חולין דף ח. א

נעשה באדם שחין ואחר כך או בבת אחת נעשה בו גם מכוה, במה הוא נדון?

בנעשה על ידי הכאה בנעשה על ידי דקירה
בזה אחר זה [1] במכוה, (דהוא אחרון) במכוה, (דהוא אחרון)
בבת אחת ספק [2] במכוה [3]

סכין של עבודת כוכבים, באיזה אופנים מותר להשתמש בה ובאיזה לא?

האופנים שאסור האופנים שמותר
לשחוט בבהמה מסוכנת בסתם שחיטה
לחתוך בה בשר בסתם חתיכת בשר בחתיכות טובות שראויות לדורון

איזה סכינים צריכים ליבון, ובאיזה סגי בהגעלה? [תוד"ה שלבנה].

צריכים ליבון צריכים הגעלה
לפירוש א' של ר"ת סכינים שבלעו איסור סכינים שבלעו חמץ - התירא
לפירוש ב' של ר"ת סכינים גדולים שצולה בהן בשר סכינים רגילים קטנים

חולין דף ח: א

מאימתי נאסרת ע"ז חדשה של גוי, ומאימתי נאסרים כלי ע"ז?

עבודה זרה עצמה של גוי כלי עבודה זרה
לר' ישמעאל משתעבד כשישתמש בהם לע"ז
לר' עקיבא אסורה מיד כשישתמש בהם לע"ז

"השוחט בסכין של גוי", במה נחלקו בזה רב ורבה בר בר חנה?

על צד שבית השחיטה רותח על צד שבית השחיטה צונן
לרב - צריך לקלוף [4] כיון שהוא רותח הוא בולע דוחק הסכין מבליע
לרבה בר בר חנה - סגי בהדחה אינו בולע כי הסימנים טרודים בהוצאת דם כיון שהוא צונן אינו בולע

סכין ששחט בה כדלהלן ורוצה להשתמש בה, מה הדין? [תוד"ה סכין].

לחתוך בה רותח לחתוך בה צונן לשחוט בה בהמה אחרת
בשחט בה טרפה אסור חד אמר: מגעילה בחמין
 
וחד אמר: מדיחה בצונן או בקינוח
בשחט בה כשרה אסור מדיחה בצונן או בקינוח מותר גם כשמלוכלכת בדם
-------------------------------------------------

[1] פי', כגון שקיבל מכה, וע"י הכאה נתחמם מקום המכה (או שקיבל כויה מאיזה דבר שלא נתחמם מחמת האור) ונעשה "שחין", ואח"כ קיבל כוית אש (או מדבר שנתחמם מאש) ונעשה "מכוה", הדין דאזלינן בתר האחרון ונדון במכוה. ואף ששחין ומכוה דיניהם שוים, מ"מ הם אינם מצטרפים לשיעור גריס, ואם היה לו חצי גריס שחין ושוב קיבל מכה וכוית אש בעוד חצי גריס סמוך לראשון, כיון שנדון במכוה לא מצטרף לחצי גריס שחין.

[2] זו האיבעיא בגמ' "ליבן שפוד והכה בו" - מה קודם, האם השריפה שעושה את המכוה ואח"כ באה המכה ונדון אחר האחרון - בשחין, או החבטה שעושה את השחין קודמת ואח"כ השריפה ונדון אחר האחרון - מכוה.

[3] בדקירה פשוט לגמ' שהחתיכה של החוד קודמת לכויה של החום, וא"כ ודאי שנדון אחר האחרון - במכוה.

[4] וכן פסק רש"י, משום דספק דאורייתא לחומרא אמנם לשחוט לכתחילה אפי' אם מתכוין לקלוף אח"כ - אסור, ד"השוחט" קאמר - דוקא בדיעבד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף