12th Cycle dedication

CHULIN 44 (Tisha b'Av) - Dedicated by Mrs. Gitti Kornfeld in memory of her father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel, whose Yahrzeit is on 10 Av.

חולין דף מד. א

שדרה שנחסרה ממנה רק חוליא אחת, מה הדין לגבי טומאת אהל ולגבי טרפה?

לגבי טומאת אהל לגבי טרפה
לבית שמאי (לא הוי חסרון) מטמאת אינה טרפה
לבית הלל (הוי חסרון) אינה מטמאת טרפה

האם הרוצה לעשות כבית שמאי יכול לעשות כן?

קודם שיצאה בת קול אחר שיצאה בת קול
לחולקים על ר' יהושע יכול לא יכול
לר' יהושע [1] יכול יכול

"אמר רבינא אמר גניבא משמיה דרב, טפח בוושט סמוך לכרס זהו הכרס הפנימי",
מה הדין בדלהלן?

שחט בוושט באותו טפח הסמוך לכרס ניקב בכרס הפנימית בטפח הסמוך לוושט
לתירוץ הראשון בגמ' [2] שחיטתו כשרה טרפה בנקב משהו
לאביעית אימא בשור: שחיטתו פסולה
 
בשאר בהמות: שחיטתו כשרה
----

נעקר תורבץ הוושט מן הלחי (הלסת), או שנעקר הלחי מן תורבץ הוושט, מה הדין?

בנעקר כולו בנעקר רובו
לשמואל פסולה במחובר במיעוטו במקום אחד: כשרה
 
במחובר המיעוט בכמה מקומות: פסולה
לרב פפא פסולה פסולה [3]

חולין דף מד: א

חכם שטימא או אסר, האם יכול חכם אחר לסמוך על גמרתו כדי להתיר, או לא? [תוד"ה היכי].

כשרוצה לסמוך על גמרתו בלבד כשמצורף לזה עוד סיבה אחרת [4]
לרש"י שהביאו התוס' יכול יכול
לסברת התוס' לא יכול יכול

האם יש גנאי לחכם לקנות מדבר שהוא זה שהורה בו להיתר?

בחלק טוב בחלק רגיל
כשקונה בהשערה יש גנאי יש גנאי
כשקונה במשקל מדוייק אם תמיד נותנים לו לחלק הטוב: אין גנאי
 
אם הפעם רק נתנו לו לחלק הטוב: יש גנאי
אין גנאי
-------------------------------------------------

[1] ר' יהושע אמר כלל "אין משגיחים בבת קול", ואכן לגבי אותו מעשה עם ר"א (שאז אמר ר"י לאותו כלל), הלכה כר' יהושע שאין משגיחים באותה בת קול, ומשום שיצאה לכבודו של ר"א, וכן היתה אותה בת קול כנגד המרובים. אולם כאן אין הלכה כמותו ומשגיחים בבת קול, כיון דמסייע לה קרא "אחרי רבים להטות" - תוס' ד"ה ורבי.

[2] הנה הקשתה הגמ' על רב נחמן שאמר שמקום שחיטה הוא עד שישעיר, ומשמע שכל הוושט כולו הוא מקום שחיטה, וקשה מהמימרא הנ"ל שגם בטפח בוושט סמוך לכרס הוא נקרא כרס, ואיך יכול לשחוט שם. ותירצה הגמ' בתירוץ הראשון "אימא טפח בכרס סמוך לוושט זהו כרס הפנימי", דהינו שאדרבא בא לומר דין בכרס ולא בוושט, ולומר שבכל שטח הטפח הסמוך לוושט הוא נקרא כרס הפנימי וגם שם נקובתו במשהו.

[3] ומה שאמרה המשנה בניטל לחי התחתון - כשר, הוא באופן שרק ניטלה הלסת אבל הסימנים עדיין מעורים בבשר שסביב ללסת, דאין כאן עיקור סימנים כלל.

[4] פי', כמו שמצינו בנדה שצירף רב יצחק מה שאמרה לו ילתא שתמיד רבה בר בר חנה התיר לה כזה מראה - והיום הוא דחש בעינו. וכן בסוגיין יש לצרף שרב לא אסר בפועל אלא שרק בא לבדוק ברוב עוביה, ולא הינחוהו תלמידיו ולכן שלחה לרבה בר בר חנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף