might think to include Bikurim in Chutz la'Aretz).

3)

TOSFOS DH EE MAH

תוספות ד"ה אי מה

(SUMMARY: Tosfos explains how we can try to compare Reishis ha'Gez to Terumah.)

ואע"ג דבראשית הגז לא שייכא ביה אכילה ואין בתרומה חומש אלא באכילתה

(a)

Implied Question: This is despite the fact that people do not eat Reishis ha'Gez and one is only required to pay an extra fifth if he eats Terumah. (How can we think to derive Reshis ha'Gez from Terumah regarding one fifth?)

הנאת ראשית היא אכילתה

(b)

Answer: The benefit received from Reishis ha'Gez is tantamount to eating Terumah.

4)

TOSFOS DH AF

תוספות ד"ה אף

(SUMMARY: Tosfos says that the source of the law is Chalah, not Terumah.)

תימה מנלן דבעינן ששיריה נכרין אי מדכתיב ראשית בראשית הגז נמי כתיב ראשית ומה צריך למילף מתרומה

(a)

Question: This is difficult. How do we know that we require that the rest should be apparent? If it is from the fact that regarding Terumah the Pasuk says "the first," regarding Reishis ha'Gez it also says "the first!" Why should we have to derive this from Terumah?

ויש לומר דהא דבעינן בתרומה שיריה נכרים משום דילפינן תרומה מחלה דחלה נקראת תרומה ובחלה כתיב מראשית דמשמע ולא כל ראשית

(b)

Answer: It is possible to answer that the fact that we require the rest of what the Terumah has been taken from to be recognizable is because we derive Terumah from Chalah. Chalah is called Terumah, and regarding Chalah the Pasuk says "from the first," implying not all of what is first.

135b----------------------------------------135b

5)

TOSFOS DH K'REBBI ILAI

תוספות ד"ה כרבי אלעאי

(SUMMARY: Tosfos explains that we rule like the opinions listed here, despite the fact that most opinions argue they are incorrect.)

וה"ה במתנות כדפי' בקונט' אע"ג דכולהו אמוראי בפרק הזרוע (לעיל דף קלב.) סברי שנוהג בחו"ל דהוו יהבי מתנתא בבבל אפילו הכי הלכה כר' אלעאי

(a)

Explanation: The same is true regarding Matanos, as explained by Rashi. Despite the fact that all of the Amoraim mentioned in Chulin (132a) hold that it does apply in Chutz la'Aretz, which evident by the fact that they would give Matanos in Bavel (as stated by the Gemara ibid.), the Halachah still follows Rebbi Ilai.

וה"נ קאמר כרבי יאשיה בכלאים ורוב אמוראין לית להו דר' יאשיה כדמוכח בפ' תולין (שבת דף קלט.) גבי כשותא בכרמא

1.

Explanation (cont.): The same applies to Rebbi Yoshiyah regarding Kilayim. This is despite the fact that most Amoraim do not agree with Rebbi Yoshiyah, as is apparent from the Gemara in Shabbos (139a) regarding hops in the vineyard.

וכן נמי הא דקאמר כר' יהודה בן בתירא בדברי תורה וטובא אמוראי ותנאי סברי בפרק מי שמתו (ברכות דף כב.) דבעל קרי אסור בדברי תורה

2.

Explanation (cont.): Similarly, the Gemara says that we rule like Rebbi Yehudah ben Beseirah regarding words of Torah, even though many Amoraim and Tanaim hold in Berachos (22a) that a Ba'al Keri is not allowed to say words of Torah.

וא"ת דרב נחמן בר יצחק קאמר הכא דנהוג עלמא כרבי אלעאי וה"ה במתנות ובפ' הזרוע (לעיל דף קלב:) אמר דרב נחמן בר יצחק קניס גלימא

(b)

Question: Rav Nachman bar Yitzchak says that the custom is according to Rebbi Ilai, as is the custom regarding Matanos. Earlier (132b), the Gemara says that Rav Nachman bar Yitzchak would take a cloak away from someone who did not want to give Matanos. (How can we reconcile this contradiction in his position?)

ושמא קודם דנהוג הוה קניס גלימא

(c)

Answer: Perhaps before it became the custom (to be lenient) he would enforce this fine of taking away a cloak.

פי' רב האי גאון דהא דאמר בפסחים (דף ז:) כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה היינו בטבילת גר דלא הוי ישראל אלא כשטבל ולא מצי למימר וצונו

(d)

Opinion #1: Rav Hai Gaon says that when the Gemara says in Pesachim that a person makes a Berachah on all Mitzvos before doing them besides for immersing in a Mikvah, it means before a gentile converts by immersing in a Mikvah, as he only becomes Jewish and is able to say "And he commanded us" when he converts.

אבל בשאר טבילות אף על פי שהוא טמא מברך דנהוג עלמא כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה

1.

Opinion #1 (cont.): However, regarding other types of immersions, even though one is previously impure he makes the blessing beforehand. This is because we rule like Rebbi Yehudah ben Beseirah regarding words of Torah (for a Ba'al Keri).

וי"מ דאכל טבילות קאמר דאע"ג דנהוג עלמא כר' יהודה בן בתירא הרבה מהם היו מחמירין לטבול

(e)

Opinion #2: Some explain that this refers to all immersions. Even though the law follows Rebbi Yehudah ben Beseirah regarding words of Torah, many people would be stringent and make sure they immersed before saying words of Torah.

6)

TOSFOS DH SHE'HA'MATANOS

תוספות ד"ה שהמתנות

(SUMMARY: Tosfos explains why the type of differences the Mishnah is pointing out between Reshis ha'Gez and Matanos.)

וא"ת וליתני נמי הא דתניא לעיל לקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור זה חומר בזרוע ולחיים מראשית הגז

(a)

Question: Why doesn't the Mishnah say what the Beraisa quoted earlier, that if a person bought wool from a Nochri he is exempt from giving Reishis haGez? This (the Mishnah could write) would be a stringency of Matanos over Reishis ha'Gez!

וי"ל דלא תני אלא דברים שזה נוהג וזה אין נוהג אבל זה פטור וזה חייב לא קתני

(b)

Answer: This Mishnah only records cases where the law in general applies by one and not by the other. It does not state a case where one would be exempt and one would be obligated.

7)

TOSFOS DH PERAT

תוספות ד"ה פרט

(SUMMARY: Tosfos explains that the Gemara may mean that if the animal cannot walk into the pen, it is not obligated in Ma'aser Beheimah.)

תימה מן הארכובה ולמטה נמי אינה עוברת

(a)

Question: This is difficult. It cannot pass if it is missing its legs below the knee! (It does not have to be a Treifah in order not to be able to pass. Why isn't it exempt in this case as well?)

ושמא דאין הכי נמי דאין נכנסת לדיר להתעשר ודוחק

(b)

Answer: Perhaps it too is exempt, as it indeed cannot go into the pen to have Ma'aser taken from it. However, this is a forced answer.

8)

TOSFOS DH LEILIF

תוספות ד"ה לילף

(SUMMARY: Tosfos explains that "sheep - sheep" is not a real Gezeirah Shaveh.)

וא"ת א"כ ג"ש ל"ל דבלא ג"ש ממילא ידעינן דראשית הגז נוהג בטרפה דמהיכא תיתי למעט

(a)

Question: If so, why do we require a Gezeirah Shaveh? We already know without a Gezeirah Shaveh that Reishis ha'Gez applies to a Treifah, as we have no reason to exclude it!

וי"ל דצאן לא הויא ג"ש אלא גילוי מילתא מה צאן זה דינו בכך אף צאן זה דינו בכך דבדלא צאן לא אפשר שלא לכותבו דאיצטריך לגופיה

(b)

Answer: The teaching from "sheep" is not a Gezeirah Shaveh, but rather revealing a fact that just as the law of this sheep is like this, so too the law of another sheep is like this. "Sheep" would have to be written anyway, as we require "sheep" to teach that this is regarding sheep.

9)

TOSFOS DH SHE'KEIN

תוספות ד"ה שכן

(SUMMARY: Tosfos asks that perhaps we should derive that Reishish ha'Gez and Bechor do not apply to an orphaned animal.)

תימה דהיא גופה נילף שלא ינהוג יתום בראשית הגז

(a)

Question: This is difficult. We should learn (from Ma'aser Beheimah) that an orphaned animal should be exempt from Reishis ha'Gez!

בבכור ה"מ למימר נמי שכן צאנך מצאנך דבמעשר כתיב וכל מעשר בקר וצאן

1.

Question (cont.): We can even derive that a Bechor is exempt from Ma'aser, as there is a Gezeirah Shaveh of "your sheep - your sheep" from Ma'aser where the Pasuk states, "And Ma'aser of cattle and sheep etc."

10)

TOSFOS DH LIFNEI

תוספות ד"ה לפני

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue whether the text is "Lifnei" or b'Fnei.")

בקונט' מגיה וגרס בפני ופי' בפני הבית משא"כ במעשר שבטלו

(a)

Text #1: Rashi changes the text to "b'Fnei," meaning in front of the Beis Hamikdash, as opposed to Ma'aser Beheimah which was cancelled.

וקשה וכי מפני שבטל מדרבנן יש לבטל ג"ש

(b)

Question: This is difficult. Even if the Rabannan nullified Ma'aser Beheimah, it should not change the fact that there is a Gezeirah Shaveh according to Torah law!

אלא לפני גרסינן בכל הספרים ופירוש שמעשר מקודש לפניו ולאחריו משא"כ בבכור וראשית הגז

(c)

Text #2: Rather, we have the text "Lifnei" in all of our Sefarim, meaning that Ma'aser Beheimah can cause the animal before it (nine) and after it (eleven) to become holy as well, as opposed to Bechor and Reishis ha'Gez where there is no such law.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF