1)

TOSFOS DH BERYAH

תוספות ד"ה בריה

(SUMMARY: Tosfos explains some of the laws of a mixture containing a Beryah, such as that it is not even nullified in one thousand permitted parts.)

ואפילו באלף לא בטיל וכן חתיכה הראויה להתכבד לא בטלה כדאמר הכא

(a)

Explanation: It is not even nullified if it is mixed with one thousand (permitted parts). Similarly, a piece that is fit to honor one with is not nullified, as stated in our Gemara.

והיכא דפירש חד מינייהו נמי אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע כיון שאין האיסור ניכר כדפרישית לעיל (דף צה.)

(b)

Observation: In a case where one item from a mixture including a Beryah or a piece fit to honor with was separated from the mix, it also is forbidden due to a decree that someone will end up taking from a Kavua doubt (which is considered fifty-fifty), being that the prohibition is not recognizable as stated earlier (95a).

ודבר שאינו לא בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור מדרבנן ליכא כדמשמע הכא ומיהו שמא לחד גברא היה אסור

1.

Observation (cont.): If something is neither a Beryah nor a piece fit to honor with, it is nullified with a majority (of permitted parts). It is not even forbidden according to Rabbinic law, as is implied here. However, perhaps for one person (to eat all of the pieces) would be prohibited.

2)

TOSFOS DH SHANI CHATICHAH

תוספות ד"ה שאני חתיכה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not a Chatichah ha'Reuyah l'Hiskabed of Neveilah can be nullified.)

וא"ת אם כן אמאי אמר בפרק הערל (יבמות פא:) דחתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאות טהורות תעלה

(a)

Question: If so, why does the Gemara say in Yevamos (81b) that a piece of impure Chatas is nullified in one hundred pieces of pure Chatas?

וכי תימא שאני חתיכה דנבלה דראויה להתכבד לפני אורחין עובדי כוכבי' אבל של חטאת טמאה אסור בהנאה

1.

Answer: You might say that a piece of Neveilah is different as it is fit to serve to Nochri guests, whereas an impure Chatas is forbidden from benefit.

דהא חתיכת בשר בחלב תנן בפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף עד.) דלא בטלה אע"ג דאסור בהנאה כדקאמר התם

2.

Question: [This is incorrect.] The Mishnah in Avodah Zarah (74a) says that a piece of meat cooked with milk is not nullified even though it is forbidden from benefit, as stated there.

ויש לומר דכל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל אבל בהערל (יבמות פא:) אפילו תתבטל בחטאות טהורות התם אינה ראויה אלא לכהנים ולא חשיבא דכהנים אין מחזיקין טובה זה לזה שכולן שוין דלכל בני אהרן תהיה איש כאחיו כתיב (ויקרא ז) אבל של חטאת בשל חולין קאמר התם דלא תעלה

(b)

Answer: Anything that is fit to honor guests if it would be nullified is considered important enough that it is not nullified. However, in Yevamos (81b), even if the piece of impure Chatas would be nullified in the pieces of pure Chatas it would only be fit for Kohanim, and there (i.e. amidst the Kohanim) it is not considered important. This is because Kohanim are not grateful to each other (for the fact that they are receiving meat from the Korbanos), as the Pasuk says, "For all of the sons of Aharon should be (a portion for) a man like his brother" (Vayikra 7:10). However, if a Chatas is mixed with Chulin, the Gemara there (ibid.) states that it is not nullified.

וא"ת דמשמע הכא דחתיכת נבלה לא בטלה ובפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף עד.) משמע דבטלה דפריך האי תנא מאי קא חשיב אי דבר שבמנין קא חשיב ליתני נמי חתיכת נבלה ואי איסורי הנאה קא חשיב ליתני נמי חמץ בפסח

(c)

Question: The Gemara here implies that a piece of Neveilah is not nullified. In Avodah Zarah (74a), the Gemara implies that it is nullified. The Gemara asks, what is the Tana listing? If he is listing items that are sold by counting them, he should also list a piece of Neveilah! If he is listing items forbidden from benefit, he should also Chametz on Pesach!

ומשני דתרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה ומפרש נמי התם דהרי אלו אסורין למעוטי דבר שבמנין ולאו איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולאו דבר שבמנין

1.

Question (cont.): The Gemara (ibid.) answers that it is listing items that have both qualifications: they are sold by number and are forbidden from benefit. The Gemara there also explains that when the Mishnah says, "They are forbidden" it excludes items that are sold by number but not forbidden from benefit, as well as items forbidden from benefit that are not sold by number. (This implies that Neveilah, which is sold by count but not forbidden from benefit as implied by the Gemara, should always be able to be nullified!)

וי"ל דהתם לא קאמר אלא דלא איירי בהו תנא דמתניתין דהתם ולאו משום דסבר דבטלי

(d)

Answer: The Gemara there merely means that the Mishnah is not discussing these items, not that they are able to be nullified.

והא דקאמר למעוטי

(e)

Implied Question: The Gemara says that it (the Mishnah) excludes (as stated above). (Doesn't this mean that other items do not have the same law as the items listed in the Mishnah?)

היינו למעוטי דלא חשיב להו

(f)

Answer: This means that the Mishnah excludes items from its discussion (not that it holds they can be nullified).

וכה"ג יש בריש פ"ק דבבא קמא (דף ה:) דמנינא דמתניתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דרבי אושעיא ולא משום דפליגי

1.

Proof: We find a similar exclusion in Bava Kama (5b) that the amount states in the Mishnah excludes the list of Rebbi Chiya, and the list of Rebbi Chiya excludes the list of Rebbi Oshiya, but this is not because they argue.

אבל קשה דכי פריך התם וליתני נמי חתיכת נבלה אמאי לא משני דלא תני לה משום דכבר תנא ליה הכא במתניתין

(g)

Question: However, there is a difficulty. When the Gemara in Avodah Zarah (74a) asks why the Mishnah doesn't list a piece of Neveilah, why doesn't it answer that it is not said in this Mishnah because it was already stated in our Mishnah in Chulin (96b)?

כדמשני התם אהא דפריך התם וליתני נמי אגוזי פרך ורמוני באדן ומשני הא תנא התם הראוי לערלה וכו'

1.

Question (cont.): This would be similar to the answer given in Avodah Zarah (ibid.) to the question why Egozei Perech (a special type of nut) and Rimonei Biladan (a special type of pomegranate) were not listed. The Gemara answered that the Mishnah (in Orlah 3:7) already stated, "that which is fit for Orlah etc."

וי"ל דהכי פריך התם וליתני נמי חתיכת נבלה ואי משום דכבר תנא ליה הכא א"כ לא ליתני חתיכת בשר בחלב כיון דכבר אשמועינן הכא דחתיכת איסור לא בטלה משום דהוי דבר שבמנין ומשני דההוא תנא תרתי אית ליה

(h)

Answer: The Gemara there asks as follows. Why not list a piece of Neveilah? If the reason is because the Mishnah already stated this in Chulin (96b), the Mishnah in Avodah Zarah (74a) should also not list meat cooked with milk because the Mishnah in Chulin (ibid.) also taught that a piece of forbidden meat is not nullified because it is sold by number! The Gemara answers that the Tana only listed items that had two criteria (counted by number and forbidden from benefit).

ולפירוש זה צריך לפרש דדבר שבמנין ולא איסור הנאה בטל לההוא תנא ולכך לא נקט אלא חתיכת בשר בחלב ופליג אתנא דהכא

(i)

Observation: According to this explanation one must explain that something which is counted but is not forbidden from benefit can be nullified according to this Tana. This is why he only listed a piece of meat cooked with milk. He argues on the Tana of our Mishnah (in Chulin 96b).

3)

TOSFOS DH CHATICHAH

תוספות ד"ה חתיכה

(SUMMARY: Tosfos explains why the sauce does not become Neveilah.)

פי' בקונטרס שנתבשלה תחילה עמה קודם שנתן שאר חתיכות בקדרה ולא היה בזו ששים באיסור ונתנה הנבלה טעם בה

(a)

Explanation: Rashi explains that this piece was cooked first with the piece of Neveilah before he put the other pieces in the pot. This piece was not sixty times bigger than the piece of Neveilah, which therefore put its taste into the previously permitted piece.

ואח"כ נתן שאר החתיכות בקדרה חתיכה זו שקבלה טעם הנבלה חתיכה עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה

1.

Explanation (cont.): Afterwards, the other pieces were placed in the pot (together with the Neveilah). The previously permitted piece that received the taste of the Neveilah is considered Neveilah, and forbids all of the other pieces as they are of the same type.

וקשה לפירושו דא"כ גם הרוטב שהיה באותה שעה נאסר מתחלה ע"י טעם הנבלה ובסמוך משמע דמבטלינן לחתיכות ע"י רוטב דהוי שאינו מינו

(b)

Question: There is a difficulty with Rashi's explanation. If so, the sauce that was in the pot when it cooked with the Neveilah was already forbidden due to the taste of the Neveilah. Yet the Gemara later implies that the pieces of Neveilah can be nullified through the sauce, as it is not its type!

והלא רוטב עצמו נאסר מתחלה ונעשת נבלה ואוסר כל הרוטב שאחרי כן מפני שהוא מינו ויצטרך שיהא ששים בחתיכות שנתן אחרי כן לבטל הרוטב דמעיקרא

1.

Question (cont.): Isn't the sauce itself forbidden and made into Neveilah? This should forbid all of the sauce in the pot being that it is of the same type! The added pieces of permitted meat should have to be sixty times larger than the amount of sauce that originally cooked with the Neveilah!

אלא י"ל דמיירי כגון שיש חתיכה של היתר כולה חוץ לרוטב וחתיכת נבלה מונחת עליה חוץ לרוטב ונעשת חתיכת היתר נבלה לפי שבולעת טעם נבלה דאין בהן ששים לבטל הטעם ואחרי כן כשמנער הקדרה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה

(c)

Answer: Rather, the case must be where there is a piece of permitted meat that is totally outside of the sauce, and the piece of Neveilah is on top of it outside of the sauce. The formerly permitted piece becomes Neveilah because it absorbs the flavor of the Neveilah, and it does not have sixty times the amount of the Neveilah. Afterwards, when he stirs the pot, it forbids all of the pieces because they are of the same type.

4)

TOSFOS DH B'SHE'KADAM

תוספות ד"ה בשקדם

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say Chatichah Na'asis Neveilah and when we only measure the amount of actual prohibited matter.)

את האיסור

(a)

Explanation: He took away the Neveilah.

וא"ת למה לי שחתיכה של היתר קבלה טעם מן הנבלה אפילו לא נתנה טעם נמי דהא במינה אוסרת בכל דהו

(b)

Question: Why is it significant that the piece of permitted meat received taste from the Neveilah? Even if it would not receive this taste it would be prohibited, as Min b'Mino forbids with even a small amount (which is clearly not dependent in taste)!

ואומר ר"ת דנהי דהיא גופה מיתסרא בכל שהוא מ"מ לא אמרינן שתעשה נבלה לאסור כל האחרות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהוא

(c)

Answer: Rabeinu Tam answers that while this piece of meat would be forbidden when cooked with even a small amount of Neveilah, we would not say that it turns the other pieces of meat into Neveilah since it was only forbidden due to a small amount of Neveilah.

ורבינו אפרים היה אומר מתוך כך דאפילו כי נתנה בה טעם אין ההיתר נעשה נבלה שיצטרך ששים כנגד כל החתיכה אלא כנגד האיסור הבלוע

(d)

Opinion: Rabeinu Efraim said due to this that even if the permitted piece did receive taste from the Neveilah, the amount of permitted item does not have to be sixty times greater than this piece, but rather sixty times greater than the amount of Neveilah absorbed by the once permitted piece.

הלכך לרב דאמר הכא דמין במינו לא בטיל כשחתיכת היתר קבלה טעם מן הנבלה חשיב האיסור כאילו הוא בעין ואוסרת כל החתיכות במשהו

1.

Opinion (cont.): Therefore, according to Rav who says here that Min b'Mino is not nullified when a piece of permitted meat received flavor from a Neveilah, the prohibited taste is considered extant and it therefore prohibits all of the other pieces of meat with even a small amount.

אבל כי לא נתנה הנבלה טעם בה לא היתה אוסרת החתיכות מפני שהם מינה שהרי אין צריך לבטל אלא האיסור לבד וכיון שלא נתנה טעם בחתיכה הוי האיסור כמאן דליתיה דלא הוי כאילו הוא בעין ולא אסר אלא חתיכה ראשונה שאין ההיתר נעשה איסור ולא אסר שאר חתיכות

2.

Opinion (cont.): However, when the Neveilah does not give any taste to the permitted piece of meat it would not forbid the other pieces because they are of the same type, as only the prohibited taste must be nullified. Since the permitted piece did not receive the taste of the Neveilah, it is considered as if the taste is not extant and it therefore only forbids the first piece. This is because the first piece is not looked at Neveilah and therefore does not forbid the other pieces.

ודוקא גבי טפת חלב אמרינן לקמן בפרק כל הבשר (דף קח.) דחתיכה עצמה נעשת נבלה וצריך ששים כנגד כל החתיכה ולא סגי בביטול טיפה לחוד

i.

Implied Question: Specifically regarding a drop of milk we say later (108a) that the piece itself is a forbidden piece of meat like Neveilah (even though the context here is meat with milk), and that sixty times the amount of the piece of meat is required to permit it. It is insufficient to nullify the drop of milk itself. (What is the difference between a drop of milk turning an entire piece of meat into "Neveilah" and our case where we only have to nullify the forbidden taste?)

משום דכל חד וחד באפיה נפשיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסור הלכך הבשר עצמו נעשה איסור ולוקה אם אכל חצי זית מבשר וחצי זית מחלב ולכך צריך ברוטב ששים לבטל כל החתיכה שנפלה עליה טיפת חלב

ii.

Answer: This is because each of them (the milk and the meat) separately are permitted, and only when they come together do they become forbidden. Therefore, the meat itself becomes forbidden, and one receives lashes if he eats a half Zayis from the meat and a half Zayis from the milk. This is why the sauce requires sixty times the amount of the entire piece of meat that had the drop of milk fall on it.

אבל חתיכת היתר שבלעה טעם נבלה ונאסרה וחזרה ונתנה טעם ברוטב אין צריך אלא ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה ואין צריך שיעור ששים של אותה חתיכה

iii.

Answer (cont.): However, if a piece of permitted meat that became forbidden because it absorbed taste from a Neveilah then proceeded to give its taste to a sauce, one only requires sixty times the amount of the taste of the Neveilah that was absorbed in the originally permitted piece of meat. Sixty times the amount of the entire piece of meat is not required.

וקשה לפירושו לרבא דמשני אפילו תימא לא קדם וסלקו מאי מהני ליה חתיכה של היתר שנאסרה מתחלה ונעשת נבלה והלא לעולם אין צריך ס' ברוטב אלא כדי לבטל חתיכה של נבלה לבדה ולא בעינן ששים לבטל שתי חתיכות של נבלה ושל היתר שנאסרה על ידה

(e)

Question: There is a difficulty with Rabeinu Efraim's explanation. According to Rava who answers that this is even if one did not take the original piece of Neveilah etc., how does it help to have a piece of permitted meat that was forbidden and turned into Neveilah? We only need sixty times the amount of sauce in order to nullify the piece of Neveilah itself, not to nullify one of Neveilah plus the one that was forbidden due to the Neveilah!

וי"ל כגון שנתמעטה הנבלה הרבה מכמו שהיתה קודם שנבלע טעמו בחתיכה של היתר והשתא לפי שנתנה טעם בשל היתר צריך ס' כנגד כל מה שהיתה מתחלה ואין שיעור ברוטב לבטלה

(f)

Answer: The case is where the Neveilah shrunk from its original size before its taste was absorbed into the permitted piece. Since it gave its taste to the permitted piece, sixty times its original size is required. There is not enough sauce to nullify it.

אבל לא נתנה בה טעם אין צריך ס' אלא כנגד מה שנשאר בנבלה ויש שיעור ברוטב לבטלה

1.

Answer (cont.): However, if it did not give taste to the permitted piece, only sixty times its current size is required. There is enough sauce to nullify this amount.

ורב דאתא לפלוגי אדרבה בר בר חנה לא היה צריך רב לומר אלא חתיכה של נבלה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה אלא אגב אורחיה אשמועינן דדוקא נתנה בה טעם נבלה אבל לא נתנה בה טעם נבלה לא

2.

Answer (cont.): Rav, who is arguing on Rabah bar bar Chanah, only needed to say that a piece of Neveilah can forbid all of the pieces because they are of the same type. However, as an aside he taught that this is only if it gave off taste of Neveilah, as opposed to if it did not.

ורבינו אפרים עליו השלום היה מביא ראיה מהא דאמר לעיל (דף צח.) ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח ולא אמר שתעשה נבלה אותה חתיכה שנפל עליה כזית חלב ותאסור שאר חתיכות שאין בהן ששים כנגד כולה לפי שבאותה חתיכה עצמה לא היה בה כדי לבטל הכזית אלא משערינן הכזית בכל הבשר שבסל

(g)

Proof: Rabeinu Efraim Alav ha'Shalom used to prove his position from the Gemara earlier (98a). The Gemara stated that there was a Kzayis of forbidden fat that fell into a "Dikula" - "basket" of meat that was full of pieces of boiling hot meat. The Gemara did not say that the piece of meat that the fat fell on is considered Neveilah, and that it forbids the other pieces because the other pieces are not sixty times the amount of the fat plus the new piece of Neveilah, which becomes Neveilah because it itself was not sixty times larger than the fat that fell on it. Rather, we see if all of the meat in the basket was sixty times greater than the Kzayis of forbidden fat. (This proves that only what was absorbed is significant, and that we do not always say the entire piece is considered Neveilah.)

ואין משם ראיה כלל דדיקולא היינו קלחת וכדפירש הקונטרס וכדפירשנו לעיל

(h)

Question: There is no proof from this Gemara (ibid.), as a Dikula is a pot as explained by Rashi and as we explained earlier (98a, DH "d'Nafal").

ואפילו אם נאמר דדיקולא הוא סל כדמשמע הכא ובכל דוכתא אין ראיה משם דממה נפשך אם אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה כמו שפירשנו לעיל א"כ אין אסור אלא החתיכה שנפלה עליה החלב והשאר מותרות

1.

Question (cont.): Even if we say that a Dikula is a basket as implied here and in all other places, there is no proof. If the forbidden fat does not bubble from piece to piece as we explained earlier, the only piece that would be forbidden is the piece that it fell on. All other pieces would be permitted.

ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה א"כ בדין הוא שכל החתיכות מסייעות לבטל ולא אמרינן שתעשה נבלה אותה חתיכה שנפלה עליה חלב מאחר שסופו להתפשט בכל החתיכות מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאם אין נ"ט מותר אע"פ שקודם שתתפשט הטפה נ"ט במקום נפילתה ולא אמרינן שיעשה אותה הבשר נבלה כיון דסוף הטיפה להתפשט בכל החתיכה

2.

Question (cont.): If it bubbles from piece to piece, it is understandable that all of the pieces should come together to nullify it. We do not say that the piece the fat fell upon should be considered Neveilah, as the fat is going to end up spreading out into all of the pieces, just like a drop of milk that falls on a piece of meat. If it does not give taste, it is permitted. This is despite the fact that before the drop of milk spread it did give taste to the spot of meat where it landed. We do not say that that piece of meat should be considered Neveilah, as the milk is going to spread out.

מיהו לפי מה שפי' לעיל בשם הרב רבי אלעזר ממי"ץ דבחצי חתיכה אין שייך לומר שתעשה נבילה אין ראיה משם

(i)

Observation: However, according to what I explained earlier in the name of Rebbi Eliezer from Metz that one cannot say a half piece becomes Neveilah, there is no proof (that this is the reason why it does not become Neveilah).

ואין ראיה לרבינו אפרים מהא דאמר (תרומות פ"ה משנה ו) אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ולא אמרינן שיעשה הכל תרומה

(j)

Implied Question: There is no proof to Rabeinu Efraim from the Mishnah in Terumos (5:6) that says that a mixture that partially contains Terumah only causes other grain it mixes with to be considered mixed with Terumah based on the amount of Terumah in the original mixture. We do not say that the entire mixture is looked upon as Terumah. (In other words, if one Sa'ah of Terumah fell into ten Sa'ah of Chulin, and then one Sa'ah of this mixture fell into ten Sa'ah of Chulin, we say that the second mixture nullifies the Terumah that fell into it, as there is only one part Terumah to one hundred parts Chulin. We do not look at the entire Sa'ah that fell into the second mixture as Terumah.)

דיש לחלק בין דבר יבש לדבר הנאסר ע"י בליעה

(k)

Answer: This is because we can differentiate between a dry item and an item forbidden through absorption.

ולפירושו ניחא הא דאמר גבי יין נסך בסוף מסכת ע"ז (דף עג:) יין נסך שנפל לבור

(l)

Proof: According to Rabeinu Efraim's explanation, the Gemara in Avodah Zarah (73b) that discusses Yayin Nesech that fell into a pit is understandable.

100b----------------------------------------100b

דאיכא למאן דאמר אפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין ההיתר כאילו אינו ושאר מים רבים עליו ומבטלין אותו ולא אמר שיין עצמו של היתר נעשה איסור ליחשב כאילו הוא יין נסך ויצטרך מן המים כדי לבטל כל היין

1.

Proof (cont.): This is because there is an opinion there that even if a pitcher of water fell into the pit after the wine was already present, we look at what is permitted as if it is nothing and the rest has the water nullify it. We do not say that the amount of permitted wine becomes as if it is forbidden wine (i.e. "Neveilah") in order to consider it like Yayin Nesech which would also have to be nullified by the water.

ומיהו י"ל דהתם מיירי כגון שלא היה שם יין נסך כדי ליתן טעם בשל היתר שבבור ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא וכיון דלא הוי אלא משהו לא אמרינן חתיכה עצמה נעשת נבלה כדפרישית לעיל

(m)

Question: However, it is possible to say that the case there is where there was not enough Yayin Nesech present to give taste to the permitted wine that was in the pit. It was only forbidden due to a small amount of forbidden wine (Mino). Since it was only a small amount, we do not say that the permitted wine becomes like "Neveilah" as I explained earlier.

אע"ג דלא דמי דלעיל לא אמרינן אלא לענין שלא תאסור האחרות אבל היא עצמה נאסרה במשהו וכיון שנאסרה אסורה לעולם למ"ד (לקמן דף קח.) אפשר לסוחטו אסור

1.

Answer: This is despite the fact that it is really incomparable. Earlier, we only said this (small amount of taste) should not forbid the other pieces. However, it itself is forbidden with the small amount of taste, and as this is so it is forbidden forever according to the opinion later (108a) that even if the prohibited flavor absorbed can be cooked with other things and taken out, it is still prohibited.

ומ"מ יש לומר דההוא דשרי בע"ז אפילו נפלו המים לבסוף יסבור אפשר לסוחטו מותר

2.

Question: However, it is possible to say that the opinion in Avodah Zarah (73b) that permits the nullification of the wine even when the water fell in after the forbidden wine was in the pit will hold that if the prohibited flavor can be taken out is permitted.

והיה מתיר כמו כן חתיכה עצמה

(n)

Opinion: Rabeinu Efraim similarly permitted the piece itself.

ומדקאמר התם נפל חמרא דהתירא בגו מיא דאיסורא בנ"ט וכי ליכא נ"ט שרי אין ראיה לפירושו

1.

Implied Question: The fact that the Gemara in Avodah Zarah (ibid.) states that if permitted wine fell into prohibited water (of idolatry) the mixture is forbidden only if the water gives taste to the wine is not proof to Rabeinu Efraim's opinion. (Why not?)

דאיכא למימר דאיירי כגון שנפל כל ההיתר בבת אחת שנתבטל לאלתר האיסור אבל אם לא נפל בבת אחת ראשון ראשון נעשה איסור ועושה יין נסך לאסור הבא אחריו כדפירש' בפרק כיסוי הדם (לעיל פז.)

2.

Answer: It is possible to say that the case is where all of the permitted wine fell into the water at one time, causing the prohibited wine to be immediately nullified. However, if it did not fall in at one time, the first drops that fall become prohibited and do become Yayin Nesech that forbids the permitted wine that falls in afterwards, as explained earlier (87a).

ולפי פירוש רבינו אפרים ודאי ניחא מה שצוה הכתוב להגעיל כלי מדין

(o)

Observation: According to the explanation of Rabeinu Efraim, it is certainly understandable that the Torah commanded us to scald the pots of Midyan.

דהשתא יורה גדולה שאי אפשר להגעיל בתוך כלי אחר היכי משתריא הא אין במים ס' לבטל האיסור ואי שיחזור ומגעילה בשניה והלא המים הראשונים נעשו נבלה וחוזרין ואוסרין ואי לא משערין אלא באיסור עצמו ניחא

1.

Observation (cont.): How can one kasher a big pot that cannot be kashered in another pot? There is not sixty times the amount of water to nullify the prohibited pot! If he will kasher it (i.e. dip another part of it into the water) again, the first waters become Neveilah and they forbid the pot! If we only measure based on the amount of prohibited taste, it is understandable.

דזה אין לומר דכשאין בת יומא מגעילין אותה דהא לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא

2.

Observation (cont.): We have no reason to say that kashering should be done when it is not a Ben Yomo, as the Torah only forbade a Ben Yomo.

ואין ראיה גמורה מכאן דאיכא למימר דלא אמרה תורה להגעיל אלא כלים קטנים בתוך כלי גדול שיהיה במים ששים כדי לבטל האיסור

(p)

Question: There is no clear proof from here, as it is possible to say that the Torah only said to kasher small vessels in a big pot where the water will be sixty times greater than the pot in order to nullify the prohibited item.

וכתב רבינו יהודה דנראה לר"י להחמיר בדבר כיון דאין ראיה ברורה

(q)

Opinion: Rabeinu Yehudah writes that it appears to the Ri that one should be stringent (unlike Rabeinu Efraim) being that there is no clear proof.

5)

TOSFOS DH HAVEI MIN

תוספות ד"ה הוי מין

(SUMMARY: Tosfos explains the two different requirements of Shishim in our case.)

אומר רשב"ם דכמו שצריך שיהיה ברוטב כדי לבטל החתיכה דאיסור כך צריך נמי שיהיה ס' בחתיכה של היתר לבטל מן הרוטב כשיעור ב' החתיכות

(a)

Opinion: The Rashbam says that just as there needs to be enough sauce to nullify the forbidden piece, so too there has to be enough permitted meat to nullify an amount of sauce equivalent to the size of two of the forbidden pieces of meat.

דמכיון שנבלע הרוטב בחתיכת האיסור נעשה נבלה וכשנפלט אחרי כן ממנה אוסר שאר הרוטב מפני שהוא מינו

1.

Opinion (cont.): Since the sauce was absorbed into the forbidden piece it becomes Neveilah. When the sauce is emitted from the piece, it forbids the rest of the sauce because it is Mino.

דהכי אמרינן בפרק כל הבשר (לקמן דף קח.) גבי כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב אמר רב בשר אסור חלב מותר ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור אמאי חלב מותר חלב נבלה היא

2.

Opinion (cont.): This is said by the Gemara later (108a) regarding the case where a Kzayis of meat fell into a pot of milk. Rav says that the meat is forbidden and the milk is permitted. The Gemara asks, if he holds that even if one can take out the prohibited flavor from a piece by cooking it with something else it is still forbidden, why is the milk permitted? It is milk of Neveilah!

פירוש דחלב שנבלע בבשר נעשה נבלה וכשנפלט אח"כ אוסר כל החלב מפני שהוא מינו

3.

Opinion (cont.): This means that the milk that is absorbed in the meat becomes Neveilah, and when it is emitted it forbids all of the milk because it is Mino.

6)

TOSFOS DH SALEK

תוספות ד"ה סלק

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between our case and a case in Bechoros.)

הקשה רבינו אפרים דאמר בפרק הלוקח בהמה (בכורות כב.) הלוקח ציר של ע"ה משיקו במים וטהור אי רובא מים טהר להו בהשקה ואי רובא ציר לאו בר קיבולי טומאה הוא והנך מיעוטא דמים בטלי ברובא וקאמר לא שנו אלא לטבל בו פיתו אבל לקדרה מצא מין את מינו וניעור

(a)

Question: Rabeinu Efraim asks that the Gemara in Bechoros (22a) says that if someone buys brine from an Am ha'Aretz he should connect it to a Mikvah and it becomes pure. If most of it is water, it becomes pure through connecting it. If it is mostly brine, it does not become impure anyway, as the small amount of water in it is nullified. Rebbi Yirmiyah there says that this is only in order to dip his bread in the brine. However, if he wants to cook with it, the water in the brine mixes with the water in the pot and will remix (causing it to become impure).

והשתא היאך ניעור אמאי לא קאמר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו דהיינו הציר רבה על מים טמאים ומבטלן לעולם הציר שהוא רוב מבטל אותם מים הטמאים

1.

Question (cont.): How does this mixing happen? Why don't we say that there (as we do in our Gemara that) we should take away Mino (i.e. in this case the water) as if it was not there, and the brine which is not Mino should nullify the impure water? This would mean that the brine that is the majority will always nullify the impure water (unlike Rebbi Yirmiyah)!

וי"ל דלא דמי דהכא אין מינו נאסר אלא מכח האיסור שנתערב בו ואי אפשר להבדילו ובכל מקום שישנו היתר הוא ולפיכך שייך לומר שם סלק אבל התם דמינו עצמו מטמא מחמת מגע מים טמאים אין שייך לומר סלק

(b)

Answer: The cases are incomparable. In our case, Mino is only forbidden due to the power of what is prohibited that is mixed together with it, and it is impossible to separate the two. It is therefore always considered permitted wherever it is. This is why it is possible to say that the name was taken away. However, where Mino itself is impure due to it touching impure water, it is impossible to say that we should take away Mino.

7)

TOSFOS DH V'CHI TEIMA

תוספות ד"ה וכי תימא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not ask a question from the implication of the Mishnah.)

לפי זה היה יכול להקשות ממתניתין דמאי קאמר ר' יהודה והלא מבני יעקב נאסר ועדיין בהמה טמאה מותרת להן דמשמע דמטעם זה יש לחול איסור גיד אאיסור טומאה כמו שפירש בסמוך במסקנא ואמר דיקא נמי דקתני כו'

(a)

Implied Question: According to this, the Gemara could have asked a question from Rebbi Yehudah's statement in our Mishnah, "Wasn't Gid ha'Nasheh forbidden even to the sons of Yaakov, and they were still allowed to eat non kosher animals!" This implies that for this reason the prohibition of Gid ha'Nasheh should take effect on the prohibition of a non kosher animal, as stated later in the conclusion of the Gemara that this statement in the Mishnah can be deduced from etc.

וכן היה יכול להקשות למאי דבעי מעיקרא למימר דטעמא דר' יהודה משום דאיסור חל על איסור בכל מקום

1.

Implied Question (cont.): The Gemara could also have asked this on its original question that the Mishnah implies that Rebbi Yehudah's reasoning is due to the fact that he holds a prohibition can take effect when another prohibition is already present (on this object) in general (as opposed to it only being correct in this case). (Why didn't the Gemara ask these questions?)

ונראה להרב רבינו שמואל דיש ליישב דס"ד דר' יהודה דטעמא דת"ק כר' שמעון דבסמוך משום מי שגידו אסור ובשרו מותר יצא כו' ולהכי פריך ר' יהודה והלא אף לבני יעקב נאסר ועדיין בהמה טמאה בשרה מותרת

(b)

Answer: Rabeinu Shmuel understands that our Gemara thinks that Rebbi Yehudah understood the Tana Kama's reasoning to be based on the opinion of Rebbi Shimon quoted later. Rebbi Shimon says, "This only refers to an animal whose Gid is forbidden but whose flesh is permitted, excluding etc." This is why Rebbi Yehudah asked, ""Wasn't Gid ha'Nasheh forbidden even to the sons of Yaakov, and they were still allowed to eat non kosher animals!"

8)

TOSFOS DH AVAL B'TEMEI'AH

תוספות ד"ה אבל בטמאה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not ask a question from an earlier Gemara.)

היה יכול להקשות דאמרינן בפרק בהמה המקשה (לעיל דף עה.) הפילה נפל חלבו כחלב חיה דחדשים קא גרמי לה

(a)

Implied Question: The Gemara could have asked that the Gemara said earlier (75a) that if an animal had a Neifel its fat is permitted like that of an undomesticated animal, as an animal must be formed for a certain amount of months before its fat becomes forbidden. (Why didn't the Gemara ask this question?)

אלא עדיפא מיניה פריך דאיכא למ"ד התם דאסור דאוירא גרים ובהמה טמאה כאוירא דמיא כיון דלא שייך בה כל בבהמה תאכלו

(b)

Answer #1: Rather, the Gemara had a better question, as there is an opinion (ibid.) that its fat is indeed prohibited because the fact that it came into the world prohibits it. This logic applies to a non kosher animal as well, since the Pasuk, "Anything that is in an animal you should eat" does not apply to it.

ועוד יש לומר דילמא שאני חלב דרחמנא אמר כל חלב שור או כשב או עז ואין זה קרוי שור וכשב ועז אבל גיד אסר הכתוב כל מקום שישנו על הכף

(c)

Answer #2: Alternatively, it is perhaps possible to answer that forbidden fat is different, as the Torah states, "Any fat of an ox, sheep, or goat" and this is not an ox, sheep, or goat. However, the Torah forbade a Gid ha'Nasheh as long as it is on the Kaf.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF