1)

TOSFOS DH v'Azil Ihu Amar Lehu b'Arba'ah Daitaihu a'Iluya

תוספות ד"ה ואזיל איהו אמר להו בארבעה דעתייהו אעילויא

(SUMMARY: Tosfos explains the Safek about their intent.)

והא דאמרו ליה כמו שאמר בעה"ב

(a)

Implied question: Why did they say "like the Ba'al ha'Bayis said"?

היינו מהימנת לן דהכי אמר בעה"ב

(b)

Answer #1: We believe you that the Ba'al ha'Bayis said so.

אי נמי משום דאי אמר בעל הבית טפי מארבעה שיהא להם כמו שאמר בעל הבית

(c)

Answer #2: If the Ba'al ha'Bayis said more than four, they should receive like the Ba'al ha'Bayis said.

והיינו דמבעיא ליה בתר הכי אי אמרינן מהימנת לן דהכי אמר בעה"ב אי משום דדעתיה אעילויא.

(d)

Support: This is why below, we ask [which of these is correct]. Do we say [that they mean] "we believe you that the Ba'al ha'Bayis said so", or because he intends for more [if the Ba'al ha'Bayis said more].

2)

TOSFOS DH Daitaihu a'Iluya

תוספות ד"ה דעתייהו אעילויא

(SUMMARY: Tosfos explains this is when he said "your wages are on me.")

באמר להו שכרכם עלי איירי

(a)

Explanation: We discuss when he said "your wages are on me";

דאי אמר להו שכרכם על בעל הבית מאי נפקא מינה אי דעתייהו אעילויא דבעה"ב לא ישלם להם אלא מה שהתנה, ר"י וכן רבינו חננאל.

1.

If he said "your wages are on the Ba'al ha'Bayis", what is the difference if they intended for a higher amount that the Ba'al ha'Bayis might have said? He pays to them only what he stipulated! The Ri and R. Chananel said so.

3)

TOSFOS DH ha'Socher Es ha'Umanim v'Chazru Bahem Yadam Al ha'Tachtonah

תוספות ד"ה השוכר את האומנין וחזרו בהם ידם על התחתונה

(SUMMARY: Tosfos explains how we establish this and the next clause of the Mishnah.)

שאם קבלו קמה לקצור בשני סלעים וקצרו חציה והוקרו ושוה מה שעתיד לעשות סלע וחצי וחזרו פועלים לא יתן להם רק חצי סלע

(a)

Explanation: If they accepted to harvest the crop for two Sela'im, and they harvested half and the price of labor rose, and the price of what remains to be done is one and a half Sela'im, and the workers retracted, he gives to them only half a Sela;

לפי שיצטרך לתת סלע וחצי לקצור חציה השני והיינו כר' דוסא

1.

This is because he will need to give [to other workers] one and a half Sela'im to harvest the other half. This is like R. Dosa;

ואם בעה"ב חוזר בו ידו על התחתונה

(b)

Citation (Mishnah): If the employer retracts, he has the lower hand.

פירש בקונטרס אם הוזלו פועלין ואין שוה החצי אלא שקל וחזר בו בעה"ב יתן להם סלע וחצי לפי שבחצי הסלע ימצא שיגמרו קצירו

(c)

Explanation (Rashi): If the price of labor declined, and the price of the half [that remains to be done] is only a Shekel (half Sela), and the employer retracted, he gives to them one and a half Sela'im, for he can find workers to finish the harvest for half a Sela.

ולא רצה לפרש דידו על התחתונה כשהוקרו פועלין ויתן להם סלע וחצי על חצי שעשו כמו ששוה עכשיו

(d)

Implied question: Why didn't he explain that he has the lower hand when the price of labor rose, and he must pay to them one and a half Sela'im for the half that they did, like it is worth now?

שאין זה סברא כי למה יתן להם בעה"ב יותר ממה שהתנה עמהם כיון שאין מפסידין בחזרת בעה"ב

(e)

Answer: This is unreasonable. Why should he give to them more than he stipulated with him, since they do not lose through his retraction?

ואדרבה יותר מרויחים שעתה ימצאו שיתנו להם סלע וחצי לקצור חצי קמה והוא לא היה נותן להם כ"א סלע

1.

Just the contrary, they profit! Now they will find people who will pay to them one and a half Sela'im to harvest half a crop, and he would have paid them only a Sela!

וא"ת דאמר לקמן (דף עז.) אמר מר או יגמרו מלאכתם ויטלו ב' סלעים פשיטא לא צריכא דזל עבידתא ואימר בעה"ב ופייסוהו פועלים

(f)

Question: Below (77a), it says that if they will finish their task they receive two Sela'im. [We ask that] this is obvious, and answer that the case is, the price of labor declined, and the employer retracted, and the workers appeased him;

והשתא למה חוזר בעה"ב בזה בשביל שהוזל המלאכה מה מרויח בחזרה הלא צריך ליתן להם סלע וחצי על מה שעשו

1.

Why did the employer retract, because the price of labor declined? What does he profit through retracting? He must give to them one and a half Sela'im for what they did!

ופועלים נמי למה פייסו כיון שאין מפסידים כלום

2.

Also, why did the workers appease him, since they do not lose anything?

וי"ל דבעה"ב חוזר מחמת שנאה שהיתה קטטה ביניהם

(g)

Answer: The employer retracted due to hatred. There was a quarrel between them;

ופועלים פייסו שלא יצטרכו לחפש ולמצוא מקום להשתכר.

1.

The workers appeased him so they will not need to search and find a [new] place to earn money.

4)

TOSFOS DH d'Iy Salka Daitach a'Dibura Didah Samich...

תוספות ד"ה דאי ס"ד אדיבורא דידה סמיך...

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn from divorce to workers.)

דאי אמרינן דגבי פועלים דעתיה אעילויא דבעה"ב ה"נ ה"ל למימר דדעתיה דבעל אעילויא דידה דאמרה הבא לי גיטא

(a)

Explanation: If we say regarding workers that he intends for Iluya of the employer (better terms that he might have offered), also here, we should say that the husband intends for Iluya of his wife, that [perhaps] she said "bring to me my Get."

אף על גב דהאי דקאמר שליח התקבל לי גיטי הוי עילויא טפי לבעל שמתגרשת יותר במהרה אם היתה האשה אומרת כן

(b)

Implied question: What the Shali'ach said, that she said "receive for me my Get" is Iluya (better) for the husband. She will be divorced quicker if she said so!

מכל מקום השתא שאמרה האשה הבא הוי טפי זכות הבעל אי סמיך אמאי דקאמרה (הגהת ב"ש) שתתגרש מיהא כשיגיע גט לידה

(c)

Answer: In any case, now that she said "bring", it is more advantageous for the husband if he relies on what she said, so she will be divorced at least when the Get reaches her hand;

וכיון דלא מיגרשא אלמא לאו דעתיה דבעל אעילויא דידה

1.

Since she is not divorced [even then], this shows that that the husband does not intend for her Iluya;

ה"נ גבי פועלין לית לן למימר דדעתיה אעילויא דבעה"ב

2.

Similarly regarding workers, we should not say that he intends for Iluya of the employer!

אבל אין לפרש דעילויא דבעל הוי מה שאינה מתגרשת במהרה

(d)

Suggestion: Iluya of the husband is that she is not divorced quickly;

דהא עדיף ליה ממתגרשת לאלתר כי עכשיו יהיה בידו עדיין אם לקיים אם לגרש

1.

This is better for him than when she is divorced immediately, for now he still has the ability to [Mevatel the Get and] stay married, or divorce.

והשתא פשיט ליה בפשיטות

2.

Support: Now, it is simple how we learn [from divorce to workers. He intends for the Meshale'ach's words, if they are better for him than the Shali'ach's words]!

דבסמוך לא יתיישב דקאמר בשלמא אי איתמר איפכא כו' משהגיע גט לידו מגורשת דאדיבורא דידה קא סמיך

(e)

Rejection: We cannot resolve this with what it says below "granted, had he said oppositely... when the Get reaches [the Shali'ach's] hand she is divorced, for he relies on her words";

ולפי זה היינו אגריעות' דידה שמתגרשת מהרה ופשיט דכ"ש דאעילויא דבעה"ב יש לסמוך

1.

According to this suggestion, this is her Geri'usa (her words are worse for him), for she is divorced quickly, and we learn from this that all the more so, [workers] should rely on Iluya of the employer!

וא"כ סותר פשיטות דלעיל דהוי פשיטא ליה דדעתיה אעילויא דקאמר שליח ולא אגריעותא דבעה"ב והכא סמיך בעל אגריעותא דידה.

2.

If so, this contradicts what we learned above, that obviously [workers] rely on Iluya that the Shali'ach said, and not on Geri'usa of the employer. Here, the husband relies on her Geri'usa!

76b----------------------------------------76b

5)

TOSFOS DH Ein Lahem Zeh Al Zeh Ela Tar'omes

תוספות ד"ה אין להם זה על זה אלא תרעומת

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not liable due to Dina d'Garmi.)

קשה לר"י דהא קי"ל כר"מ דדאין דינא דגרמי בהגוזל קמא (ב"ק דף ק.)

(a)

Question (Ri): We hold like R. Meir, who judges (obligates for) Dina d'Garmi (causing damage. It is more direct and sure to result in damage than Gerama), in Bava Kama (100a);

א"כ אמאי לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו נתבטלו אותו היום

1.

If so, why doesn't [the employer] give to them like an idle worker, since due to him, they are idle that day?

וי"ל דמיירי שכשחוזר בו עוד ימצאו להשתכר ומכל מקום יש עליו תרעומת שעתה לא ימצאו אלא ע"י טורח

(b)

Answer: We discuss a case in which when [the employer] retracts, [the workers] can still find employment elsewhere. Even so, he has complaints, for he can find employment only through exertion.

וכי מפליג בסמוך בין לא הלכו החמרים להלכו ומצאו שדה לחה

(c)

Implied question: Below, why do we distinguish between when the donkey-drivers did not go, and when they went and found the field wet?

הוה מצי לפלוגי אף בלא הלכו כלל בין יכולין עוד להשתכר בין חוזר בו אחר שלא מצאו עוד להשתכר

1.

We could have distinguished even when they did not go at all, between when they can still find employment, and when [the employer] retracted too late for them to find employment!

אלא אורחא דמילתא נקט דבהלכו לא שכיח שימצאו עוד להשתכר ואם לא הלכו מסתמא כשבא לחזור חוזר מיד בעוד שימצא להשתכר.

(d)

Answer: We discuss a common case. When they went, it is not common that they can still find employment. If they did not go, presumably, when [the employer] retracts, he retracts immediately, and they can still find employment.