1)

TOSFOS DH HA'SHOCHET

תוס' ד"ה השוחט

(SUMMARY: Tosfos discusses various aspects of Rebbi Yehudah's ruling, and Paskens like him.)

ר' יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין. דוקא בעוף, הואיל וצולהו כולו כאחד, מוקי לה בגמרא.

(a)

Clarification (Part 1): Rebbi Yehudah says until he Shechts the large blood vessels (the jugular vein): This is confined specifically to a bird, seeing as one tends to roast it whole, as the Gemara will explain.

וכרבי יהודה קיימא לן, כדאמר בפ"ק דברכות (דף ח:) 'הזהרו בוורידין כר' יהודה'.

(b)

Halachah: We rule like Rebbi Yehudah, as the Gemara says in the first Perek of B'rachos (8:) 'Be careful with the 'Varidin' (to Shecht them) like Rebbi Yehudah.

ונראה, דדוקא לכתחלה קא"ר יהודה; אבל אם צלאו דיעבד ולא נחתכו הוורידין שרי ...

(c)

Clarification (Part 2): And it seems that Rebbi Yehudah's ruling is Lechatchilah only; but if one went ahead and roasted it Bedi'eved without cutting the Varidin, it is nevertheless permitted ...

כדמוכח בגמרא - דקאמר רב פפא 'רישא בחולין מהכא, דקאמר ר' יהודה "עד שישחוט את הוורידין", ופליגי רבנן עליה' ...

(d)

Source (Part 1): As is evident in the Gemara, from the fact that Rav Papa establishes the Reisha by Chulin from here, since Rebbi Yehudah says 'until one Shechts the Varidin and the Rabbanan disagree ...

ואי אמרת בקדשים, אמאי פליגי עליה, הוא עצמו לדם הוא צריך?'

(e)

Source (Part 2): And if it is talking about Kodshim, why do the Rabbanan argue with Rebbi Yehudah, seeing as he needs the blood (of the Varidin) ...

ואי ר' יהודה בדיעבד נמי אסר, דלמא לכתחלה מודו רבנן, אבל בדיעבד פליגי עליה?

(f)

Proof: Now if Rebbi Yehudah forbids even Bedi'eved, perhaps the Rabbanan agree with him Lechatchilah, but argue with him Bedi'eved.

לכך נראה, דפשיטא ליה, דרבי יהודה לא קאמר אלא לכתחלה.

(g)

Conclusion: We must therefore say that it is obvious to him (Rav Papa) that Rebbi Yehudah is only speaking Lechatchilah.

והא דקאמר בתוספתא ד'רבי יהודה פוסל בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הוורידין'?

1.

Question: And when the Tosefta says that 'Rebbi Yehudah renders Pasul by a bird until one Shechts the Varidin'?

לאו דוקא פוסל בדיעבד, אלא כלומר 'אוסר'.

2.

Answer: La'av Davka Pasul Bedi'eved, but forbidden (Lechatchilah).

2)

TOSFOS DH CHATZI ECHAD B'OF

תוס' ד"ה חצי אחד בעוף

(SUMMARY: Tosfos 'Chatzi Echad be'Of' in relation to the rest of the Mishnah.)

ה"ה חצי כל אחד.

(a)

Clarification (Part 1): The same will apply if he Shechts a half of each Si'man ...

ואגב 'רוב אחד' נקט 'חצי אחד'.

(b)

Clarification (Part 2): It only mentions 'Chatzi Echad', to balance with Rov Echad' (which is not Kasher).

ומרישא נמי שמיע ליה דדוקא רוב בעינן ...

(c)

Implied Question: We can learn already from the Reisha that we need the majority of the Si'man ...

ולא נקטיה אלא אגב דבעי למתני 'אחד וחצי' בבהמה, אע"ג דהוי טפי מרוב השנים בין הכל, שחיטה פסולה.

(d)

Answer: And it only mentions it (in the Seifa) because it wants to state that 'One and a half' by an animal is Pasul, even though it is more than half of two Simanim in total.

3)

TOSFOS DH SHENAYIM B'BEHEIMAH LECHATCHILAH LO AD KAMAH LISH'CHOT V'LEIZIL

תוס' ד"ה שנים בבהמה לכתחלה לא עד כמה לשחוט וליזיל

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot answer that it is because of the Varidin.)

ואי משום וורידין?

(a)

Implied Question: We cannot answer 'because of the Varidin' ...

אפילו ר' יהודה מודה בבהמה, הואיל ומנתחה אבר אבר, כדלקמן (דף כח:).

(b)

Answer: Because even Rebbi Yehudah concedes that by an animal, it is not necessary (to Shecht the Varidin), seeing as one tends to cut it into pieces, as the Gemara will explain later (Daf 28:).

4)

TOSFOS DH V'SU SHEHIYAH DRASAH V'CHALADAH ETC.

תוס' ד"ה ותו שהייה דרסה וחלדה כו'

(SUMMARY: Tosfos proves why the correct text is 've'li'Ta'mech' and not 've'Su' [like Rashi].)

בכל הספרים גרסינן 'וליטעמיך'.

(a)

Text #1: All the texts read 've'li'Ta'mech' ('And according to you ... ') ...

ובקונטרס הגיה 'ותו'.

(b)

Text #2: Rashi however, changes it to 've'Su' ('And furthermore').

וקשה לפירושו, דאי הש"ס קאמר לה, ומסיק דקרא אתא דלא לשוייה גיסטרא.

(c)

Question #1 (Part 1): The problem with this explanation is that, if the Gemara is saying it, and the Gemara concludes that we need the Pasuk o teach us that one should not make it a 'Gist'ra' ...

וכן בסמוך, גבי קרא ד"וזבחת", מוקי לקרא דלא לשוייה גיסטרא ...

(d)

Question #1 (Part 2): And then again a little later, it explains that the Pasuk "Vezavachta" comes to teach us that one may not make the animal a Gist'ra ...

למה לי תרי קראי להכי?

(e)

Question #1 (Part 3): Why do we need two Pesukim to teach us the same thing?

ועוד, דמפרש 'דלא לשוייה גיסטרא' - שלא יחתוך הצואר עם הסימנין ... היכי משמע זה מ"ושחט"?

(f)

Question #2: Moreover, Rashi explains 'not to make it a Gist'ra' to mean that one may not cut the neck together with the Simanim` How does the Gemara learn this from "ve'Shachat"?

ועוד, אמאי ס"ד שיחתוך המפרקת אחר שחיטת הסימנין?

(g)

Question #3: Furthermore, why should one think that one ought to cut the neck-bone after Shechting the Simanim?

ונראה כגירסת הספרים דגרסי 'וליטעמיך', ורב כהנא קאמר לה.

(h)

Conclusion: That is why the text 've'li'Ta'mech' is the correct one, and it is Rav Kahana who says it.

5)

TOSFOS DH SHECHITAH MIN HA'TZAVAR NAMI GEMARA

תוס' ד"ה שחיטה מן הצואר נמי גמרא

(SUMMARY: Tosfos clarifies the Limud and its ramifications.)

ולא מאזנו ולא מחוטמו.

(a)

Clarification (Part 1): And not from its ear or from its nostrils.

אבל אכתי לא ידעינן מהיכן מתחיל, אי מן העורף כמליקה או מצד הגרון בסימנים.

(b)

Clarification (Part 2): Though we still don't know from where to start, whether from the nape of the neck (like by Melikah) or from the side of the throat (with the Simanim).

ולהכי אתא "ושחט" - לומר 'ממקום ששח'.

(c)

Clarification (Part 3): That is why the Torah adds "ve'Shachat", to teach us 'from the place where it bends (when it feeds).

וקיימא השתא מילתא דרב כהנא, דקאמר 'מנין לשחיטה מן הצואר?' - דהיינו גרון, כדתנן לעיל (דף יט:) 'שכל הצואר כשר לשחיטה, וכל העורף כשר למליקה'.

(d)

Conclusion: And the words of Rav Kahana, who said 'From where do we know that Shechitah is performed on the neck' have now been proved to be - from the throat, like the Mishnah above (on Daf 19:) which states that the entire neck is eligible for Shechitah, and the entire nape is eligible for Melikah'.

6)

TOSFOS DH MINAYIN LERABOS ES HA'ROSH SHE'KVAR HUTAZ ETC.

תוס' ד"ה מנין לרבות את הראש שכבר הותז כו'

(SUMMARY: Tosfos as to whether the head is included in the Din of "ve'Nitach Osah li'Nesachehah".)

משמע דלא הוי בכלל "ונתח אותה לנתחיה".

(a)

Implication: This implies the it (the head) is not included in the Din of "ve'Nitach Osah li'Nesachehah" (cutting it up into pieces).

ותימה, דבפ"ק (לעיל דף יא.) אמר 'אתיא מראשה של עולה', דרחמנא אמר "אותה" לנתחיה, ולא נתחיה לנתחים?

(b)

Question: But did we not learn in the first Perek (on Daf 11.) from the head of the Olah, since the Torah writes "Osah" - "Osah" 'li'Nesachehah. ve'Lo Nesachehah li'Nesachehah' (It into pieces, and not its pieces into pieces')?

ויש לומר, דהדר ערביה "וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים ואת הראש".

(c)

Answer: This is because the Torah re-unites the head with the body, when it writes "And the sons of Aharon shall arrange the pieces and the head".

7)

TOSFOS DH MI'DEKA'AMAR ES HA'ROSH SHE'KVAR HUTAZ MI'CHLAL D'SHECHITAH MIN HA'TZAVAR

תוס' ד"ה מדקאמר את הראש שכבר הותז מכלל דשחיטה מן הצואר

(SUMMARY: Tosfos qualifies this Tana's statement.)

לא אתא האי תנא אלא למעוטי זנבו, אבל אכתי לא ידעינן אי מן הצואר אי מן העורף.

(a)

Observation: This Tana only comes to preclude the tail, but we still don't know whether it is from the front of the neck or from the nape.

27b----------------------------------------27b

8)

TOSFOS DH U'PEDER KAMA LE'MAI ASA

תוס' ד"ה ופדר קמא למאי אתא

(SUMMARY: Tosfos explains why it would not suffice to write one "Rosh" and one "Pader".)

מה שמקשים לכתוב חד "ראש" ותרי "פדר", דמחד "ראש" ידעינן שהוא בכלל עריכה ...

(a)

Question (Part 1): They ask why the Torah cannot write once "Rosh" and twice "Pader"; from the former we will learn that the head is included in the Arichah (arranging it on the Mizbe'ach) ...

ו"פדר" קמא דדרשינן מיניה ש'חופהו על בית השחיטה', ידעינן דראש קודם לכל אברים?

(b)

Question (Part 2): And from the first "Pader", from which we learn that one covers the location of the Shechitah with it; we automatically know the head (together with the Pader) precedes the other limbs?

נראה דאי לא כתיב אלא חד "ראש", לא הוה דרשינן מיניה שכבר הותז, אלא הוה דרשינן [מיניה שחופהו על בית השחיטה, והוה שמעינן מיניה] נמי שקודם לכל האברים.

(c)

Answer (Part 1): It would seem that if the Torah had written only one "Rosh", we would not have Darshened that it has already been severed; only that one covers the location of the Shechitah, from which we would have from there that it precedes all the other limbs.

אבל השתא מיתורא דכתיב "ראש" שני, אשמועינן דשחיטה מן הצואר.

(d)

Answer (Part 2): But now the second (superfluous) "Rosh", teaches us that Shechitah must be performed from the neck.

9)

TOSFOS DH B'EIZO TORAH SHAVSAH BEHEIMAH L'OF

תוס' ד"ה באיזו תורה שוותה בהמה לעוף

(SUMMARY: Tosfos, citing a Gemara in Zevachim, learns a different D'rashah from this Hekesh.)

בפרק חטאת העוף בזבחים (דף סט:) דרשינן מינה 'מה בהמה דבר שמכשירה לאכילה מטהר טרפתה מטומאתה, אף עוף ... '?

(a)

Observation: In Perek Chatas ha'Of (Zevachim 69:) we learn from here that 'Just as by an animal, the thing that renders it fit to eat removes the Tum'ah from a T'reifah, so too by a bird ... '.

10)

TOSFOS DH MAH OF B'SIMAN ECHAD

תוס' ד"ה מה עוף בסימן אחד

(SUMMARY: Tosfos cites the source of this Halachah.)

דכתיב "ומלק" "ולא יבדיל".

(a)

Clarification: As it is written "u'Malak" - 've'Lo Yavdil' (He performs Melikah, but does not sever the head).

11)

TOSFOS DH DARASH BAR KAPARA

תוס' ד"ה דרש בר קפרא

(SUMMARY: Tosfos is concerned that the word "Zos" is superfluous, according to Bar Kapara.)

לדידיה, איצטריך "זאת" לשום דרשא.

(a)

Observation: According to him, the Torah needs to write "Zos" for some D'rashah (of which we are unaware).

12)

TOSFOS DH TEIDA SHE'HAREI YESH LAHEM KASKESES

תוס' ד"ה תדע שהרי יש להם קשקשת

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's comparison.)

תימה, מה צריך ראיה על זה, דקרא כתיב בהדיא "ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף"?

(a)

Question: Why do we need a Pasuk to teach us this, seeing as we have a Pasuk which specifically writes "Let the water swarm with living creatures and birds ... ".

וי"ל, דמייתי ראיה דכיון דבריאת המים ניכרת בהם, ראוי לדמותם לדגים לענין שחיטה.

(b)

Answer: The Gemara's proof lies in the fact that the signs of water creatures are visible on them, it is therefore befitting to compare them to fish as regards Shechitah.

13)

TOSFOS DH V'OD SHA'ALU

תוס' ד"ה ועוד שאלו

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'Oso'.)

פירוש - קונטריקון ההגמון את רבן יוחנן בן זכאי ...

(a)

Explanation #1: This means that Kuntrikon the general asked Raban Yochanan ben Zakai ...

ולא כמו שפירש בקונטרס את רבן גמליאל.

(b)

Refutation of Explanation #2: And not like Rashi, who explains that he asked Raban Gamliel.

ובכל דוכתי דאיכא 'ועוד שאלו', עליה קאי.

1.

Clarification (Part 1): In fact, wherever one finds ths Lashon 'And furthermore he asked him', it always refers to Raban Yochanan ben Zakai.

ואע"ג דלא מייתי התם ...

2.

Clarification (Part 2): Even where his (Raban Yochanan ben Zakai) name is not mentioned ...

כמו 'בו ביום שבכל הש"ס - דהוי ביום שמינו בו את רבי אלעזר בן עזריה נשיא, כדאמרינן בפרק תפלת השחר (ברכות דף כח.).

3.

Precedent: Much like "On that day" throughout Shas - which refers to the day on which they appointed Rebbi Elazar ben Azaryah prince, as we learned in Perek Tefilas ha'Shachar (B'rachos 28.)

14)

TOSFOS DH B'SHEFICHAH B'ALMA

תוס' ד"ה בשפיכה בעלמא

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with Rebbi Meir in 'Kisuy ha'Dam', who seems to hold that a bird requires Shechitah min ha'Torah.)

ואפילו לר' מאיר, דיליף לקמן בפרק כסוי הדם (דף פה.) ד'שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה' ...

(a)

Implied Question (Part 1): Even according to Rebbi Meir, who learns later in Perek Kisuy ha'Dam (Da 85.) that a Shechitah that is not fit (to eat from it) is nevertheless considered a Shechitah ...

דגמר "שפיכה" "שפיכה" משחוטי חוץ ...

(b)

Implied Question (Part 2): Which he learns from the Gezeirah-Shavah "Shefichah" "Shefichah" (implying that a bird requires Shechitah min ha'Torah)?

מכל מקום אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

(c)

Answer: Nevertheless, we apply the principle that 'A Pasuk always retains its simple explanation'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF