1)

TOSFOS DH TEHANI LAH SAKIN L'TAHARAH MIY'DEI NEVELAH

תוס' ד"ה תיהני לה סכין לטהרה מידי נבלה

(SUMMARY: Tosfos establishes the Pircha like Rebbi Meir.)

הך פירכא ליתא לר' יוסי דאמר בזבחים פרק חטאת העוף (דף סט:) גבי 'מלק ונמצאת טרפה' ד'אין מליקה מטהרת מידי נבלה' ... , דדווקא שחיטה מטהרת בבהמה.

(a)

Clarification (Part 1): This Pircha does not go like Rebbi Yossi, who says in Perek Chatas ha'Of (Zevachim 69:) in a case of 'Malak ve'Nimtzeis T'reifah, that Melikah does not remove the Tum'ah of Neveilah, since it is only Shechitah that renders the animal Tahor (but not Melikah).

אלא לרבי מאיר פריך דקאמר התם נמי דמליקה מטהרת.

(b)

Clarification (Part 2): The Pircha goes according to Rebbi Meir, who says there that Melikah renders it Tahor, too.

2)

TOSFOS DH REBBI HI D'SANYA

תוס' ד"ה רבי היא דתניא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not establish the Mishnah like bar Kapara, and then reconciles Rebbi's opinion here with his [seemingly contradictory] opinion in Nazir.)

הוה מצי למימר בר קפרא היא ...

(a)

Implied Question: The Gemara could just as well established the author as bar Kapara ...

אלא דניחא ליה לאוקמי משניות דלעיל כרבי.

(b)

Answer: Only it prefers to establish the above Mishnahs like Rebbi.

הקשה רבינו אפרים, דהכא ס"ל לרבי דיש שחיטה לעוף מן התורה, ובפרק מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני (נזיר כט:) קאמר גבי פלוגתא דרבי ורבנן - ד'כ"ע כדי לחנכו במצות'.

(c)

Question #1 (Part 1): Rabeinu Efrayim queries Rebbi here (who holds that a bird to Shechitah min ha'Torah) from the Gemara in Perek Mi she'Amar ... (Nazir 29:), where regarding a certain Machlokes between Rebbi and the Rabbanan there, the Gemara establishes that both opinions attribute a father's right to declare his son a Nazir to Chinuch (education ['K'dei Lechancho be'Mitzvos'], which is only mi'de'Rabbanan) ...

וא"כ, לרבי הא קא אכיל כהן מליקה?

(d)

Question #1 (Part 2): In that case, according to Rebbi, the Kohen will be eating Melikah (which is Neveilah, whenever the bird is not Kodshim min ha'Torah)?

דה"נ פריך לעיל מיניה - למ"ד 'כדי לחנכו במצות, קאכיל כהן מליקה?' ומשני, קסבר 'אין שחיטה לעוף מן התורה'.

(e)

Precedent: For the Gemara there earlier asked the very same Kashya on those who hold 'K'dei Lechancho be'Mitzvos' ('ka'Achil Kohen Melikah?'). And the Gemara there answers that this opinion holds 'Ein Shechitah la'Of min ha'Torah'.

ולרבי ליכא לשנויי הכי. אם כן, תיקשי ...

(f)

Conclusion of Question (Part 1): According to Rebbi (in our Sugya) however, that answer will not hold water. Consequently, the Kashya remains on him ...

ואפילו יחזיר סימנין ויוליך ויביא?

(g)

Implied Question: Why can the Kohen simply not pull the Simanim round and move his nails backwards and forwards (thereby performing Shechitah on the bird)?

נבלה היא לרבי, דבעי שחיטה בתלוש בפ"ק (לעיל טז.) מ"ויקח את המאכלת"?

(h)

Answer: Because, according to Rebbi, it will still be Neveilah, since, based on the Pasuk "Vayikach es ha'Ma'acheles", he holds that Shechitah must be performed with something that is detached (disqualifying a fingernail).

ועוד דמ"ד 'מחזיר', קסבר מוליך ומביא במליקה פסול ...

(i)

Question #2: And besides, the opinion that permits the Kohen to pull the Simanim round whilst performing Melikah, forbids moving his nails backwards and forwards ...

דבענין אחר לא מיתוקמא מתניתין דפ"ק (שם יט:) ד'נמצא כשר בשחיטה ... ', וא"כ ה"ל דורס?

(j)

Reason: Because otherwise, there is no way of explaining the Mishnah in the first Perek (19:) 'It transpires that what is Kasher by Shechitah is Pasul by Melikah', in which case (as far as Shechitah is concerned) it will be (Pasul because it is) 'Doreis'.

וי"ל, דהתם בנזיר, דיחויא בעלמא הוא, דמההיא ליכא למידק דתהוי פלוגתא דתנאי, אי הלכה הוא בנזיר או כדי לחנכו; אבל מ"מ אמת הוא דרבי סבר ד'הלכה הוא בנזיר', כיון דסבר דיש שחיטה לעוף מן התורה.

(k)

Answer #1: The Gemara in Nazir is merely a Dichuy (pushing off the proof), to say that there is no proof from the Beraisa there that whether it is a Halachah by Nazir or in or in order to educate him in Mitzvos, is a Machlokes Tana'im. In actual fact however, Rebbi must hold that it is a Halachah by Nazir, seeing as he holds that a bird requires Shechitah min ha'Torah.

א"נ, קסבר 'כדי לחנכו', ומביא חטאת העוף ואינו נאכל ...

(l)

Answer #2: Alternatively, he really does hold 'Kdei Lechancho ... ', and although the father brings a Chatas ha'Of (on behalf of his son), the Kohen does not eat it ... .

מידי דהוה א'חטאת העוף הבאה על הספק.

(m)

Source: Like we find by a Chatas ha'Of that comes on a Safek (which is brought but not eaten).

3)

TOSFOS DH V'AL ROV ECHAD B'OF V'AL ROV SHENAYIM B'VEHEIMAH

תוס' ד"ה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה

(SUMMARY: Tosfos presents two acronyms contained in the word "Ka'asher".)

י"מ דדריש בגימטריא ד"כאשר": "אל"ף" - אחד בעוף; 'שי"ן' - שנים בבהמה; 'רי"ש' - רובו של אחד כמוהו, רוב אחד בעוף, ורוב שנים בבהמה.

(a)

Gematriyah (Acronym) #1: Some commentaries Darshen the acronym of "Ka'asher" - 'Alef' - *E*chad be'Of; 'Shiyn' - *Sh*'nayim ba'Beheimah; 'Reish' - 1. *R*ubo shel Echad Kamuhu, *R*ov Echad be'Of, *R*ov Sh'nayim ba'Beheimah.

ראשי תיבות למפרע של "כאשר" הוי 'רובו של אחד כמוהו'.

(b)

Gematriyah (Acronym) #2: The first letters of 'Rubo shel Echad Kamohu' backwards) spells "Ka'asher".

4)

TOSFOS DH ASA KI MEMASMEIS KU'EIH B'DAM

תוס' ד"ה אתא כי ממסמס קועיה דמא

(SUMMARY: Tosfos elaborates on Rashi, who explains that both pipes required examination.)

פירש בקונטרס - וצריך בדיקה בסימנים, שמא נפסק הקנה או ניקב הוושט; ומשום ספק דרוסה לא בעי בדיקה, דתלינן בכלבא או בקנה, דאמר באלו טריפות (לקמן נג.) 'ספק כלבא ספק שונרא אימר כלבא'.

(a)

Clarification: Rashi explains that one needs to examine the Simanim, in case the Kaneh (the wind-pipe snapped or the Veshet (the esophagus) has a hole.

וא"ת, למאי נפקא מינה אי תלינן בכלבא או בקניא, כיון דאפילו קניא בעי בדיקה?

(b)

Question: What difference does it make if we attribute the blood to a dog or to a cane (and not to a cat), seeing as the Kaneh needs to be examined anyway?

וי"ל, דנפקא מינה, דאי הוה תלינן בשונרא, הוה צריך בדיקה כנגד כל החלל, אע"ג דליכא ריעותא אלא כנגד הסימנין.

(c)

Answer #1: The difference lies in the fact that, if we attributed it to a cat, one would need to examine the entire inside of the animal, even though the flaw is confined to the area of the Simanim.

א"נ, לענין ספק דרוסה, אפי' לא האדימו הסימנין אלא משהו, טריפה, כדאמר לקמן (דף נד.) 'דגרגרת דרוסתו במשהו, דזיהרא מיקלא קליא'.

(d)

Answer #2: Alternatively, regarding Safek D'rusah, it will be T'reifah even if the Simanim turned slightly red, as the Gemara will say later (on Daf 54.) that the Shi'ur D'risah of the Kaneh is a Mashehu, because the cats venom burns its way through.

28b----------------------------------------28b

5)

TOSFOS DH ASA KI MEMASMEIS KU'EIH B'DAM (Continued from previous Amud)

תוס' ד"ה אתא כי ממסמס קועיה דמא

(SUMMARY: Tosfos elaborates further on Safek D'rusah by the Veshet.)

וריב"א מפרש, דהכא בשמעתין הויא משום ספק דרוסה, ואתי שפיר דקאמר 'וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים' - והיינו משום דאין אדמומית הדרוסה ניכרת בעור הוושט החיצון האדום.

(a)

Answer #3 (Part 1): The Riva explains that our Sugya is talking about a Safek D'rusah (and not Nekuvah [see Maharam]), which explains why the Gemara says that 'the Veshet can only be examined from the inside' - which is in turn, because the redness of a D'rusah is not discernable on the outer red skin of the Veshet ...

אבל בנקובה, יש לוושט בדיקה אף מבחוץ.

(b)

Answer #3( Part 2): By a Nekuvah, on the other hand, the Veshet can be examined even from the outside (since it is discernable)..

וכן משמע באלו טרפות (לקמן דף מג.), דקאמר רבה 'וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים'; ו'למאי נפקא מינה, לספק דרוסה'. ולא קאמר לספק נקובה.

(c)

Proof: And thus it is implied in 'Eilu T'reifos' (Daf 43.) where the Gemara establishes the ramifications of Rabah's ruling that a Veshet requires examination from the inside and not from the outside, to a Safek D'rusah, but does not mention a Safek Nekuvah.

ועוד אמרינן (שם) 'שני עורות יש לו לוושט; ניקב זה בלא זה, כשר; וכשניקב הפנימי, היכי ידעינן אי ניקב חיצון, אי לאו כיון דאין לו בדיקה מבחוץ אפילו לענין נקב?

(d)

Question: Furthermore, the Gemara says there that the Veshet has two skins; If one of them has a hole but not the other, the animal is Kasher. Now if the inner skin is holed but not the outer one, how will we know this, unless we say that the Veshet is not subject to an external Bedikah, even as regards a hole?

ודוחק לומר כגון שניקב הפנימי מחמת חולי, ובחיצון אין ניכר שום חולי.

(e)

Refuted Answer: To answer that it speaks where the inner skin is holed due to an illness, whereas the outer skin bears no sign of any illness.

והר"ר אלחנן הקשה, אי וושט יש לו בדיקה מבחוץ, אם כן, מאי פריך 'ור"מ היכי אכל בשרא?' דלמא במקום נקב שחט, ונימא דהוה אכיל ע"י בדיקה?

(f)

Question: (From here until the end of the Dibur is a note - Maharsha). Rebbi Elchanan asks that, if the Veshet can be examined from the outside, why does the Gemara how Rebbi Meir could possibly eat meat? Why can we not answer that he would eat after an external examination?

ונראה לי, שיש שום חולי שיאדים כמו דרוסה, ואין לו בדיקה מבחוץ.

(g)

Answer #1: There must therefore be some sort of illness where the skin turns red like a D'rusah, and which cannot therefore be examined from the outside.

אי נמי, הכי פירושו - 'וכי תימא דלא הוה אכל בלא בדיקה, פסח וקדשים מאי איכא למימר, דאי אפשר להפריד העור ולבדוק, דאין מום גדול מזה?

(h)

Answer #2: Alternatively, what the Gemara means is, that even if you say that he wouold not eat before performing a Bedikah, the Kashya will remain with regard to eating Pesach and Kodshim, where it is impossible to part the skin (in order to examine it), since there is no bigger blemish than this?

6)

TOSFOS DH RAV AMAR MECHTZAH AL MECHTZAH K'ROV

תוס' ד"ה רב אמר מחצה על מחצה כרוב

(SUMMARY: Tosfos resolves the contradiction between Rav here and his ruling in 'Eilu T'reifos'.)

ובפרק אלו טריפות (לקמן דף מד:) גבי (פסק את) 'הגרגרת דאתא לקמיה דרב ובדקה ברוב עוביה'?

(a)

Implied Question: In Perek Eilu T'reifos (Daf 44:) in the case of a wind-pipe that was brought before Rav, and which he examined via the majority of its width ...

מחצה נמי קרי ליה רוב.

(b)

Answer #1: The Gemara refers to it as a majority, even though it was really only a half.

ובמסקנא דאמר 'דכ"ע מחצה על מחצה אינו כרוב', ניחא טפי.

(c)

Answer #2: According to the Gemara's conclusion (where everybody agrees that half is not considered a majority, it works out even better.

7)

TOSFOS DH L'FI SHE'I EFSHAR L'TZAMTZEM

תוס' ד"ה לפי שאי אפשר לצמצם

(SUMMARY: Tosfos discusses the principle Efshar/I Efshar Letzamtzem, and the differentiates between them Halachically.)

אפילו לר' יוסי הגלילי, דאמר בפרק שני דבכורות (דף יז.) 'אפשר לצמצם', מודה הוא בכלי חרס, כדקאמר התם - 'הואיל ואית בו גומות'.

(a)

Clarification: Even Rebbi Yossi ha'Gelili, who holds in the second Perek of Bechoros (17.) 'Efshar Letzamtzem', concedes that, in the case of an earthenware vessel 'I Efshar Letzamtzem', as the Gemara explains there, seeing as it contain holes.

ויש להוכיח מכאן דהלכה ד'בידי אדם אפשר לצמצם' ...

(b)

Halachah #1: One can prove from here that in matters that are bi'Yedei Adam (man-made), 'Efshar Letzamtzem' ...

מדאפליגו אמוראי ב'מחצה על מחצה', ובפ"ק דעירובין (דף טו:) ב'פרוץ כעומד';

(c)

Source (Part 1): Seeing as the Amora'im argue over a case of 'Mechtzah al Mechtzah', and in the first Perek of Eruvin (15:), over 'Parutz k'Omeid' ...

ואם 'אי אפשר לצמצם', היכי שריא מספק, ואפילו למאן דאסר, לא אסר אלא משום דהכי אגמריה למשה 'שחוט רובא!' 'גדור רובא!'.

(d)

Source (Part 2): Now if we were to hold 'I Efshar Letzamtem', how could they possible permit it mi'Safek; since even the one who rules Asur, that is only because the Halachah le'Moshe mi'Sinai 'Shecht the majority!'; 'Fence the majority!'

ומיהו בידי שמים נראה דהלכה ד'אי אפשר לצמצם' ...

(e)

Halachah #2: In cases of bi'Yedei Shamayim however, it appears that the Halachah is 'I Efshar Letzamtzem' ...

דאמר בפ' ד' אחין (יבמות דף כח.) 'לר' יוחנן דאמר 'אחיות איני יודע מי שנאן'; ונימא ... ר"י הגלילי היא?' לא סתם תנא כר' יוסי הגלילי דאמר 'אפשר לצמצם'.

(f)

Source #1: Since the Gemara in Perek Arba Achin (Yevamos 28.) queries Rebbi Yochanan, who said that he did not know who learned the Mishnah of 'Achyos' - Why can we not establish the author as Rebbi Yossi ha'Gelili? And it answers that there is no S'tam Mishnah like Rebbi Yossi ha'Gelili, who holds 'Efshar Letzamtzem! (by Dinei Shamayim)'.

ובפרק הזורק בגיטין (דף עח.) דפריך 'והא אי אפשר לצמצם' - גבי 'מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת', דמפרש 'דאתו תרוייהו בהדי הדדי בארבע אמות ... '.

(g)

Source #2 (Part 1): And in Perek ha'Zorek (Gitin 78.) where, regarding the Mishnah which rules 'Megureshes ve"Einah Megureshes', in the case of a Get which is Safek Karov leih and Safek Karov, and which, after establishing where they both enter the vicinity of four Amos of the Get simultaneously, the Gemara asks 've'Ha I Efshar Letzamtzem' ...

התם נמי הוי כבידי שמים, דמסתמא לא כוונו לבא בבת אחת.

(h)

Source #2 (Part 2): That too, is like bi'Yedei Shamayim, since it is unlikely they intended to arrive within the four Amos at the same time.

וא"ת, בריש עירובין (דף ה:) גבי 'לחי המושך מדפנו של מבוי', דקאמר רב אשי 'אפילו תימא במבוי שמונה, מה נפשך אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה, ואי פרוץ נפיש, נידון משום לחי'; מאי אמרת דשוו תרוייהו כי הדדי, הוה ליה ספק דבריהם, וכל ספק דבריהם להקל.

(i)

Question (Part 1): At the beginning of Eruvin (5:) with regard to the Din of a Lechi (an upright plank) that stretches inside the Mavoy, where Rav Ashi says that 'even if it speaking about a Mavoy of eight Amos, Mah Nafshach, if the part that is standing is more, then it is permitted because of "Omeid Merubeh", whereas if the breached part, then it has a Din of a Lechi. What will you then say, that the two parts are equal? That is a Safek de'Rabbanan, and in a Safek de'Rabbanan, we are always lenient.

משמע דאי אפשר לצמצם ולברר הדבר.

(j)

Question (Part 2): This implies that it is impossible to assess and verify the matter (even though it is bi'Yedei Adam)?

וי"ל, דלעולם אפשר לברר ולמדוד בצמצום ע"י טורח, אבל לא הטריחוהו חכמים למדוד שם מספק, כיון דבין עומד נפיש ובין פרוץ נפיש ליכא חשש איסור, אא"כ הוא שוה, ומילתא דלא שכיחא הוא.

(k)

Answer: In fact, it is possible to clarify and to measure, only with a lot of effort, and the Rabbanan did not trouble them to measure mi'Safek, since whether the Omeid is more or the Parutz, there is no suspicion of Isur, only when they are exactly equal, and that is something that is not common.

ואין להקשות על רב אשי, דאפילו כי שוו כי הדדי לשתרי, דקי"ל 'פרוץ כעומד מותר'?

(l)

Refuted Question: We cannot ask on Rav Ashi that even if the two are equal, it should be permitted, since we Pasken 'Parutz k'Omeid Mutar'.

דרב אשי קאי א'רב הונא בריה דרב יהושע דאמר התם 'לא אמרו אלא במבוי שמונה, אבל במבוי ז', ניתר בעומד מרובה על הפרוץ ... ' - ואיהו סבר התם ד'פרוץ כעומד אסור'.

(m)

Refutation: Because Rav Ashi refers specifically to Rav Huna b'rei de'Rav Yehoshua, who confines the case there by a Mavoy of seven Amos, which is permitted by 'Omeid Merubeh al ha'Parutz', and Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua holds that 'Parutz k'Omeid Asur!'

וה"ר שמעון היה מפרש דאמוראי דהכא ודפרוץ כעומד מצו סברי כרבנן, ד'אי אפשר לצמצם' אפילו בידי אדם, ופליגי כשדומה לנו דהוי מחצה על מחצה ...

(n)

New Explanation (Part 1): Rebbi Shimon used to explain that both Amora'im here and in the Sugya of 'Parutz k'Omeid could well hold 'I Efshar Letzamtzem' even bi'Yedei Adam, and they are arguing over where we think it is Mechtzah al Mechtzah ...

ומאן דשרי, משום דאימא דשחט רובא, ואפילו הן שוין, רחמנא אמר 'לא תשייר רובא'.

(o)

New Explanation (Part 2): The one who permits, this is because a. we assume that he Shechted the majority, and b. even if they are in fact, equal, the Torah's requirement is not to leave over the majority.

ומאן דאסר, משום דאימא נשאר רובא קיים, ואפילו הן שוין, רחמנא אמר 'שחוט רובא'.וכן גבי פרוץ כעומד.

(p)

New Explanation (Part 3): Whereas the one who forbids it holds that a. We assume that he left the majority not Shechted, and b. even if they are in fact, equal, the Torah's requirement is to Shecht the majority.

והשתא ניחא טפי ההיא דספק דבריהם להקל, דאי אפשר לכוין.

(q)

New Explanation (Part 4): According to this explanation, the case of Safek Divreihem Lehakel fits better, since it is impossible to assess accurately.

אבל קשה, דמשמע דבספק דאורייתא הוי אסור משום חששא שמא הן שוין, אע"ג דאי עומד נפיש או פרוץ נפיש הוה שרי.

(r)

Question (Part 1): This implies that by a Safek d'Oraysa, it is forbidden due to the Chashash that they are equal, even though if the Omeid was more than the Parutz or vice-versa, it would be permitted.

והכא שריא אפילו באיסור דאורייתא כשההיתר מצוי יותר מן האיסור, וכן גבי פרוץ כעומד ... ואם כן, בההיא דלחי אפילו הוי ספיקא דאורייתא, תשתרי?

(s)

Question (Part 2): But, in our Sugya, when the Heter is more common than the Isur, even by an Isur d'Oraysa, as it is in the case of 'Parutz k'Omeid'. In that case, in the case there of Lechi, it ought to be permitted too, even though it is a Safek d'Oraysa?

ונראה לי, דאיכא התם למיחש שמא ח' אמות אינם מצומצמות, ואפילו פרוץ מרובה לא יהא נידון משום לחי, ולהכי דווקא בספק דבריהם יש להקל.

(t)

Answer: It therefore seems that in the case there that one needs to suspect that the eight Amos are not exactly eight Amos, in which case even if the Parutz is more than the Omeid, it will have a Din of Lechi. Consequently, it is only by a Safek de'Rabbanan that we can be lenient.

אבל קשה לפירושו, דהיכי דייקא בפ"ב דבכורות (דף יז:) מההוא ד'נמצא מכוון בין שתי עיירות', דבידי אדם אפשר לצמצם ...

(u)

Question (Part 1): The problem with Rabeinu Shimon's explanation however, is from the Gemara in the second Perek of Bechoros (17:) which extrapolates from the case there where a corpse is found between two cities, that bi'Yedei Adam Efshar Letzamtzem

התם נמי אע"ג דאי אפשר לצמצם ולכוין, מכל מקום מודים רבנן דמביאין שתי עגלות, משום דכל אחת מביא עגלה ממה נפשך, שמא היא קרובה; ואפילו הן מצומצמות, "הקרובה" אמר רחמנא, ואפילו קרובות?

(v)

Question (Part 2): Why can we not say there too, that even if we say 'I Efshar Letzamtzem' the Rabbanan will nevertheless agree that one brings two claves, since each town will bring one 'Mah Nafshach', because a. Perhaps it is the closest, and b. because even if they are exactly the same distance, the Torah writes 'ha'Kerovah', implying even 'K'rovos'?

ולפירוש קמא אתי שפיר - דלעולם אי אפשר לצמצם ולהיות שיהיו שוין אלא אחת מהן קרובה יותר ויוצאין בשל תנאי?

(w)

Statement: This problem is non-existent according to the first explanation, because since we hold 'I Efsher Letzamtzem' it is not possible for them to be exactly the same distance, one of them must be closer, in which case, they will be Yotzei with one calf and a condition that it will cover whichever town is the closer.

ויש לומר, דלפי' הר"ר שמעון נמי יוצאים בשל תנאי ממה נפשך, דאם קרובה היא, יוצאה בה; ואם רחוקה היא, תביא בשביל חבירתה.

(x)

Answer (Part 1): According to Rebbi Shimon too, one will be Yotzei with one calf over which one makes a condition, Mah Nafshach, because if it is the closer one, then it is Yotzei with it, and if it is the one that is further away, then it is brining it on behalf of its friend.

מאי אמרת שמא מצומצמות הן, זה אינו מצוי. ואין להאריך כאן יותר.

(y)

Answer (Part 2): What is left to worry about? Perhaps the two arre equidistant? That is unusual and so we don't need to contend with it.

ואין להאריך כאן יותר. ובעירובין (דף ה: ד"ה וספק) אפרש בע"ה יותר [ויותר מבואר בסוכה טו: תד"ה 'פרוץ ... ', ותוספות בכורות יז: ד"ה אפשר].

(z)

Conclusion: There is nothing more to say here; However, in Eruvin (5: DH 've'Safek'), Tosfos will elaborate. In fact however, they elaborate more in Succah (15: DH 'Parutz ... ') and in Bechoros (17. DH 'Efshar').

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF