12th Cycle dedication

CHULIN 44 (Tisha b'Av) - Dedicated by Mrs. Gitti Kornfeld in memory of her father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel, whose Yahrzeit is on 10 Av.

1)

TOSFOS DH V'REBBI YUEHOSHUA HI D'AMAR EIN MASHGICHIN B'VAS KOL

תוספות ד"ה ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול

(SUMMARY: Tosfos discusses Rebbi Yehoshua's statement both here and in Bava Metz'ia in connection with the episode of Rebbi Eliezer.)

תימה, דקיימא לן כבית הלל משום בת קול, וקיימא לן ד'רבי אליעזר שמותי הוא', ולא חיישינן בבת קול שפסק כוותיה בפרק הזהב (ב"מ דף נט:)?

(a)

Question: On the one hand, we Pasken like Beis Hillel due to the Bas-Kol; whereas on the other, we Pasken that Rebbi Eliezer is a Shamuti, ignoring the Bas-Kol that rules like him, in Perek ha'Zahav (Bava Metzi'a, Daf 9:)

ויש לומר, דשאני התם, שלא יצתה אלא לכבודו דרבי אליעזר, דאמר 'מן השמים יוכיחו'.

(b)

Answer #1: There (in Bava Metzi'a) it is different, since the Bas-Kol only Paskened like Rebbi Eliezer in deference to Rebbi Eliezer, who stated 'Let them prove it in Heaven!')

ועוד, דבת קול דבית הלל מסייע קרא, דכתיב (שמות כג) "אחרי רבים להטות", דבית הלל רובא הוו, אלא דמעיקרא מספקא לן משום דבית שמאי מחודדין טפי. אבל בת קול דרבי אליעזר רבנן דפליגי עליה הוו רובא.

(c)

Answer #2: Moreover, the Bas-Kol of Beis Hillel has the support of a Pasuk, which writes in Sh'mos (23) "Follow the majority to decide the Halachah!"

ואם תאמר, אמאי קאמר הכא 'הא מני רבי יהושע היא, דאמר "אין משגיחין בבת קול" ', הא איהו לא קאמר אלא א'עובדא דרבי אליעזר, דאנן נמי לא קיימא לן כבת קול דרבי אליעזר.

(d)

Question: Why does the Gemara then establish the author as Rebbi Yehoshua, who holds 'Ein Mashgichin be'Bas-Kol', seeing as he only says it with regard to the episode of Rebbi Eliezer, and we do not hold like the Bas-Kol of Rebbi Eliezer, either?

וי"ל, דכיון דקאמר 'לא בשמים היא'. משמע דאית ליה דבשום דוכתא אין משגיחין בבת קול.

(e)

Answer: The Lashon 'Lo ba'Shamayim Hi' implies that Rebbi holds that we never follow a Bas-Kol.

2)

TOSFOS DH KULAH K'REBBI AVDA

תוספות ד"ה כולה כרב עבדא

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Sugya earlier that established it like the Chumros of Rav and Shmuel and explains why the Gemara now establishes it like Rav and not like Shmuel.)

והא דאמרינן לעיל 'רמינן עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל' ...

(a)

Implied Question: When we said earlier that we place on him the Chumros of both Rav and of Shmuel ...

היינו למאי דס"ד.

(b)

Answer: That was only according to what we initially thought.

והוה מצי למימר 'כולה כשמואל עבדא, דלאו מקום שחיטה הוא, ואסר נמי בהגרים שליש ושחט שני שלישי'.

(c)

Refuted Explanation: The Gemara could just as well have said that he did completely like Shmuel, since it was not the location of the Shechitah, and he also forbade a case of where one performed the first third with Hagramah, and the final two-thirds with a Kasher Shechitah ...

אלא נקט 'כרב' משום דקי"ל כרב באיסורי.

(d)

Refutation: And the reason that we established it like to Rav is because we Pasken like Rav in matters of Isur.

3)

TOSFOS DH MI'D'KA'AMAR

תוספות ד"ה מדקאמר נתנו בו חכמים שיעור כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not answer that they gave it a Shi'ur at the bottom but not at the top.)

ולא בעי למימר דנתנו בו שיעור למטה ...

(a)

Refuted Answer: The Gemara does not want to say that they gave it a Shi'ur at the bottom exclusively ...

דמדלא פירש דבריו, מסתמא בין למעלה בין למטה קאמר.

(b)

Refutation: Because, since the Gemara did not specifically say so, we assume that they gave the Shi'ur at the top as well as at the bottom.

4)

TOSFOS DH K'DEI TEFISAS YAD

תוספות ד"ה כדי תפיסת יד

(SUMMARY: Tosfos discusses the Shi'ur of 'K'dei Tefisas Yad' and draws a distinction between it and 'K'dei Tefisah'.)

פירש בקונטרס - ארבע אצבעות.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this means 'four finger-breadths.

תימה, דבעוף מאי?

(b)

Question: Then what is the Shi'ur by a bird?

ופירש רבינו יצחק בן רבינו מאיר - ארבע אצבעות בראמים גדולים; מכאן ואילך כל חד וחד לפי קוטנו.

(c)

Explanation #2: Rabeinu Yitzchak ben Rabeinu Meir therefore explains that four finger-breadths is the measurement of a large buffalo at the top of the scale, and that it decreases progressively as the animals get smaller.

ובה"ג מפרש 'כדי תפיסת יד' - כדנקיט איניש בשתי אצבעותיו.

(d)

Explanation #3: According to the B'hag however, 'K'dei Tefisas Yad' means the minimum amount that a person can hold between his thumb and orefinger.

ודבריהם דברי קבלה, ויש לסמוך עליהם.

(e)

Halachah: The words of the B'hag are considered words of tradition, and one can therefore rely on their opinion le'Halachah.

והאי דקרי לקמן (דף נ:) גבי חלחולת 'כדי תפיסה' - 'כמלא בטדא דתורא', דהיינו ארבע אצבעות ...

(f)

Implied Question: And when the Gemara later (on Da 50:) with regard to the Chalcholes (a membrane that keeps the entrails in position) equates 'K'dei Tefisah' with 'Batda de'Tura', which is the equivalent of four finger-breadths ...

התם נקט 'כדי תפיסה' סתם. אבל הכא 'כדי תפיסת יד' קאמר, דמשמע כדי שיוכל לתפוס בשתי אצבעות ואפי' כל שהוא.

(g)

Answer: The Gemara there refers to 'K'dei Tefisah' and not 'K'dei Tefisas Yad.

5)

TOSFOS DH V'HA'IKA IKUR SIMANIM

תוספות ד"ה והאיכא עיקור סימנים

(SUMMARY: Tosfos queries the Kashya according to Rashi's interpretation of Ikur Simanim, and reconciles it with that of the B'hag.)

לפירוש הקונטרס דפ"ק (לעיל כ.) - ד'בעיקור סימנים הויא טרפה' תימה, דהיכי פשיטא ליה דהויא טרפה ...

(a)

Observation #1 (Part 1): According to Rashi, who explained in the first Perek (29.) that Ikur Simanim renders the animal a T'reifah, it is difficult to understand why it is obvious that it is a T'reifah.

הא על כרחך אינה נטרפה בתורבץ הוושט בנקב בעלמא כמו בוושט עצמו אלא ברובו; וכמו כן נימא דניטל כולו כשרה?

(b)

Observation #1 (Part 2): Since the Turbatz ha'Veshet cannot possibly become T'reifah with just a hole like the Veshet itself (see Maharam), only if it covers the majority. Similarly, if it is entirely removed it ought to be Kasher, too?

וכי תימא דסבירא ליה דלא גרע משמוטת הגרגרת שהיא טרפה ...

(c)

Suggestion: And to suggest that it is no worse than where the Gargeres has slipped out of place, rendering it a T'reifah ...

זהו דוחק גדול!

(d)

Refutation #1: Is a Dochek (forced [See Tosfos ha'Rosh])!

ועוד, דקא משני דברובו כשרה, אף על פי דפסוקת הגרגרת תנן ברובו טרפה?

(e)

Refutation #2: And besides, the Gemara answers that a Rov is Kasher, even though if the majority of the Gargeres is broken, it is T'reifah.

ולפירוש הלכות גדולות פריך שפיר 'והא איכא עיקור סימנים?' אף ע"ג דלא הויא טרפה בשמוטה זו, מ"מ במה יכשר, כיון דאין לו היתר בשחיטה?

(f)

Observation #2: According to the explanation of the B'hag, on the other hand, the Gemara's Kashya ('But there is Ikur Simanim') is justified, since even if it is not a T'reifah, how will it become Kasher, seeing as it does not become Mutar through Shechitah?

ומיהו קשה לפי' ה"ג דמאי פריך 'והאמר רבה בר בר חנה - "סימנים שנדלדלו ברובן טרפה?" '

(g)

Question (Part 1): One can however, ask on the B'hag - When the Gemara asks 'But did Rabah bar bar Chanah not say that 'Simanim that have been moved out of place renders the animal a T'reifah' ...

לפי המקשן תקשה ליה א'רבה בר בר חנה גופיה - דאי טרפה הויא בהכי, אם כן מהו עיקור דקיימא לן דלא הויא טרפה. אלא שאין שחיטה מועלת בו?

(h)

Question (Part 2): Why does the Makshan (the questioner) not ask on Rabah bar bar Chanah directly - because if this makes the animal a T'reifah, what is then Ikur, on which Shechitah is not effective, but which we Pasken, is not a T'reifah?

ומיהו ספרים דגרסי מעיקרא לא קשיא (הא דאקפל אקפולי ו) 'הא דאדלדול אדלדולי'.

(i)

Answer (Part 1): However, according to the text that reads initially 'Ha de'Idaldal Idalduli ... ', there is no Kashya (see Maharam).

י"ל שיודע המקשן כדמסיק לבסוף, דרבה בר בר חנה איירי דאיפרוק אפרוקי בכח כאן מעט וכאן מעט דלא הדרא בריא, והוי טרפה; ועיקור סימנין דלא הוי טרפה דאקפול אקפולי בנחת מעל הבשר.

(j)

Answer (Part 2): The questioner knew at the outset what the Gemara concludes - that Rabah bar bar Chanah is speaking by 'Ifruk Ifruki' (where the Simanim were torn out by force, a little here and a little there, in which case they can no longer heal, and it is a T'reifah; whereas Ikur Simanim that is not a T'reifah speaks where they were peeled away from the flesh gently.

ומ"מ פריך מ'דלדול' דרבה בר בר חנה א'לשון דלדול שהזכיר המתרץ; וחוזר ומפרש לו דדלדול שאמרתי אינו כשל רבה בר בר חנה.

(k)

Answer (Part 3): Nevertheless the Gemara asks from the 'Dildul' of Rabah bar bar Chanah on the Lashon 'Dildul' used by the initial Metaretz; So the Gemara explains to the Makshan once again that the 'Dildul' of which he spoke was not the same as the 'Dildul' of Rabah bar bar Chanah.

אבל לספרים דגרסי בתר 'והא אמר שמואל ברובו' - 'לא קשיא, הא דאנקוב אנקובי, הא דאקפל אקפולי' קשה?

(l)

Question (Part 3): But according to the text that reads after the Kashya 've'Ha Amar Shmuel "be'Rubo" ' - Lo Kashya, Ha de'Inkuv Inkuvi, Ha de'Ikpal Ikpuli', the Kashya remains (See same Maharam).

וכן קשה לפירוש רבינו חננאל, דמפרש 'דאפרוק איפרוקי' - 'שנפרדו הסימנין זה מזה', ליכא למימר שהמקשן היה יודע האמת, דא"כ לא הוה פריך מידי.

(m)

Question (Part 4): And the same Kashya one can ask on Rabeinu Chananel, who interprets 'de'Ifruk Ifruki' to mean that the Simanim parted from one another. There too, one cannot say that the Makshan knew the truth, because if he did, he did not ask anything (See same Maharam).

וי"ל, דכי פריך מרבה בר בר חנה, הוה מצי למימר 'וליטעמיך, תקשה לך דרבה בר בר חנה גופיה, אי טרפה הויא, עיקור סימנים היכי משכחת לה.

(n)

Answer: When the Gemara asks from Rabah bar bar Chanah, it could indeed have asked 'And according to you (Makshan), why don't you ask on Rabah bar bar Chanah himself - seeing as if it is a T'reifah, then what is the case of Ikur Simanim (that is not a T'reifah)?

44b----------------------------------------44b

6)

TOSFOS DH HEICHI AVID HACHI V'HA TANYA CHACHAM SHE'TIMEI ETC.

תוספות ד"ה היכי עביד הכי והא תניא חכם שטימא כו'

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with a number of other Sugyos, whih seem to permit it.)

וא"ת, דלקמן (דף מט.) גבי 'ההוא מחטא דאישתכח בסמפונא דכבדא' - 'הונא בר בריה דרב אידי טריף; רב אדא בר מניומי מכשיר?

(a)

Question: The Gemara later (on Daf 49a) in connection with a needle that was found in the air-passage of the liver - cites Huna the grandson of Rav Idi who declared it T'reifah and Rav Ada bar Minyumi who declared it Tahor?

וי"ל, דהתם א'גמריה סמיך ...

(b)

Answer #1: There Rav Ada bar Minyumi relied on what he had learned from his Rebbe ...

כדאמרינן בסוף פ"ב דנדה (דף כ:) גבי 'ילתא דאייתית דמא לקמיה דרבה בר בר חנה, וטמי לה, ואייתית קמיה דרב יצחק בר' יהודה, ודכי לה'.

1.

Precedent (Part 1): Like we learned at the end of the second Perek of Nidah (20:) with regard to Yalsa, who declared Tamei the blood that she brought for Rabah bar bar Chanah to inspect; and when she brought to Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah, he declared it Tahor.

ופריך עליה מ'חכם שטימא ... '. ומשני ד'מעיקרא טמוי טמי לה, כיון דאמרה "כל יומא הוה דכי לי רבה בב"ח כה"ג, וההוא יומא הוה חש בעיניה, והדר דכי לה" ...

2.

Precedent (Part 2): In answer to the Kashya from 'Chacham she'Timei', the Gemara answers there that initially, the latter declared it Tamei, but when Yalsa explained to him that 'Rabah bar bar Chanah himself regularly Paskened that the same appearance of blood was Kasher, only on that day his eye-sight had not been so good. And that was when Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah declared it Tahor.

ובעי התם 'כזה התיר לי פלוני חכם, מהו? פירוש נאמנת או אינה נאמנת? ובעי למיפשט מעובדא דילתא, דנאמנת; ומשני - 'רב יצחק בר' יהודה א'גמריה סמך' ...

(c)

Precedent (Part 3): The Gemara then asks whether a woman who claims that so-and-so Rav permitted her this very same appearance of blood is believed or not. And it refutes the proof from the above case in Nidah on the grounds that - Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah relied on what he had learned learning (and not on Yalsa's statement).

ופירש שם בקונטר' דהדר ביה מאידך שנויא, דשני מעיקרא 'טמויי טמי לה', דכיון דא'גמריה סמך, רשאי להתיר מה שאסר חבירו כיון שכך קיבל , וכי אמר ד'אין חבירו רשאי להתיר, היינו מסברא.

(d)

Explanation #1: Rashi explains there that the Gemara retracted from its initial answer 'that Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah initially declared the blood Tamei ... ' - because, seeing as he relied on what he had learned from his Rebbes, he was permitted to declare Mutar what his colleague had declared Asur; and what the Gemara forbids is to rule against his friend on the basis of a S'vara.

ולפירושו - בשמעתין נמי למאי דמסיק דא'גמריה סמך, לא צריך למאי דמשני 'רב לא אסר ולא מידי', אלא דהאמת מתרץ.

(e)

Observation: According to Rashi, in our Sugya concludes that Rabah bar bar Chanah relied on what he had learned, it is no longer necessary to state that Rav did not forbid it; only that was the truth.

ולכאורה היה נראה פשט ההלכה דההיא דנדה ד'א'גמריה סמך', ולכן האמין לדבריה; ולעולם צריכין לשנוייא קמא ד'מעיקרא טמויי טמי לה'.

(f)

Explanation #2: It seems however, that when the Gemara in Nidah says that Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah relied on what he had learned, it means that this was why he relied on Yalsa's statement (that Rabah bar bar Chanah usually permitted the same appearance of blood, and that it was still necessary to abide by the first answer (that initially he too, had declared the blood Tamei).

וההיא עובדא דלקמן (דף מט.) ד'מחט שנמצאת בסמפונא דכבדא, שמא היו שניהם בבית המדרש יחד, ונשאלה השאלה לפניהם לשניהם.

(g)

Answer #2: And as for the case later (on Daf 49:) regarding the needle that was found in the air-passage of the liver, perhaps it speaks where they were both in the Beis-ha'Medrash together, and the the She'eilah was asked of them both at the same time.

אי נמי, לא ידע שאסר חבירו.

(h)

Answer #3: Or that Rav Yitzchak b'Rebbi Yehudah was not aware that Rabah bar bar Chanah had already forbidden it.

7)

TOSFOS DH V'CHEIN HA'AVADIM SHE'HE'IDU KULAM RASHA'IN LIKACH ETC.

תוספות ד"ה וכן העדים שהעידו כולם רשאין ליקח כו'

(SUMMARY: After explaining why the witnesses are permitted to purchase the field, Tosfos draws a distinction between witnesses who have signed on a Sh'tar or who have concluded a deal via their oral testimony and witnesses who have merely been asked to act as agents.)

ד'שנים אינם חשודים', כדאמרינן בפ"ב דיבמות (דף כה:).

(a)

Clarification: Because two witnesses are never suspect, like we learned in the second Perek of Yevamos (Daf 25:).

ומ"מ לבעל נפש טוב להרחיק מן הכיעור.

(b)

Halachah: It is nevertheless befitting for someone on a higher level to distance himself from something which is unpleasant.

ואם תאמר, ועדים היאך רשאין ליקח?

(c)

Question #1 (Part 1): How can the witnesses be permitted to purchase the article (on which they testified)?

בשלמא חתומים על גט אשה או על שטר מקח לא חשו חכמים, דמעשה לא עבדי, אבל דבורא אמרי!

(d)

Question #1 (Part 2): One can understand that the Chachamim were not concerned about the signatories of a Get or of a document of sale, permitting them to marry the woman or to purchase the article, seeing as they will not perform an act (of signing on a document), but words they will say ...

כדאמרינן בפרק התקבל (גיטין דף סז.) 'אמר לעדים "אמרו לסופר לכתוב, ולעדים ויחתמו, לא תעשה כזאת בישראל, דחיישינן שמא תשכיר עדים'.

(e)

Precedent: Like we say in Perek Hiskabel (Gitin 67.) 'If one says to witnesses "Tell the Sofer to write (a Get)! and to witnesses "Sign!", such a thing should not be done in Yisrael, since we suspect that the woman might hire witnesses'.

וכן מיאנה או שחלצה בפניו, היאך ישאנה, הא לא עבדי התם מעשה?

(f)

Question #2: Similarly, how are witnesses before whom a girl made Miy'un or a woman performed Chalitzah permitted to marry her, seeing as they did not perform an act?

ויש לומר, דכל דבר שנגמר על פיהם, חשיב מעשה.

(g)

Answer (Part 1): Wherever the matter is concluded through them, it is considered an act.

אבל התם שאינו אלא דבור בעלמא, שאומר מאת הבעל אל הסופר לכתוב, ולעדים לחתום, ואפשר שהם לא יעשו, ולא תתגרש, וגם (אם) אין גומרין הדבר, אינם חוששין.

(h)

Answer (Part 2): Whereas there (in Gitin) where it is merely words, where, in the name of the husband, he tells the Sofer to write and the witnesses to sign, something that they may well not do, in which case she won't be divorced; and in any event, they don't complete the matter, they will not mind lying.

ואם תאמר, 'דן את הדין' דהכא - היאך רשאי ליקח, והלא יחיד הוה, מדקתני 'דן' - דמכח מתני' דבכורות (דף כח:) דתנן 'דן את הדין' מייתי בפ"ק דסנהדרין (דף ו.) ד'שנים שדנו, דיניהם דין'. ולאו דוקא ב' אלא ה"ה אחד?

(i)

Question: In the case of 'Dan es ha'Din' in our Sugya, on what basis is the Dayan permitted to purchase the article, seeing as bearing in mind Tana's use of the word 'Dan', he is an individual (and the lenient ruling is restricted to two people)?

ואין לומר דדיין לא חשיד ...

(j)

Refuted Answer: We cannot answer that a Dayan is above suspicion ...

דהא אמרינן בפ"ב דיבמות (דף כה:) 'החכם שאסר את האשה בנדר, דלא ישאנה'?

(k)

Refutation: Since we have learned in the second Perek of Yevamos (Daf 25.) that a Chacham who forbids a woman (to her hisband) due to a Neder, is not allowed to marry her.

ושמא חיישינן התם טפי, שמא עיניו נתן בה.

(l)

Reinstated Answer #1: Perhaps the case there is different, for we suspect that he has perhaps taken a fancy to her.

ועוד יש לומר, דההיא דבכורות מוכחא טפי דביחיד איירי, דקתני רישא 'מי שאינו מומחה וראה את הבכור ... ' בפרק עד כמה (בכורות דף כח:); ולהכי דייק מינה בסנהדרין.

(m)

Answer #2: Furthermore, we can answer that the Gemara in Bechoros (in Perek ad B'chor 28:) is more clearly speaking about a Yachid, since in the Reisha it talks about 'someone who is not an expert and who examines a B'chor, which is why the Gemara in Sanhedrin asks from it).

8)

TOSFOS DH EIZEHU TALMID CHACHAM

תוספות ד"ה איזהו תלמיד חכם

(SUMMARY: Tosfos establishes the ramifications of the current statement.)

דמהדרי ליה אבידתו בטביעת עין - 'זה הרואה טרפה לעצמו'.

(a)

Clarification: To whom one returns a lost article with recognition alone (without identification) - 'This is someone who forbids his own Safek T'reifah of his own accord.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF