1)

TOSFOS DH Dilma Modeh u'Miftar

תוספות ד"ה דלמא מודה ומפטר

(SUMMARY: Tosfos discusses when admission exempts him.)

פי' דלמא ימהר להודות קודם שיבאו עדים והיינו כרב דאמר מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור

(a)

Explanation: Perhaps he will rush to admit before witnesses come. This is like Rav, who says that if one admitted to a fine and afterwards witnesses came, he is exempt.

ואף על גב דממתני' דמרובה (ב"ק דף עד:) דייקי' דלא כרב על פי עצמו דומיא דעל פי עד אחד

(b)

Implied question: We infer that the Mishnah in Bava Kama (74b) is unlike Rav! It equates admission [to slaughtering or selling a stolen animal] to testimony of one witness (if more witness(es) come later, he will pay four or five)!

לפי מסקנא דהתם דאמר מסתברא מלתיה דרב בשחייב עצמו בקרן אבל היכא דפטר עצמו מכלום לא אמר לא מפקא מדרב

(c)

Answer: According to the conclusion there, which says that presumably, Rav's teaching is when he obligated himself principal, but if his admission did not obligate himself anything, Rav did not say [that if witnesses came afterwards, he is exempt], the Mishnah is not unlike Rav.

וכן הלכה ולא כשמואל דמחייב

(d)

Pesak: This is the Halachah, and unlike Shmuel, who obligates (a fine after witnesses come).

דר' יוחנן סבר נמי התם דפטור ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן כדאמר פ' מי שהוציאוהו (עירובין דף מז:).

(e)

Source: Also R. Yochanan holds there that he is exempt, and the Halachah follows R. Yochanan against Shmuel, like it says in Eruvin (47b).

2)

TOSFOS DH Iy Nami d'Kaima b'Agam

תוספות ד"ה אי נמי דקיימא באגם

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere he acquires even if at the end it is in a swamp.)

תימה דנימא נעשה כאמר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו סמוך לגניבה דהשתא קני אפילו עומדת באגם

(a)

Question: We should say that it is considered as if he said to him "when it will be stolen, and you will pay me, my cow is acquired to you from now, just before it is stolen." Through this, he acquires even if it is standing in a swamp!

כדאמר ר' יוחנן בפ' האשה שנפלו (כתובות ד' פב. ושם) משוך פרה זו ותקנה לך מעכשיו ולאחר שלשים יום קנה אפי' עומדת באגם

1.

This is like R. Yochanan said (Kesuvos 82a), that if one said "do Meshichah on this cow, and acquire it from now and after 30 days", he acquires even if it is standing in a swamp!

וגיזותיה וולדותיה לא קנה אף על פי שאומר מעכשיו שאין הקנין נגמר עד סמוך לגניבתה

2.

He did not acquire the shearings and offspring, even if he said "from now", since the Kinyan is not finished until just before it is stolen;

כדאמר ר' יוחנן בפ' האומר (קידושין דף ס.) בא אחד וקדשה מעכשיו ולאחר שלשים יום בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר כ' יום בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר עשרה ימים בא אחר וקדשה מעכשיו

i.

Source: This is like R. Yochanan said in Kidushin (60a. If Reuven was Mekadesh Leah "from now and after 30 days", then David was Mekadesh her "from now and after 20 days', then Moshe was Mekadesh her "from now and after 10 days', and Shmuel was Mekadesh her "from now..."

אפי' הן מאה כולם תופסים בה דכל חד וחד רווחא לחבריה שבק

ii.

Even if they are 100 (men, the Kidushin of), all of them take effect in her, for each left room for his colleague!

ושמא י"ל דקדושין אלימי וכיון דאשכחו רווחא תו לא פקעי

(b)

Answer: Perhaps Kidushin is strong, and once it takes effect, it is not uprooted;

אבל הכא גיזות וולדות לכל הפחות הנהו דאיתנהו בשעת מסירה אהני מעכשיו לקנותה סמוך לגניבתה למפרע.

1.

However, here, the shearings and offspring, at least those that are at the time of Mesirah, "from now" helps to acquire [them]t close to the time of theft, retroactively.

3)

TOSFOS DH Ela mi'Ha Leika Lemashma Minah

תוספות ד"ה אלא מהא ליכא למשמע מינה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not resolve like we did in Kidushin.)

תימה כיון דקשיא ליה רישא לסיפא נימא נעשה כדאמרינן בפרק קמא דקידושין (דף ה:) ותקשה לר' יוחנן

(a)

Question: Since the Reisha is difficult to [resolve with] the Seifa, we should say that [once he said that he will pay] "it is as if [he paid]", like we say in Kidushin (5b), and this is difficult for R. Yochanan and Reish Lakish!

וי"ל דשילם נקט לאביי דפרק הגוזל קמא (ב"ק ד' קח.) לאורויי דאם נשבע ושילם דאין הכפל שלו

(b)

Answer: It says "he paid" according to Abaye in Bava Kama (108a) to teach that if he swore and paid, he does not get the Kefel;

ולרבא לאורויי שילם אף על פי שנשבע תחלה שהכפל שלו

1.

According to Rava, it teaches that even though he swore first, he gets the Kefel.

ולא רצה לישבע היינו לא רצה לעמוד בשבועה

2.

"He did not want to swear" means that he did not persist in [reliance on his] Shevu'ah (rather, he paid).

אבל אם אמר הריני משלם אם נשבע תחלה אין הכפל שלו.

3.

However, if he said "I will pay", if he swore first, [Rava agrees that] he does not get the Kefel.

4)

TOSFOS DH Sho'el Ad she'Yeshalem

תוספות ד"ה שואל עד שישלם

(SUMMARY: Tosfos give two reasons for this, and a Nafka Minah between them.)

הואיל וכל הנאה שלו ולהאי טעמא אפי' אם התנה להיות כש"ח לא קנה עד שישלם

(a)

Explanation: [The owner is not Makneh the Kefel to a borrower until he pays,] because he (the borrower) gets all the benefit. Even if he stipulated with him to be like a Shomer Chinam, he does not acquire until he pays;

ולטעמא דלעיל דמשום לא שכיחא אם התנה להיות כש"ח קנה כפל במגו דפטר נפשיה בגניבה ואבידה דשכיחא.

1.

According to the reason above [that a borrower does not get the Kefel until he pays], because it is not common [to die while working, so he had no way to exempt himself], if he stipulated to be like a Shomer Chinam, he acquires the Kefel, Migo (since) he could have exempted himself through [a claim of] theft or loss, which are common.

5)

TOSFOS DH l'Lishna Kama d'Rav Papa Vadai Lo Havi Teyuvta

תוספות ד"ה ללישנא קמא דרב פפא ודאי לא הויא תיובתא

(SUMMARY: Tosfos explains a text that says that this is a refutation.)

דאמר הריני משלם לא קנה כפל אבל שילם קנה כפל

(a)

Explanation: [Rav Papa] said that [if he said] "I will pay", he did not acquire the Kefel. If he paid, he acquired Kefel.

ור"ח גרס ודאי הויא תיובתא דכיון דרב פפא מפרש טעמא משום דלא שכיח האי טעמא שייך אפילו בשילם

(b)

Alternative text: R. Chananel's text says "surely, this is a refutation." Since Rav Papa explains the reason because it is not common, this applies even if he paid;

והא דנקט ואמר הריני משלם

(c)

Implied question: [If Rav Papa holds that even if he paid, he did not acquire Kefel,) why did he say 'if he said "I will pay"' [he did not acquire the Kefel? He should have taught a bigger Chidush, that even if he paid, he did not acquire it!]

משום דנקט גבי ש"ח וש"ש נקט נמי גבי שואל.

(d)

Answer: Because [Rav Papa] taught [about one who said] regarding a Shomer Chinam and a Shomer Sachar, he taught so also regarding a borrower.

34b----------------------------------------34b

6)

TOSFOS DH v'Chazar v'Amar Eini Meshalem Mai...

תוספות ד"ה וחזר ואמר איני משלם [מאי]...

(SUMMARY: Tosfos concludes that he cannot retract.)

מכאן מוכיח ר"ת דאם אמר לחברו השבע וטול קודם שנשבע יכול לחזור בו ולומר אשבע ולא אשלם

(a)

Inference: R. Tam proved from here that if one said to his friend "swear and receive", before he swore, he can retract and say "I will swear and not pay."

ובפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח. ושם) דאמר עבדי גנבת והלה אומר אתה מכרתו לי רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו

(b)

Citation: In Bava Basra (128a), it says that [if Reuven said] "you stole my slave", and [Shimon] answered "you sold him to me. If you want, swear [that he is yours] and take", and [Reuven] swore, [Shimon] cannot retract.

לא גרס נשבע בלא וא"ו דמשמע שבע"כ ישבע

(c)

Assertion: The text does not say "Nishba" without a Vov, which connotes that [Reuven] can swear [Bal Korcho of Shimon, i.e. Shimon cannot retract. Rather, it says v'Nishba, i.e. [it occurred that Shimon did not retract,] and Reuven swore.)

ובריש שבועת הדיינים (שבועות דף לט. ושם ד"ה אם) דאמר אם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד

(d)

Citation (Shevu'os 39a): If [one who must swear in order to collect] said "I will not swear", we exempt [his opponent] immediately

לא כפרש"י שפוטרין אותו לפי שאינו יכול לחזור בו

(e)

Explanation #1 (Rashi): We exempt him immediately, for [the claimant] cannot retract.

אלא יש לומר מסלקין אותו מב"ד כדי שיתבייש לחזור ולומר אשבע

(f)

Rejection and Explanation #2: This is wrong [like R. Tam explained here]. Rather, we expel him immediately from Beis Din, so he will be embarrassed to return and say "I will swear."

מיהו שוב פירש ר"ת בתשובה אחת דשפיר גרסינן נשבע בלא וא"ו וישבע בע"כ

(g)

Retraction: Later, R. Tam explained in a Teshuvah that the text properly says Nishba without a Vov, and he swears against [Shimon's] will.

והא דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כד. ושם: ד"ה שלח) גבי נאמן עלי אבא ואביך מחלוקת לאחר גמר דין אבל קודם גמר דין דברי הכל יכול לחזור בו

(h)

Implied question: It says in Sanhedrin (24b) regarding "my father and your father are believed [to testify against me]." They argue about after the final verdict, but before the final verdict, all agree that he can retract!

הכא אפילו קודם שנשבע אינו יכול לחזור בו דכיון שקבל עליו לשלם אם ישבע זה שכנגדו הוי כמו לאחר גמר דין

(i)

Answer: Here, even before [his opponent] swears, he cannot retract, for once he accepted on himself to pay if his opponent will swear, it is like after the final verdict;

והכא דקאמר מהדר קהדר ביה לא שיוכל לחזור אלא רוצה הוא לחזור אף על פי שאינו יכול

1.

Here that we say "he retracted", this does not mean that he can retract. Rather, he wants to retract, even though he cannot;

ולא מקני ליה כפילא משום דאטרחיה לב"ד כדאמר בסמוך גבי ההוא דאפקיד כיפי

i.

[The owner] is not Makneh the Kefel to him because he burdened him to go to Beis Din, like it says below about the one who deposited rings.

וכה"ג איכא בפ' יש נוחלין (ב"ב דף קלח.) מדאשתיק קננהו וכשצוח לבסוף מהדר קהדר ביה פירוש רוצה לחזור ואינו יכול.

(j)

Support: We find like this in Bava Basra (138a. If Shimon acquired on behalf of Levi, and Levi was initially quiet and later protested,) since he was silent, he acquired. When he screams at the end, he retracts. I.e. he wants to retract, but he cannot.

7)

TOSFOS DH Hareini Meshalem u'Mes v'Chulei

תוספות ד"ה הריני משלם ומת כו'

(SUMMARY: Tosfos questions the Hava Amina that the son gets Kefel.)

תימה היאך ישלם לבני הנפקד כפל הא אין אדם מוריש קנס לבניו כדתנן בריש פרק נערה שנתפתתה (כתובות דף מא:).

(a)

Question: How can he pay Kefel to the Shomer's son? One does not bequeath a fine to his son, like the Mishnah in Kesuvos (41b) teaches!

8)

TOSFOS DH Sha'al Min ha'Ishah

תוספות ד"ה שאל מן האשה

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses what the case is. 2. Tosfos explains why this does not depend on the law of orphans.)

פי' רש"י פרה מנכסי מלוג שהקרן שלה ופירות לבעל

(a)

Explanation #1 (Rashi): [He borrowed] a cow of Nichsei Melug (property that she brought into the marriage, and when she is widowed or divorced, she takes it back without compensation for change in value.) The principal is hers, and the husband eats the Peros.

וקשה דמאי קבעי דכי שאל פרה מן האשה כאילו שאל הפירות מן הבעל וכששילם הפרה לבעל כאילו שילם הקרן לאשה

(b)

Question: What was the question? When he borrows the cow from the woman, it is as if borrows the Peros from her husband. When he pays the cow to the husband, it is as if he pays principal to the woman!

ויש ליישב ששילם לבעל חלקו כמו שהיתה שוה לפירותיה ולא שילם הקרן

(c)

Answer: He paid to the husband his portion, like it was worth for its Peros. He did not pay the principal.

וגרע משילם לאחד משותפים חלקו דהתם שילם קרן ודוחק

(d)

Distinction: This is worse than paying to one of the partners his share. There, he paid the principal. This is difficult.

ויש לפרש שאל מן האשה כשהיתה פנויה שהיו שלה הקרן והפירות וניסת

(e)

Explanation #2: He borrowed from the woman when she was single. The principal and Peros were hers. She married;

דהשתא שילם הפירות לבעל אפילו נתן הכל לאשה דכיון דניסת יש לו פירות כדין נכסי מלוג

1.

Now, he paid the Peros to the husband. Even if he gave everything to the woman, since she married, he gets the Peros [of the payment], like the law of Nichsei Melug.

וכן אשה ששאלה כשהיא פנויה וניסת ושלמה דהשתא שילם הבעל דהוו הפירות שלו

2.

Similarly, if a woman borrowed when she was single, and married, and paid, now [it is as if] her husband paid, for the Peros [of what she paid with] are his.

והריב"ן פי' שאל מן האשה ומתה ושילם לבעל מהו

(f)

Explanation #3 (Rivan): [We ask] if one borrowed from a woman and she died, and he paid her husband, what is the law?

דאפילו אם תמצא לומר דשילם לבנים קנה כפילא משום ניחותא דאבוהון אבל בעל לא חייש לניחותא דאשה

1.

Even if you will say that when he paid to the sons, he acquired the Kefel because [they show gratitude that] their father was pleased (the Shomer helped him), a husband is not concerned for his wife's content. (Kefel depends on the intent of the owner just before it was stolen, for this is when he is Makneh the deposit to the Shomer. We discuss when she died before it was stolen.)

וללישנא דמעכשיו אשה אינה חסה על בעלה

(g)

Consequence: According to the version [above, that the owner is Makneh the deposit] from now (when he gave it to the Shomer, so it depends on the intent of the original owner, we must say that), a woman is not concerned for her husband (if the Shomer will pay him after she dies);

וכן אשה ששאלה ומתה ושילם בעל אפי' אם מפקיד מקני כפילא לבני נפקד משום דרחים להו משום אבוהון

1.

Similarly, if a woman borrowed and died, and her husband paid, even if a depositor is Makneh Kefel to the Shomer's sons, this is because he has mercy on them, due to their father...

אבל לא מקני להו לבעל משום אשתו שמתה.

2.

However, he is not Makneh to the husband due to his wife who died.

9)

TOSFOS DH Shema Yotzi Halah ha'Pikadon

תוספות ד"ה שמא יוציא הלה הפקדון

(SUMMARY: 1. Tosfos concludes that we are concerned lest it look like he swore needlessly. 2. Tosfos explains why this was not taught among those who swear and receive.)

פירש רש"י ויפסלנו לעדות ולשבועה

(a)

Explanation #1 (Rashi): [When he shows the deposit, and we see what it is really worth, [the borrower] will be disqualified from testimony and swearing.

וקשה לר"ת דכל שכן שישבע הלוה שהוא ידקדק יותר לישבע באמת כדי שלא יפסלנו המלוה וכי עבדינן תקנה לרמאי

(b)

Question (R. Tam): All the more so, the borrower should swear! He will be extra meticulous to swear truthfully, lest the lender disqualify him. Do we enact to help swindlers?!

וכי תימא דחיישינן שמא המשכון יתקלקל אחרי כן ויוציא עליו לעז אף על פי שנשבע באמת

1.

Suggestion: We are concerned lest the security get ruined afterwards, and he will slander [the borrower], even though he swore truthfully.

א"כ מאי פריך בסמוך כי משתבע מלוה נמי לטרח לוה ולייתי והשתא אי שוה יותר אם כן נשבע לשקר וכל שכן שיזהר בשבועתו

2.

Rejection: If so, what was the question below "also when the lender swears, the borrower will toil and bring [the security]!"? If it is worth more, he swore falsely. All the more so he will be careful with his Shevu'ah!

ונראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל דנראה כמו שבועה לבטלה וגנאי הוא לישבע היכא שהדבר מתברר אחרי כן שהמלוה יוציא את הפקדון

(c)

Answer (and Explanation #2 - R. Tam, from R. Chananel): It looks like a needless oath. It is disgraceful to swear when the matter will be clarified afterwards, for the lender will take out the security;

אבל כי רמינן לה על המלוה לא ישבע עד שידע שלא יוכל למצאה

1.

However, when we impose [the oath] on the lender, he will not swear until he knows that it cannot be found.

וא"ת אמאי לא חשיב הא בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מד: ושם ד"ה ואלו) עם הנשבעין ונוטלין

(d)

Question: Why don't we list this in Shevuos (44b) among those who swear and receive?

דליכא למימר תנא ושייר

1.

Suggestion: The Tana omitted cases.

דאלו קתני כדדייק בפ"ק דקידושין (דף טז: ושם) גבי אלו מעניקין להם

2.

Rejection: It taught "these", like we infer in Kidushin (16b. This shows that the Tana taught all the cases), regarding "these (Avadim Ivriyim) get gifts [when they finish their servitude]."

ויש לומר דלא חשיב התם אלא אותם שאין יכולין לישבע כגון גזלן וחובל דניכרים הדברים כיון שנכנס שלם בביתו ונתקוטטו ויצא חבול שהוא חבלו

(e)

Answer: There, we count only those who cannot swear, e.g. a Gazlan and one who wounded. Since [the victim] entered his house healthy, and they quarreled, and he left wounded, it is evident that he wounded him;

וכן בחנוני אינו יכול לישבע בעה"ב שאינו יודע אם נתן חנוני לפועלים

1.

Similarly, [if an employer told] a grocer [to pay workers], the employer cannot swear, for he does not know whether or not the grocer paid the workers.

וכן שכיר שאין בעה"ב יכול לישבע לפי שהוא טרוד בפועליו

2.

Similarly, regarding a worker [who says that he was not paid], the employer cannot swear, for he is distracted with his workers.

ומהאי טעמא נמי במוציא הוצאות על נכסי אשתו אמרי' בפרק האשה שנפלו לה כו' (כתובות דף פ. ושם ד"ה ישבע) ישבע כמה הוציא ויטול דאין האשה יודעת כמה הוציא בעלה

(f)

Support: For this reason, one who spends money on his wife's property, we say in Kesuvos (80a) that he swears how much he spent and receives, for the woman does not know how much her husband spent;

ולא חשיב לה פ' כל הנשבעים דהוי בכלל שכיר

1.

It is not listed in Shevuos, for it is included in the case of a worker.

אבל הכא הלוה יכול לישבע דקים ליה טפי ממלוה אך שלא רצו חכמים גזירה שמא יוציא הלה כו' [וע"ע תוס' כתובות פ. ד"ה ישבע ועוד שם פז: ד"ה ואלו].

(g)

Distinction: However, here the borrower could swear, for he knows about the security more than the lender does, but Chachamim did not want [him to swear]. This is a decree, lest [the lender] take it out... (see also Tosfos in Kesuvos 80a and 87b, who says that in Shevuos 44b we list those for whom one would have thought that even with an oath, they do not receive. In Kesuvos 87b, we teach those whom one would have thought that they receive even without an oath.)