חולין דף קב. א

האם איסור אבר מן החי נוהג במינים דלהלן לישראל [1]?

בבהמה בחיה ובעוף בדגים וחגבים [2]
בטהורים נוהג לר"מ: אינו נוהג
 
לשאר תנאים: נוהג
אינו נוהג
בטמאים לר' יהודה ור"א: נוהג
 
לחכמים: אינו נוהג
לר' יהודה ור"א: נוהג
 
לחכמים ור"מ: אינו נוהג
אינו נוהג

חולין דף קב: א

אכל ציפור באופנים דלהלן, בכמה איסורו ומדוע?

בחייה במיתתה
צפור טהורה בכל שהוא - משום אבר מן החי [3] בכזית - משום נבלה [4]
צפור טמאה בכל שהוא, דהיא בריה - ומשום איסור טומאה

לרבי ור"א בר"ש שנחלקו אם בהמה בחייה לאברים עומדת, מה הדין בכזית בשר מן החי כשאכל לציפור שלמה? [תודה שאין].

לרש"י לתוס' לר"י
לרבי חייב פטור פטור
לר"א בר"ש חייב חייב פטור

לרבי ור"א בר"ש הנ"ל, את"ל דמחשבת אוכלין שמה מחשבה, חישב עליה כדלהלן, מה הדין?

לרבא לאביי
לרבי, חישב בחייה לאוכלה אבר אבר חייב רק זה המחשב בין הוא בין אחרים פטורים
לר"א בר"ש, חישב לאוכלה מתה ואכלה חיה פטור רק זה המחשב בין הוא בין אחרים חייבים
-------------------------------------------------

[1] אולם בבני נח, אמר רב גידל דלדברי הכל נוהג בטמאים ובטהורים. [ואם נוהג בהם גם בבהמה ועוף לר"מ, הנה תוס' לעיל (דף לג. ד"ה אחר) ס"ל שנוהג בו, והרמב"ן בסוגיין חולק].

[2] דכיון שאין אתה מצווה על דמו, אי אתה מצווה על אבריו.

[3] אכן לרב דס"ל דאין חייב על אבר מן החי אלא בכזית, מוקי לה במשהו בשר, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. עוד נחלקו רבי ור"א בר"ש היכא שאכלה שלימה, האם יש בזה איסור אבר מן החי, דרבי ס"ל שבהמה באבריה לאו לאברים עומדת, ולא חל עליה עדיין איסור אבר מן החי, ור"א בר"ש ס"ל שכן עומדת בחייה לאברים, וחל עליה מחיים איסור אבר מן החי.

[4] ובנבלה איכא גזה"כ ד"אכילה", דאינו חייב על פחות מכזית, ואף שאכלה שלימה ויש כאן בריה, מ"מ כיון שמיירי בצפור טהורה שאיסורה עתה רק משום נבלה, ואיסור נבלה לא היה בשעת ברייתה אלא רק בשעת מיתתה, לכך אינו חייב בה משום בריה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף