1)

GIVING ONE'S WORD (Yerushalmi Halachah 2 Daf 15a)

כל הנושא ונותן בדברים אין מוסרין אותו למי שפרע.

(a)

If the buyer did not pay but just gave his word that he would buy, he is not subject to the curse.

ר' יעקב בר זבדי בשם ר' יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו וביקש לחזור בו [דף טו עמוד ב] חוזר.

(b)

R. Yaakov bar Zavdi citing R. Yochanan: If a person agreed to give a gift to someone and he wishes to retract, he may retract.

אמר בשעה שאמר צריך לומר בדעת גמורה מבתר כן אין חזר ביה (לא) חזר ביה.

(c)

At the time that he agreed, he needs to have said it with full intent to give; but ultimately, if he decided not to give it, he has not transgressed.

הדא דתימר בעני אבל בעשיר נעשה נדר.

(d)

We are referring to a poor man, but for a rich man, if he agreed to give a gift to a poor man, it is like a vow.

רב מפקד לשמשיה אימת דנימר לך תתן מתנה לבר נש אין הוה מסכן הב ליה מיד ואין עתיד אימליך בי תניינות.

(e)

Rav instructed his servant, "When I tell you to give a gift to someone, if that person is poor, give it to him immediately and do not ask me again about it, since I cannot anyway retract. (However, if that person is rich, do not give him until you have confirmed it with me, as I might have changed my mind.)

רבן יוחנן יהב דינרין לקריבוי על משח. יקר משח. אתא שאל לרבי ינאי א''ל מדבר תורה מעות קונין ולמה אמרו אין קונין שלא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה.

(f)

R. Yochanan gave gold coins to his relative for oil. The value of oil increased. They asked R. Yanai and he said that on a Torah level, the money acquires; but they said that it does not, to prevent a person from saying (after he received the money but before the buyer took the merchandise) that the buyer's wheat had been burned in a fire in the attic.

רבי שמואל בר סוסרטאי בשם רבי אבהו [דף יד עמוד א (עוז והדר)] אם אמר לו נשרפו חיטיך בעלייה נאמן.

(g)

R. Shmuel bar Susartai citing R. Abahu: If he claimed that 'your wheat was burned in the attic' - he is believed.

רבי יצחק מקשי מה נן קיימין אם בשקנו לו מעותיו שלו נשרפו ואי לא קנו לו מעותיו של זה נשרפו.

(h)

Question (R. Yitzchak): What is the case (of R. Abahu)? If the buyer's money acquired it, it was his wheat that burned (so why believe the seller without an oath - he is like an unpaid watchman on the wheat and should require an oath to exempt himself)?! If not, it was the seller's wheat that burned...? (The question remains unanswered.)

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי בר נש דיהב לחבריה עשרה דינרין א''ל אית לי גבך מאה (דינרין) [גרבין] מהדין ביתא שרי מהדין כרמא אסור.

(i)

R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi: A person who gave his friend ten dinars and told him, "I would like to buy 100 barrels of wine''. If he said, "from this (certain) house'', it is permitted; if he said, "from (next to) this vineyard'', it is prohibited.

מה בין כרם לבית בית אינו מצוי ליפול כרם מצוי (ליפול) [לישרף].

(j)

Question: What is the difference? In a house, it is not common that the house will fall down (and destroy the contents); in a vineyard, it is common that the vineyard will be burnt (thereby destroying the barrels). (In such a case, it is understandable that we say that the payment did not make the acquisition, because of the danger that the seller might not eventually be able to give the wine. However, there is no such concern in the house, so an acquisition with the money is permitted and the money does not become a loan, thereby avoiding any problem of interest.)

א''ר יוסי את שמע מינה בר נש דיהב לחבריה עשרה דינרין א''ל במנת דתיקום לי בהון מאה גרבין מכיון ששלח ידו בהן צריך להעמיד לו מקחו

(k)

R. Yosi: We learn from here that a person who gave his friend ten dinars and told him that they are payment for 100 barrels of wine (that are located in place where fires are not common), as soon as the seller accepted the money, he is required to supply the buyer with the barrels.

רבי שמעון בן לקיש אמר [דף טז עמוד א] או קנה מיד עמיתך. מיד עמיתך את צריך משיכה אין את צריך משיכה מיד העכו''ם.

(l)

R. Shimon ben Lakish: The pasuk states (Vayikra 25, 14), "...or if he acquired from the hand of his friend'' - we learn from here that taking is required from the hand of your friend but not from the hand of a gentile.

על דעתיה דר''ש בן לקיש לאיזה דבר מוסרין אותו למי שפרע.

(m)

Question: According to R. Shimon ben Lakish, when is a person subject to the curse (if there is no acquisition at all with money)?

אמר ר' יוסי בי ר' בון ותייא כהין הנאה דתני הנושא והנותן בדברים (אין) מוסרין אותו למי שפרע:

(n)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): It follows this Beraisa - If a person does business based on verbal exchanges, he is (not) subject to the curse of "the One who punished''.

2)

THE PROHIBITION OF OVERCHARGING (Yerushalmi Halachah 3 Daf 16a)

משנה ההונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע שתות למקח

(a)

(Mishnah): A prohibition applies to overcharging four ma'ah for the sale of a selah (which is 24 ma'ah), which is 1/6th of the sale price.

עד אימתי מותר להחזיר עד כדי שיראה לתגר או לקרובו

(b)

Until when may the buyer return the item? As long as he sees the merchant or his relative.

[דף יד עמוד ב (עוז והדר)] הורה רבי טרפון בלוד ההונייה שמונת כסף לסלע שליש למקח ושמחו תגרי לוד

(c)

R. Tarfon instructed in Lod that overcharging applies to 8 ma'ah to a selah, which is 1/3rd of the sale price; and the merchants of Lod rejoiced.

אמר להן מותר להחזיר כל היום

(d)

R. Tarfon to the merchants: The buyer may return the item the entire day.

אמרו יניח לנו ר' טרפון את מקומינו וחזרו לדברי חכמים

(e)

Merchants: Let R. Tarfon leave our place. They returned to the words of the Chachamim. (The stringency of allowing the buyer to return it all day outweighed the leniency of overcharging only being prohibited when it is 1/3rd.)

אחד הלוקח ואחד המוכר יש להם הונייה כשם שהונייה להדיוט כך הונייה לתגר

(f)

Both the buyer and the seller have a prohibition to over (or under) charge. Just as overcharging is prohibited for a regular person (who is not knowledgeable in business), so too it is prohibited for a merchant.

רבי יהודה אומר אין לתגר הונייה מי שהוטל עליו ידו העליונה שהוא אומר לו תן לי את מעותיי או תן לי מה שהוניתני:

(g)

R. Yehudah: A merchant has no prohibition of overcharging. The 'victim' of overcharging has the upper hand, as he can say, "Give me back my money or give me back that which you overcharged.''

גמרא רב אמר שיעור הוא.

(h)

(Gemara) - Rav: The value of 4 to 24 is a requirement for the prohibition, but 3 to 18, even though it is also 1/6th, is not overcharging.

רבי יוחנן אמר לית הוא שיעורא

(i)

R. Yochanan: There is no such requirement and as long as it is 1/6th, it is prohibited.