חולין דף קג. א

אכל אבר מן החי ואכל טרפה, כמה חייב?

בשתי בהמות, אחת אכלה טרפה ומהשניה אכל אבר מן החי בבהמה אחת טרפה, ואכל ממנה ג"כ אבר מן החי
לר' יוחנן חייב שתים חייב שתים
לריש לקיש חייב שתים חייב אחד

לר' חייא ב"א בשם ר"י, דאכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שתים מתוך ג' האיסורים, באיזה?

על איזה חייב? על איזה פטור?
לביאור הא' והב' - שנטרפה בלידתה [1] על טרפה וחלב על אבר מן החי
לביאור הג' - שנטרפה אח"כ [2] על אבר מן החי וחלב על טרפה

חולין דף קג: א

חילק אבר מן החי באופנים דלהלן, האם חייב על אכילתו?

כשחלקו מחוץ לפיו כשחלקו בתוך פיו
לר' יוחנן [3] פטור [4] חייב
לריש לקיש פטור פטור [5]
לר' אלעזר חייב חייב
-------------------------------------------------

[1] לביאור הראשון, נחלק ר' חייא בר אבא עם ר' אמי ור' אבהו מה אמר ר' יוחנן, דהם ס"ל שאמר שבהמה בחייה לאברים עומדת, וא"כ חל איסור אבר מן החי עם שני האיסורים האחרים וחייב שלש. ור' חייא בר אבא ס"ל שבהמה בחייה לאו לאברים עומדת, ולא חל איסור אבר מן החי הבא אח"כ על איסור טרפה וחלב שקדמו לו, וחייב רק שתים.

ולביאור השני ס"ל לכו"ע דבהמה בחייה לאו לאברים עומדת, והם ס"ל שאיסור אבר חל על איסור חלב וטרפה, ור' חייא ס"ל דאין איסור חל על איסור.

[2] ולכו"ע בהמה בחייה לאברים עומדת, וא"כ יש בה איסור אבר מן החי וחלב, ועתה כשנטרפה אח"כ נחלקו אם חל איסור טרפה על אבר מן החי כמו שמצינו שהוא חל על איסור חלב, ר' אמי ור' אבהו ס"ל דחל, ור' חייא בר אבא ס"ל דאיסור טרפה חל על איסור חלב משום דהותר מכללו אצל חיה, אולם לא יכול איסור טרפה לחול על איסור אבר מן החי.

[3] כן ס"ל לרב דימי ורבין בדעת ר' יוחנן, דכיון שאבר מן החי יש בו חידוש שחייב על גידים ועצמות שבוא אף שאין בהן טעם, ואין לך בו אלא חידושו, כשאוכלו בבת אחת ולא כשאוכלו בזה אחר זה, ולכך אם חילקו מחוץ לפיו - הוא פטור. וכתב רש"י (בד"ה הרי נהנה), שרב אסי בשם ר' יוחנן חולק עליהם, וס"ל בדעת ר' יוחנן שאם חלקו מבחוץ חייב, דסו"ס נהנה גרונו בכזית.

[4] דייקו תוס' מרש"י שאם חילקו לשנים קודם שנתנו בתוך פיו, והכניסו לתוך פיו ובלעו בבת אחת - חייב. אכן תוס' (ד"ה חלקו) ס"ל שצריך שיהיה מחובר בכניסתו לפיו. ורק כשחילקו בפיו ע"י לעיסותיו חייב לר' יוחנן דזהו דרך אכילה, ור"ל פוטר גם בזה.

[5] ס"ל דצריך שיהיה הנאת מעיו בכזית, ושם לא בא כזית בבת אחת, ולר"ל לא משכח"ל שחייב על אבר מן החי רק באופן שבלע כזית של גומרתא זעירתא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף