חגיגה דף יח: א

"כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים" - דהיינו כל דבר שחכמים גזרו עליו להיות שני,
מה דין דבר הנוגע בו?

לקדשים לתרומה למעשר לחולין
לחכמים מטמאו להיות שלישי
שיפסול רביעי
פוסל את השלישי
ותו לא
פוסל את השלישי ותו לא אפי' לא
פוסל שלישי
לר' מאיר אפי' לא פוסל שלישי

מה החילוק בין נגיעה לאכילה במעשר וחולין לענין נטילת ידים?

במעשר בחולין
בנגיעה לא צריך [1] לא צריך
באכילה בלחם [2] צריך צריך
בפירות לחכמים: צריך
לר' מאיר: לא צריך
לא צריך

-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס' (בד"ה כאן) שסברא זו היא רק למסקנא, אולם בהו"א סברה הגמ' אליבא דחכמים שצריך נטילה גם לנגיעת מעשר.

[2] ומה שצריך נטילה בלחם הוא מטעמים אחרים, כדי שיאכל בידים נקיות, או משום סרך תרומה, כדי שיהיו רגילים בנטילה זו, ועי"ז כשיבואו הכהנים לאכול תרומה יזכרו שצריכים ליטול ידיהם.

עוד חומר לימוד על הדף