PAST DEDICATION
BAVA METZIA 78 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

1)

TOSFOS DH Kegon she'Bas Chavilah l'Yado

תוספות ד"ה כגון שבאת חבילה לידו

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

וא"ת א"כ פשיטא

(a)

Question: If [the workers left their work Kelim with the employer], obviously [he may pay others 40 or 50 Zuz at the expense of the retractors]!

וי"ל דה"א אסמכתא היא ולא קני

(b)

Answer #1: One might have thought that it is Asmachta, and it does not acquire.

א"נ דפועל לא נותן לו אלא לשכור בשויה ולא מן הכל.

(c)

Answer #2: A worker gives his Kelim only to hire [others] for its value (the normal wage for the task), and not from everything.

2)

TOSFOS DH Afilu Zu Yud Milin v'Chulei

תוספות ד"ה אפילו זו י' מילין כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies if he went a shorter distance than where he was supposed to go.)

וה"ה אפילו זו שהלך בה קצרה יותר אלא שלא חש להאריך.

(a)

Observation: The same applies if he went a shorter distance. The Tana was not concerned to elaborate [to teach this].

3)

TOSFOS DH Huchmah b'Har Patur

תוספות ד"ה הוחמה בהר פטור

(SUMMARY: Tosfos resolves this according to the opinion that obligates when the beginning was negligence.)

וא"ת למ"ד לעיל (דף מב.) תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב אמאי פטור הא תחילתו בפשיעה היה לענין הוחלקה

(a)

Question: According to the opinion above (42a) that when the beginning was negligence and the end was Ones, he is liable, why is he exempt [here]? The beginning [taking it on the mountain, in place of the valley] was negligence regarding slipping!

וי"ל דלא מחייב אלא באונס שיש לתלות שאם לא היה משנה אפשר שלא היה בה האונס כי ההיא דצריפא דאורבני

(b)

Answer: [That opinion] obligates only for an Ones that we can attribute that had he not deviated, perhaps the Ones would not have occurred, like the case of [a Shomer who put the deposited coins in] a shack of willow branches. (This is guarded from thieves, but it is negligence regarding a fire. They were stolen);

דאונס בא מחמת הפשיעה שאם היה מצניעם תחת הקרקע כדשמואל לא היו נגנבים

1.

The Ones came due to the negligence. Had he hidden them under the ground, like Shmuel taught (that this is the proper Shemirah for coins), they would not have been stolen.

אבל הכא כי הוחמה בהר כ"ש דאם לא שינה והיה הולך בבקעה דהוה הוחמה

(c)

Distinction: However, here, when it became overheated on the mountain, all the more so had he not deviated, and gone in the valley, it would have overheated.

והכי אמר רבא בהמפקיד (לעיל דף לו:) גבי פשע בה ויצאתה לאגם

(d)

Support: Rava said so above (36b) regarding [a Shomer] who was negligent with an animal, and it went to the swamp [and died];

אפילו למ"ד חייב הכא פטור דמלאך המות מה לי הכא מה לי התם

1.

[He said that] even according to the opinion that [when the beginning was negligence and the end was Ones,] here he is exempt, for the angel of death would have killed it in either place. (The Ones is not due to the negligence.)

וא"ת שילהי הפועלים (לקמן דף צג: ושם ד"ה אי) גבי הניח עדרו ובא לעיר ובא ארי ודרס פטור ומוקי לה רבה דעל בעידנא דלא עיילי אינשי

(e)

Question: Below (93b), regarding one who abandoned his flock and came to the city, and a lion came and killed, he is exempt, Rava established it when he came [to the city] at an abnormal time;

ופריך אביי תחילתו בפשיעה לענין גנבי וסופו באונס הוא לענין ארי

1.

Abaye asked that the beginning was negligence regarding thieves, and the end was Ones regarding a lion;

והתם אפילו לא פשע הוא ולא בא לעיר היה נארע האונס ומאי פריך

2.

There, even had he not been negligent, and not come to the city, the Ones would have occurred. What was [Abaye's] question?

וי"ל דשמא אם היה שם היה מוליכן למרעה אחר קודם ביאת ארי

(f)

Answer #1: Perhaps had he been there, he would have taken them to a different pasture before the lion came;

כי כן דרך הרועים לרעות חצי היום בשדה זו וחצי היום בשדה אחר

1.

It is normal for shepherds to graze half the day in this field, and half the day in another field;

או שמא אם היה שם הארי היה ירא לבא שם

(g)

Answer #2: Perhaps had he been there, the lion would have been afraid to come.

או היה מקיים ביה גם את הארי ואת הדוב הכה עבדך

(h)

Answer #3: Perhaps the verse "Gam Es ha'Ari v'Es ha'Dov Hikah Avdecha" would have been fulfilled regarding the shepherd.

ובלאו הכי צריך לפרש הפשט התם כך דקאמר אין אומרים אילו היה שם היה מציל אלא אומדים (הגהת הב"ח) אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור ואי אפשר לפרש בע"א

(i)

Support: In any case we must explain the simple meaning there like this, for it says "we do not say that had he been there, he would have saved. Rather, we estimate. If he could have saved, he is liable. If not, he is exempt." One cannot explain any other way. (Maharsha - it is absurd to say that if he was there, surely he would have saved.)

ורב אלפס פירש התם דאביי לטעמיה דאמר בפרק המפקיד (לעיל דף לו: ושם) לא מיבעיא כו' אלא אפילו למ"ד פטור הכא חייב דהבלא דאגמא קטלה

(j)

Answer #4: The Rif explained there that Abaye [asked] based on his opinion, for Abaye said above (36b, that we obligate the Shomer) not only [according to the opinion...], rather, even according to the opinion that [when the beginning was negligence and the end was Ones,] he is exempt, here he is liable, for the hot air of the swamp killed it;

משמע דלמ"ד חייב א"ש בלאו האי טעמא אף על פי שהאונס היה נארע בכל ענין

1.

Inference: According to the opinion that [when the beginning was negligence and the end was Ones,] he is liable, it is fine without this reason [that the hot air of the swamp killed it], even though the Ones would have occurred in any case! (I.e. Abaye holds that this opinion obligates even if the Ones is not due to the negligence at all.)

ויש לדחות ראייתו דלמ"ד חייב נמי סמך אהאי טעמא דקאמר בסוף דהבלא דאגמא קטלה

(k)

Rejection: This is no proof. Also the opinion that [when the beginning...] he is liable relies on this reason [that the hot air of the swamp killed it];

דאם לא כן תקשי ליה ממתניתין דהכא דקאמר הוחמה בהר פטור

1.

If not, we can challenge him from our Mishnah here, which says that if it overheated in the mountain, he is exempt (because the Ones is not due to the negligence at all).

ומיהו למה שנפרש לבסוף דהכא לא חשיב תחילתה בפשיעה א"ש.

(l)

Defense: According to what we explain at the end (at the end of DH R. Yosi), that here it is not considered that the beginning was negligence, this is fine.

4)

TOSFOS DH Im Huchamah Machmas ha'Ma'aleh Chayav

תוספות ד"ה אם הוחמה מחמת המעלה חייב

(SUMMARY: Tosfos explains how we can know that it was not due to the ascent.)

וא"ת והיכי ידעינן ברישא דקתני הוחמה בהר פטור דשלא מחמת המעלה הוחמה

(a)

Question: The Reisha teaches "if it overheated on the mountain, he is exempt." How can we know that [the overheating] was not due to the ascent?

וי"ל דראינו שלא הוחמה בעלייתה שעלתה בלא טורח והלכה אחר כן הרבה ולא היתה מזיעה ובתר הכי הוחמה וא"כ שלא מחמת מעלה היה ופטור.

(b)

Answer: We saw that it did not overheat in the ascent. It ascended without exertion and went far afterwards without sweating, and afterwards it overheated. If so, this was not due to the ascent, and he is exempt.

5)

TOSFOS DH Kegon she'Mesah Machmas Avir

תוספות ד"ה כגון שמתה מחמת אויר

(SUMMARY: Tosfos explains that we know that the air was different.)

פי' שידוע שאותו יום היה אויר משונה בהרים יותר מבבקעה או איפכא משלג או ממטר והוי תחילתו וסופו בפשיעה

(a)

Explanation: He knows that that day, the air was different in the mountains more than in the valley, or vice-versa from snow or rain, and the beginning and the end were negligence.

ולהכי נקט להוליכה בהר והוליכה בבקעה ולא נקט להוליכה בהר זה והוליכה בהר אחר

(b)

Implied question: Why did it say "[he contracted] to take it in the mountain and he took it in the valley", and not "to take it in this mountain and he took it in another mountain"?

משום דאין רגילות להשתנות אויר אלא מהרים לבקעות אבל מהר להר ומבקעה לבקעה אין דרך אויר להשתנות.

(c)

Answer: It is normal that the air is different only between mountains and valleys, but between one mountain and another, or from one valley to another valley, the air does not normally change.

6)

TOSFOS DH R. Yosi bar Chanina Amar she'Mesah Machmas Uvtzena

תוספות ד"ה רבי יוסי בר חנינא אמר שמתה מחמת אובצנא

(SUMMARY: Tosfos discusses how the death relates to the negligence.)

שנתייגעה מחמת מלאכה

(a)

Explanation: It was exhausted due to Melachah.

ואף על גב דמתה מחמת מלאכה מ"מ כיון ששינה חייב

1.

Even though it died due to Melachah [for which a borrower is exempt], in any case, since he deviated, he is liable;

שאם היה לו להוליכה בהר אפשר שאם היה מוליכה שם לא היתה מתייגעת מחמת אויר והרוח ששולט שם

i.

If he was supposed to take it in the mountain, it is possible that had he taken it there, it would not have become weary, due to the air and wind there;

או אם היה לו להוליכה בבקעה לא היתה מתייגעת שם לפי שאין טורח שם כמו בהר

ii.

Or, if he was supposed to take it in the valley, [perhaps] it would not have become weary, for there is not the exertion [of ascent] like there is in the mountain.

ולהכי חייב אפילו למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור

2.

Therefore, he is liable even according to the opinion that exempts when the beginning was negligence and the end was Ones.

אך על רבה דאמר כגון שהכישה נחש קשה לריב"ם אמאי נקט לדידיה הר ובקעה

(b)

Question (Rivam): Rabah said that the case is, a snake bit it. According to him, why did [the Mishnah] discuss a mountain and a valley?

דה"נ ה"מ למינקט בקעה ובקעה אם ידוע שנמצא נחשים היום בבקעה ששינה להוליכה שם

1.

It could have discussed a valley and a valley, if it is known that snakes are found today in the valley that he deviated to take it there;

דלא שייך האי קלקול להשתנות מהר לבקעה טפי מבקעה לבקעה

2.

This mishap does not change between a mountain and a valley more than between a valley and another valley!

ואר"י דרבה לטעמיה דאית ליה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב

(c)

Answer (Ri): Rabah answered l'Tamei (according to his opinion). He holds that if the beginning was negligence and the end was Ones, he is liable;

כדמשמע בס"פ השוכר את הפועלים (לקמן ד' צג: ושם) מדפריך ליה אביי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא

1.

It connotes like this below (93b), for Abaye asked him "why is he exempt? The beginning was negligence and the end was Ones!" (If Rabah holds that one is exempt in such a case, this is not difficult at all!)

והשתא א"ש דלהכי נקט הר ובקעה משום דהשתא הוי תחילתו בפשיעה לענין הוחמה והוחלקה

(d)

Support: This is why it mentioned a mountain and a valley, for now the beginning was negligence regarding overheating or slipping;

אבל אם שינה מבקעה לבקעה היה פטור דליכא תחילתו בפשיעה

1.

However, if he changed from a valley to another valley, he is exempt, for the beginning was not negligence.

ובריש הכונס (ב"ק ד' נו. ושם) דפריך ארבה דאמר והוא שחתרה

(e)

Citation (Bava Kama 56a - Rabah): The case is, the animal tunneled [under the wall and left through the opening];

הניחא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור אלא למ"ד חייב מאי איכא למימר

1.

Citation (cont.) Question: This is fine for the opinion that exempts when he was negligent at the beginning and Ones at the end. However, according to the opinion that obligates, how can we answer?

הוי מצי למיפרך דרבה אדרבה דאית ליה הכא חייב אי גרס בתרוייהו רבה

2.

Observation: If the text here and there is "Rabah", we could have asked a contradiction in Rabah, for here he holds that he is liable.

והשתא כל אלו אמוראים שבאין לתרץ סוברים כרבא דאמר מלאך המות מ"ל הכא כו'

(f)

Explanation: All the Amora'im who come to answer here [why he is liable in the Reisha] hold like Rava, who says [when it died normally] that the angel of death would have killed it no matter where it was;

דלאביי דאמר הבלא דאגמא קטלה א"ש מתניתין בלאו הני שנויי וחייב אפילו מתה כדרכה

1.

According to Abaye, who says that the air of the swamp killed it, our Mishnah is fine without these answers. He is liable even if it died normally.

דאמר ההוא אוירא שהוליכה שם קטלה אף על פי שאין ידוע שיהא אותו אויר רע כלל יותר מאויר אחר

2.

He says that the air to which he brought it killed it, even if it is not known that that air is any worse than other air;

דלאו דוקא נקט הבלא דאגמא ה"ה כל שינוי אויר כדמוכח בשמעתין דהתם

3.

He did not say specifically "the hot air of the swamp." The same applies to any change of air, like is proven in the Sugya there.

והא דנקט בסיפא הוחלקה בהר והוחמה בבקעה חייב ה"ה מתה כדרכה כיון דהוי תחילתו בפשיעה

(g)

Implied question: Why does the Seifa say that if it slipped on the mountain or overheated in the valley, he is liable? The same applies if it died normally, since the beginning was negligence!

אלא משום דבפטור דהר תני הוחמה אשמועינן אף על גב דחימום הוי בהר טעמא לפטור בבקעה לא מיפטר בהכי אלא אדרבה הוי טעמא לחיובא

(h)

Answer: It is because in the mountain he is exempt. It taught about overheating to teach that even though heat is a reason to be exempt in the mountain, in the valley he is not exempt for this. Just the contrary, it is a reason to be liable!

וא"ת והא שמעינן ליה מרישא דאפילו מתה כדרכה חייב משום דהוי תחילתו בפשיעה לענין הוחלקה בהר וחימום בבקעה

(i)

Question: We learn this from the Reisha! Even if it died normally, he is liable because the beginning was negligence regarding slipping on the mountain, and heat in the valley;

כ"ש כשמתה ע"י החלקה דהר וחימום דבקעה דמחייב

1.

All the more so he is liable when it died through slipping on the mountain or overheating in the valley!

וי"ל דאי לאו אשמעינן בסיפא לא הוה ידעינן אמאי חשיב לה ברישא תחילתה בפשיעה לחייבו אפילו במתה כדרכה

(j)

Answer: Had the Seifa not taught this, we would not know why the Reisha is considered that the beginning was negligence, to obligate him even if it died normally.

וא"ת ולרבא וכל האמוראים דהכא דפטרי במתה כדרכה אמאי תני בסיפא הוחמה בהר והוחלקה בבקעה (מכאן מעמוד ב) דפטור

(k)

Question: According to Rava and all the Amora'im here who exempt when it died normally, why did the Seifa teach that he is exempt for overheating in the mountain and slipping in the valley?

78b----------------------------------------78b

ה"ל לאשמועינן טפי מתה כדרכה דפטור דלא נימא אוירא דההוא אתרא קטלה

1.

It should have taught a bigger Chidush, that if it died normally he is exempt, for we do not say that the air of that place killed it!

כ"ש הוחמה בהר והוחלקה בבקעה דודאי אילו לא שינה היתה מתה בענין זה

2.

All the more so [he is exempt for] overheating in the mountain and slipping in the valley, for surely, had he not changed, it would have died in this way.

ויש לומר דמשום דבחיובא דהר תני הוחלקה תני לה נמי בפטורא דבקעה

(l)

Answer #1: Because it taught slipping due to liability in the mountain, it taught [slipping] also regarding exemption in the valley.

ועוד נראה דפטורא דחימום בהר והוחלקה בבקעה הוי רבותא טפי ממתה כדרכה

(m)

Answer #2: The exemption for overheating in the mountain and slipping in the valley is a bigger Chidush than when it died normally;

דאדם יכול ליזהר בהני טפי יותר ממתה כדרכה והוה לן למימר שפשע במה ששינה

1.

A person can be more careful about these (overheating and slipping) than dying normally. We should say that he was negligent for changing;

שאם היה מוליכה בהר היה מדקדק יפה ושומרה יפה שלא תחלוק בהר ושלא תתחמם בבקעה אבל מה ששינה גורם שלא דקדק

2.

Had he taken it in the mountain, he would have been very meticulous and guarded it well lest it slip in the mountain or overheat in the valley. However, his change caused that he was not meticulous.

ומיהו דוחק הוא שיחלוק אביי על כל האמוראים

(n)

Question: It is difficult that Abaye argues with all of the Amora'im!

לכך נראה דלא חשיב הכא פשיעה במה ששינה דיכול ליזהר ולדקדק יפה שלא תחלוק בהר ושלא תתחמם בבקעה

1.

It is not considered negligence to change, because he can be careful and very meticulous that it not slip in the mountain or overheat in the valley;

ומודה אביי הכא דפטור במתה כדרכה כיון דלא הוי תחילתו בפשיעה

2.

Abaye agrees that he is exempt if it died normally, since the beginning was not negligence.

ורבה דמשני כגון שהכישה נחש צ"ל שפעמים מצויים נחשים בהרים מבבקעה או איפכא להכי נקט הר ובקעה

(o)

Observation: Rabah, who says that the case is, a snake bit it, he must say that sometimes snakes are more common in the mountain than in the valley, or oppositely. Therefore, it mentioned a mountain and valley.

ואתי שפיר לרבה אפילו תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור.

1.

It is fine for Rabah that even if the beginning was negligence and the end was Ones, he is exempt.

7)

TOSFOS DH Magvis Purim l'Purim

תוספות ד"ה מגבת פורים לפורים

(SUMMARY: Tosfos explains that this applies only to Purim.)

וא"ת דאמרינן בערכין (ד' ו:) מעות של צדקה מותר לשנותן בכל מה שירצה ואפילו באו לידי גבאי

(a)

Question: We say in Erchin (6b) that one may change coins of Tzedakah to anything he wants, even if they came to the Gabai;

ואפילו אמר מנורה זו לבד"ה מותר לשנותה למצוה אחרת

1.

Even if he said "this Menorah is for Bedek ha'Bayis", he may change it to another Mitzvah!

וי"ל דדוקא בפורים אמרינן הכא דאין לשנות

(b)

Answer: Only regarding Purim, we say that he may not change it;

ומגבת העיר לאותה העיר נמי דפורים דוקא.

1.

Also [what the Beraisa teaches that] money collected for [the poor of] a city must be given to [the poor of] that city refers only to Purim.

8)

TOSFOS DH R. Eliezer Omer Magvis Purim l'Purim

תוספות ד"ה רבי אליעזר אומר מגבת פורים לפורים

(SUMMARY: Tosfos discusses the difference between the Tana'im.)

ת"ק לא איירי אלא בגבאי דלא ישנה ור' אליעזר איירי בעני שנתנו לו מעות לצורך סעודת פורים שאינו רשאי העני לשנות.

(a)

Explanation: The first Tana discusses only the Gabai, that he may not change. R. Eliezer discusses an Oni to whom they gave coins for the sake of Seudas Purim. The Oni may not change it.

9)

TOSFOS DH b'Milsa d'Malka

תוספות ד"ה במילתא דמלכא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is an orchard.)

אית דגרס במולתא פירוש היינו פרדס כמו (שבת ד' נב.) מולאות של בית רבי

(a)

Explanation: Some texts say "b'Mulsa", i.e. an orchard, like (Shabbos 52a) "Mul'os of Rebbi's house;

בטלי זהב או בטלי כסף כלומר פרדות אדומות או לבנות

(b)

Explanation (cont.): "B'Talei Zahav Oh b'Talei Kesef" are white or red mules.

ואין נראה לר"י דבלשון ארמי לא קרי להו אלא כודנייתא.

(c)

Rebuttal (Ri): In Arame'ic [mules] are called only Kudnaisa.

10)

TOSFOS DH b'Angarya Chozeres

תוספות ד"ה באנגריא חוזרת

(SUMMARY: Tosfos explains why the owner need not supply another donkey.)

דיכול לעשות מלאכתו כשתחזור

(a)

Answer: He can do his work when it returns.

אף על פי שמתאחר (כן הוא בדפוס ויניציה) במלאכתו

(b)

Implied question: He will be delayed doing his work!

שבשביל איחור אין חייב להעמיד לו חמור אחר

(c)

Answer: Due to a delay, we do not obligate [the owner] to supply him with another donkey;

כמו הבריקה או נשתטתה שמתאחרת נמי במלאכתה ולא חיישינן.

1.

This is like Hivrikah or it went insane. Also then, he is delayed in his work, and we are not concerned!

11)

TOSFOS DH Im b'Derech Halichasah Nitlah Omer Lo Harei Shelcha Lefanecha

תוספות ד"ה אם בדרך הליכתה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is when they do not search in houses.)

פירש בקונטרס שמוליכה בדרך שגם הוא רוצה לילך אומר לו משכיר הרי שלך לפניך ושכור בהמה אחרת עד שם

(a)

Explanation #1 (Rashi): [The captors] take it in the direction that [the renter] wants to go. The owner says "your [donkey] is in front of you. Rent another animal until there (where the captors will return it)."

ותימה דלמה ישכור בהמה אחרת

(b)

Question: Why should he rent another animal? (The owner should need to supply him!)

ואם השוכר אין צריך החמור בהליכה אלא בחזרה הוי א"ש

(c)

Answer #1: The renter does not need the donkey for going there, only for the return (e.g. to carry a load back. Perhaps he needs to rent an animal to get to where his donkey will be returned, for if he walks, he will not be there when the captors release it.)

אבל אם כן בגופה ה"ל לפלוגי בין צריך חמור לאלתר לאין צריך אלא בחזרה

(d)

Rejection: If so, we should have distinguished about this itself, between whether he needs the donkey immediately, or only for the return!

ונראה כפי' ר"ח דמפרש אם בדרך הליכה שהאנגריא אין מחפשין בבתים אלא כשפוגעים בדרך והיינו דרך הליכתה

(e)

Explanation #2 (R. Chananel): Im b'Derech Halichasah means that the king's servants do not search in houses [for animals], just when they encounter on the road [they take]. This is "in the way it was going";

אומר לו משכיר הרי שלך לפניך דמצי א"ל מזלך גרם שאילו היתה בבית לא היתה ניטלת

1.

The owner says "yours is in front of you." He can say "your Mazel (fortune) caused this. If the animal was in the house, it would not have been taken.

ואפילו אינה חוזרת דלא דמי למתה דהכא מוכח דמזלא דידיה גורם

2.

Even if it will not be returned [he can say so], for this is unlike when it died, for here it is proven that [the renter's] Mazel caused [that it was taken].

ואם שלא בדרך הליכתה ניטלת דהיינו שמחפשין גם בבתים שאז לא מזלו של שוכר גורם חייב להעמיד לו חמור אחר לעשות מלאכתו לאלתר

(f)

Explanation #2 (cont.): Not b'Derech Halichasah means that they search also in houses. Then, the renter's Mazel did not cause it. The owner must supply him with another donkey to do his work immediately;

דאפילו חוזרת האנגריא את החמור לכאן בעוד שתועיל חזרתה לשוכר אין לו לשוכר להתעכב ממלאכתו

1.

Even if the king's servants will return the donkey to here, and the return will help the renter (it will still help him), the renter need not delay his work. (Therefore, the owner supplies him with another until the first donkey returns.)

ולא דמי להבריקה או נשתטתה.

2.

This is unlike when Hivrikah or it went insane.

12)

TOSFOS DH mi'Chlal d'Tana Kama Lo Shani Lei

תוספות ד"ה מכלל דתנא קמא לא שני ליה

(SUMMARY: Tosfos justifies the question against Shmuel.)

ות"ק עדיף דהוי רבים לגבי יחיד.

(a)

Explanation: The first Tana's opinion is preferable, for he is the majority against an individual.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF