1)

TOSFOS DH K'GON SHE'CHERSHO

תוס' ד"ה כגון שחרשו

(Summary: Tosfos explains why the Tana says that He is Chayav 'all of them', even though he already pays D'mei Kulo.)

וא"ת, ואמאי 'חייב בכולן, ' הא דמי כולו נותן?

(a)

Question: Why, seeing as he pays his full value, is he obligated to pay 'all of them'?

ולפי' ר"י דלעיל ניחא, דמכל מקום יש כאן צער בושת וריפוי, אף על גב דשבת בכלל 'דמי כולו, ' שייך לשנות 'חייב בכולן' משום אחריני.

(b)

Answer: According to the Ri above (on Daf 85b DH 'N'hi') this is in order, because, since in any event, he must pay Tza'ar, Ripuy and Boshes, it is appropriate to say Chaya be'Chulan on account of them, even though Shevws is included in 'D'mei Kulo'.

2)

TOSFOS DH SHEVES GEDOLAH L'EVED

תוס' ד"ה שבת גדולה לעבד

(Summary: Tosfos presents the reasons behind the two rulings.)

כדי שיצא מבית רבו בידו שלימה...

(a)

Clarification: To enable him to leave his master's house with a complete hand ...

ושבת קטנה לרב- אע"פ שמפסיד הרב, שאם לא נקטעה ידו או רגלו, היה דלי דוולא ואזיל בשליחותיה, ועכשיו אין יכול כי אם לשמור קישואין ופתח...

(b)

Question: And Sheves Ketanah to the master - Even though the master loses, since had the hand or the foot not been severed, he would have drawn water or gone on errands, whilst now he is only able to guard cucumbers or at the gate ...

חשבינן ליה השתא כמו חלה ,דאמר בפרק קמא דקדושין (דף יז. ושם) דאין חייב להשלים, דנסתחפה שדהו.

(c)

Answer: We consider it as if he had turned sick, about which the Gemara says in the first Perek of Kidushin (Daf 17a & 17b) that he is not Chayav to make it up.

ואף על גב דחלה ארבע שנים, חייב להשלים...

(d)

Implied Question: And even though if he is sick for four years (the majority of six) he is ...

התם אין עושה שום מלאכה, אבל הכא יכול לשמור קישואין או פתח.

(e)

Answer: That speaks where he does no work at all, whereas here, he is able to guard cucumbers or at the gate.

3)

TOSFOS DH RAVA AMAR YINASEN HA'KOL L'RAV GARSINAN

תוס' ד"ה רבא אמר ינתן הכל לרב גרסינן

(Summary: Tosfos clarifies the text.)

וכן גרס ר"ח.

(a)

Verifying Text: This is also the text of Rabeinu Chananel.

ובספרים היה כתוב 'הכל לעבד' .

(b)

Refuted Text: The earlier texts read 'ha'Kol le'Eved' (See Hagahos me'ha'Rav Renshberg).

וקשה, שבת קטנה למה לא יהיה הכל לרב?

(c)

Refutation: But why should the entire Sheves Ketanah not go to the master?

אלא 'הכל לרב' גרסינן...

(d)

Conclusion: The correct text is therefore 'ha'Kol le'Rav' ...

שבת קטנה הכל לעצמו, ושבת גדולה ילקח קרקע והרב אוכל פירות...

1.

Clarification: Sheves Ketanah goes entirely to the master, Sheves Gedolah is used to purchase .Karka (for the Eved), from which the master eats the fruit

שמפסיד הוא בקטיעת ידו, דלא מצי למידלי דוולא ולמיזל בשליחותא אלא לשמור קישואין או פתח.

2.

Reason: Seeing as he loses with the severing of the Eved's hand, since he is no longer able to draw water and go on errands

4)

TOSFOS DH PICHAS EITZEL RABO

תוס' ד"ה פיחת אצל רבו

(Summary: Tosfos clarifies which is the correct text.)

ל"ג 'ואצל עצמו לא פיחת, פלוגתא דאביי ורבא'

(a)

Refuted Text: We do not have the text 've'Eitzel Atzmo Lo Picheis, P'lugta de'Abaye ve'Rava' ...

דהתם כ"ע מודו דינתן הכל לרב.

1.

Refutation: Because in such a case they would both agree that it goes entirely to the master.

אלא גרסינן 'פיחת אצל עצמו ואצל רבו, פלוגתא דאביי ורבא . '

(b)

Authentic Text: Therefore, the correct text is Picheis Eitzel Atzmo ve'Eitzel Rabo, P'lugta de'Abaye ve'Rava'.

ומיהו גם א'גירסא זו קשה לר"י -דכבר אמר זה דפליגי ב'קוטע יד עבד עברי?'

(c)

Question: However the Ri queried this text too, in that they already argue over this in the case of 'ha'Kote'a Yad Eved Ivri'?

ואור"י, דיש ליישב בדוחק ' -אצל עצמו לא פיחת,' שתהא בזה פלוגתא דאביי ורבא...

(d)

Reinstating Refuted Text: The Ri says however, that one can resolve the problem, albeit with a Dochek - that 'Eitzel Atzmo Lo Picheis' will be a Machlokes between Abaye and Rava ...

כגון הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור קודם שיצא לחירות, דלאביי נותנין שבת קטנה לרב ושבת גדולה לעבד...

1.

Reinstating Refuted Text (cont.): Where he struck the Eved on his hand, which contracted, but which was destined to heal before he went free, in which case, according to Abaye he will have to pay Sheves Ketanah to the master and Sheves Gedolah to the Eved ...

ואע"ג דלא מפסיד העבד מידי אלא כל ההפסד של הרב הוא...

(e)

Question: And even though the Eved loses nothing and the entire loss lands on the master ...

מ"מ, כיון דשם נזק הוא זה, ובנזק של קטיעת ידו אין לרב אפי' פירות לאביי, גם בהיזק זה לא יטול כלום.

(f)

Answer: Nevertheless, this comes under the heading of Nezek, and, since, regarding the Nezek of 'severing the hand' the master does not even receive the Peiros, he will not receive anything in the current case either.

ולרבא נותן הכל לרב שבתו שבכל יום ויום.

1.

Answer (cont.): Whereas Rava maintains that one gives everything - the Sheves day by day - to the master.

5)

TOSFOS DH K'ILU HEON B'NEI CHORIN SHE'YARDU MI'NICHSEIHEM

תוס' ד"ה כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם

(Summary: Tosfos explains how one's one's measure of Boshes is not necessarily determined by one's financial status.)

כי יש עשירים שאין מתביישין יותר מבני חורין שירדו, וכן עניים...

(a)

Clarification: Because there are rich people who are not more embarrassed than ordinary (free) people who have lost their wealth.

ואין יכולין לדקדק עליהם כ"כ איזה מהן מתבייש כאילו ירד ואיזה מתבייש יותר או פחות.

1.

Clarification (cont.): And one cannot accurately assess which of them are embarrassed as if they had lost their wealth and which of them are embarrassed to a larger or a lesser degree.

וכיוצא בזה מצינו במתניתין גבי 'העביר טליתו' ,ו'פרע ראש של אשה בשוק' ...

(b)

Precedent: We find similarly in the Mishnah (later on Daf 90a) in connection with 'Someone who removes his friend's outer clothing' or who uncovers a woman's hair in the main street'.

דאין מדקדקין בדבר אם היו שם בני אדם שרגיל להתבייש יותר מפניהם...

1.

Precedent (cont.): There too, we do not examine whether there are people there before whom he/she will probably be more embarrassed or not ...

כגון בני אדם חשובים או לא, אלא שוים לשומא אחת.

2.

Precedent (concl.): Such as important communal figures. But one makes one assessment for all cases.

6)

TOSFOS DH AD SHE'YISKAVEN LO

תוס' ד"ה עד שיתכוין לו

(Summary: Tosfos asks what the Rabanan learn from "bi'Mevushav".)

וא"ת, לרבנן "במבושיו" מאי דרש י ביה?

(a)

Question: What will the Rabanan Darshen from "bi'Mevushav"?

ושמא מבעי ליה לשום דרשה.

(b)

Answer: Presumably, they need it for some D'rashah or other.

7)

TOSFOS DH AVAL L'MEISHAM SHAIMINAN B'HU

תוס' ד"ה אבל למישם שיימינן בהו

(Summary: Tosfos explains how the current case differs from that of 'Niskaven Laharog es ha'Beheimah ve'Harag es ha'Adam ... '.)

ולא דמי ל'נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם' ' ,לכותי והרג את ישראל' ?

(a)

Implied Question: This is not comparable to 'Niskaven Laharog es ha'Beheimah ve'Harag es ha'Adam, le'Kuti va'Harag es Yisrael ... '.

דהתם איכא קרא- דדרשינן בפרק ב' דמכות (דף ז:) "בבלי דעת" ' ,פרט למתכוין להרוג את הבהמה ...', והכא ליכא קרא.

(b)

Answer: Sincc there there is a Pasuk - as we Darshen in the second Perek of Makos (Daf 7b) "bi'Veli Da'as", 'P'rat le'Miskaven Laharog es ha'Beheimah ... ', whereas here there is no Pasuk.

ולא ילפינן מהתם ...

(c)

Implied Question: Neither can we learn it from there ...

דהא מבעי לן קרא הכא לרבי שמעון לפטור נתכוון לבייש את זה ובייש את זה, אף על גב דאיכא קרא בדיני נפשות.

(d)

Answer: Since we (see that) we need a Pasuk here according to Rebbi Shimon to exempt someone who intends to shame Reuven, but shames Shimon, even rhough there is a Pasuk in this regard by Dinei Nefashos.

86b----------------------------------------86b

8)

TOSFOS DH ARUM BAR BOSHES HU

תוס' ד"ה ערום בר בושת הוא

(Summary: Tosfos initially clarifies Rashi's interpretation, and then disagrees with it.)

פי' בקונטרס, כיון דאין מקפיד להלוך ערום בפני בני אדם, מי הוי כלל בר בושת?

(a)

Explanation #1: Rashi explains that, since he does not mind walking around naked in public, is he at all shameable?

וק' לפירושו, מ"ש דפריך א'ברייתא? הוה ליה למפרך א'מתניתין דקתני 'המבייש את הערום, חייב' ?

(b)

Question: But his explanation is difficult: why does the Gemara query the Beraisa? It should have queried the Mishnah, which says that 'someone who embarrasses a naked person is Chayav'?

ונראה לפרש דא'מתניתין לא פריך, דפשיטא דערום בר בושת הוא, אם רוקק בו או סטרו...

(c)

Answer: It appears that the Gemara does not query the Mishnah because, it is obvious that a naked person is subject to embarrassment should one spit on him or slap him ...

אבל לשון הברייתא משמע ליה 'ביישו ערום' שמביישו במה שמגלהו ומערימו.

(d)

Proof #1: The Lashon of the Beraisa, on the other hand - Biysho Arum' - implies that he shamed him by revealing his nakedness.

ועוד, דקתני 'אין דומה ביישו ערום לביישו לבוש ;' ואם רוקק בו או סוטרו, כך מתבייש כשהוא ערום כמו כשהוא לבוש.

(e)

Proof #2: Furthermore, the Tana concludes that 'One cannot compare being shamed naked to being shamed clothed'; And if one spat at him or slapped him, what difference would it make whether he is naked or clothed?

ולכך פריך 'ערום בר בושת הוא -אם הוא ערום, היאך הערימו?

(f)

Explanation #2: Hence the Gemara asks 'Is a naked person subject to Boshes - in other words, if he is naked, how can one render him naked?

והא דקתני נמי בברייתא 'ביישו בבית המרחץ, חייב' ,א'ביישו ערום' נמי קאי, שהערימו בבית המרחץ.

(g)

Explanation #2 (cont.): And the Beraisa which declares Reuven Chayav in the bathhouse also refers to the case of 'Biysho Arum', that he rendered him naked in the bathhouse ...

והשתא א"ש הא דפריך 'בית המרחץ בר בושת הוא' בערמומי', והלא דרך בני אדם להיות ערומים במרחץ?

(h)

Conclusion: In that case, the question the Gemara poses 'Is a person in a bathhouse subject to Boshes (in his nakedness)?' is justifiable, seeing as it is the way of people to be naked in a the bathhouse.

9)

TOSFOS DH D'ASA ZIYKA ETC.

תוס' ד"ה דאתא זיקא כו'

(Summary: Tosfos discusses hat the Din will be if the man himself initially raised his own clothes.)

אבל אם הוא עצמו דלינהו ובא חבירו ודלינהו טפי, פטור , כיון שזה אין מקפיד...

(a)

Explanation #1: But if he raised his own clothes and his friend came and raised them more, the latter would be Patur, since he himself does not care ...

או שמא אורחא דמילתא נקט דאתא זיקא.

(b)

Explanation #2: Or perhaps (it makes no difference and) the Gemara only mentions the wind because it is more common.

10)

TOSFOS DH BIYSHO YASHEN U'MEIS MAHU

תוס' ד"ה ביישו ישן ומת מהו

(Summary: Tosfos discusses the Gemara's omission of the ruling of Rav Sheishes (as cited in Sanhedrin.)

תימה, דלא מייתי הכא מילתיה דרב ששת ...

(a)

Question: Why does the Gemara not cite the ruling of Rav Sheishes ...

דבריש הנחנקין (סנהדרין דף פה. ושם) פריך בפשיטות 'והאמר רב ששת, "ביישו ישן ומת, חייב ?" '

1.

Source: As it does at the beginning of 'ha'Nechnakin' (Sanhedrin, Daf 85a, Tosfos DH 've'ha'Amar'), where it asks simply 'But did Rav Sheishes not say "Biysho Yashen u'Meis, Chayav"? '?

ויש ספרים שכתוב בהן 'והאמר רב ששת "ביישו ישן, חייב, " ול"ג 'ומת'.

(b)

Added Text: Some texts therefore read 'But did Rav Sheishes not say "Biysho Yashen, Chayav"? - though they omit the word 'u'Meis'.

ולא נהירא כלל, דמה ענין 'ישן' ל'גברא קטילא שיוצא ליהרג?'

(c)

Refutation #1: This is not correct however, since what connection is there between 'someone who is sleeping' and 'a dead man who is being taken out to be killed'?

ועוד, מאי קמ"ל רב ששת, מתניתין היא 'המבייש את הישן, חייב?'

(d)

Refutation #2: Moreover, what is Rav Sheishes coming to teach, seeing as the Mishnah already says 'ha'Mevayesh es ha'Yashein, Chayav'?

ומיהו אין תימה כ"כ שלא הביא כאן מילתא דרב ששת למיפשט בעיין...

(e)

Refutation of Question: It is not so surprising however, for the Gemara not to cite Rav Sheishes to resolve the She'eilah ...

דכה"ג אשכחן ב'אין בין המודר' (נדרים דף לה: ושם) דאיבעיא 'הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא הוו' ...

1.

Precedent: Just as we find in 'Ein bein ha'Mudar' (Nedarim, Daf 35b, See Tosfos DH 'Amar leih'), where the the Gemara asks whether the Kohanim (in the Beis ha'Mikdash) are our Sheluchim or Sheluchim of Hash-m ...

ולא מייתי מילתיה דרב הונא בריה דרב יהושע דאמר בפרק קמא דקדושין (דף כג: ושם) 'הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו, דאי שלוחי דידן, מי איכא מידי דאנן לא מצי עבדי ואינהו מצו עבדי'?

2.

Precedent (cont.): And it does not cite the words of Rav Huna b'reih de'Rav Yehoshua, who says in the first Perek of Kidushin (Daf 23b, See Tosfos, DH 'De'Amar') 'These Kohanim are Sheluchim of Hash-m; they cannot be our Sheluchim, because how can it be that they can do (on our behalf) what we ourselves cannot do?

אך קשה, דבמסקנא דהכא משמע דביישו ישן ומת, פטור, דמסיק דמשום כיסופא דידיה הוא.

(f)

Question: The problem remains however, that the conclusion of the current Sugya implies that if he shamea him whilst he is asleep, and he dies, he is Patu, since it concludes that it is on account of the person's own shame (and not that of the family).

ור"ת גריס התם ' -והאמר רב ששת "ביישו, חייב' " ,וא'יוצא ליהרג 'קאי.

(g)

Amendment of Text in Sanhedrin: Rabeinu Tam has the text there ( in Sanhedrin) 'Biysho, Chayav' - and it is with reference to 'someone who is being taken out to be killed.

11)

TOSFOS DH SUMA EIN LO BOSHES

תוס' ד"ה סומא אין לו בושת

(Summary: Tosfos proves that this is refers exclusively to a blind person who shames others.)

דסומא שבייש פטור, אבל המבייש את הסומא, חייב ...

(a)

Clarification: This means that a blind person who shames is Patur, though someone who shames him is Chayav ...

דהא לא משתמע מ"עיניך" שיהא פטור.

1.

Reason: Because we cannot extrapolate from "Einecha that he should be Patur.

וכן משמע מתוך פירוש הקונטרס- דפי' דדייק מתניתין דלא כרבי יהודה, מדלא קתני 'סומא שבייש, פטור' ,כדקתני 'ישן שבייש, פטור' ...

(b)

Support: And so is implied from Rashi, who ecplains that the Gemara extrapolates from the Mishnah not like Rebbi Yehudah, from the fact that it does not say 'Suma she'Biyesh Patur', in the same way as it says 'Yashen, she'Biyesh Patur' ...

משמע דלא מצי דייק מדקתני 'המבייש את הסומא, חייב... '

1.

Support (cont.): Implying that one cannot similarly extrapolate it from the words 'ha'Mevayesh es ha'Suma, Chayav' ...

דמודה רבי יהודה דמבייש את הסומא , חייב.

2.

Support (concl.): Since Rebbi Yehudah concedes that someone who shames a blind person is Chayav.

12)

TOSFOS DH MAH L'HALAN SUMA LO

תוס' ד"ה מה להלן סומא לא

(Summary: Tosfos explains why this does not extend to Gazlanim and Avadim.)

וא"ת, אי מה להלן גזלנים ועבדים לא, אף גבי בושת ליפטרו?

(a)

Question: Why do we not similarly say that just as there (by Eidim Zom'min), Gazlanim an Avadim are not Chayav, so too, are they Patur from Boshes?

וכ"ת אשה תוכיח, דפסולה לעדות וחייבת בבושת...

(b)

Refuted Answer: And one cannot answer that a woman will refute that suggestion, who is Pasul le'Eidus, yet she is Chayav to pay Boshes

כדכתיב "והחזיקה במבושיו" ...

1.

Source: As the Torah writes "ve'Hechzikah bi'Mevashav" (Refer to Amud Alef) ...

א"כ, סומא נמי לא אתי.

(c)

Refutation: Because if so, we will not be able to learn a Suma either.

וי"ל, כיון ד"עיניך" "עיניך" גמר, אע"ג דעיניך א'בית דין קאי, סברא הוא דלענין דבר התלוי בראיה ניתנה ג"ש.

(d)

Answer: Seeing as the Gemara learns it (Suma) from "Einecha" "Einecha", despite the fact that "Einecha" refers to Beis-Din, it makes sense to say that the Gezeirah Shavah was handed down exclusively in connection with something that has to do with vision.

13)

TOSFOS DH V'EIN MIY'UT ACHAR MIY'UT ELA L'RABOS

תוס' ד"ה ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

(Summary: Tosfos asks why this D'rashah is not redundant.)

תימה, לא ליכתוב שום מיעוט, וממילא אתרבי?

(a)

Question #1: Let the Torah write no Miy'ut at all, in which case it will automatically include?

וכן יש להקשות גבי 'אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט'.

(b)

Question #2: And one can ask the same question with regard to 'Ein Ribuy achar Ribuy Ela le'Ma'et' (in Pesachim, Daf 23a [See also Mesores ha'Shas]).

14)

TOSFOS DH CHAYVEI MALKIYOS MINAYIN ASYA RASHA RASHA

תוס' ד"ה חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע

(Summary: Tosfos proves that the Gezeirah Shavah "Rasha" "Rasha" is unanimous.)

רבי יהודה דריש הכא ג"ש ד"רשע" "רשע," ורבנן לא פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו בחייבי גליות.

(a)

Clarification: Rebbi Yehudah here Darshens the Gezeirah Shavah "Rasha" "Rasha", and the Rabanan only disagree with him in that they do not preclude a Suma even from Chayvei Galuyos.

ובאחד דיני ממונות (סנהדרין דף לג: ושם ד"ה אתיא) גבי 'דיני נפשות מחזירין לזכות' נמי אמר 'חייבי מלקיות מנין? אתיא "רשע" "רשע;" תניא נמי הכי . ...'

1.

Precedent #1: And in 'Echad Dinei Mam onos (Sanhedrin, Daf 33b, and Tosfos there, DH 'Asya') in connection with 'Dinei Nefashos Machzirin li'Z'chus' too, the Gemara, in answer to the Kashya 'Chayvei Malkiyos Minayin', says 'Asya "Rasha" "Rasha" ', and supports it with a Beraisa.

וסתמא דגמרא דריש לה בפ"ק דמכות (דף ה:) גבי 'אין העדים זוממין נהרגים עד שיגמר הדין על פיהם.'

2.

Precedent #2: And the S'tam Gemara at the beginning of Makos (Daf 5b) also Darshens it in connection with 'Ein ha'Eidim Zom'min Neheragim a she'Yigamer ha'Din al-Pihem'.

והא דאמר בפרק קמא דסנהדרין (דף י.) 'מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר מכות בכ"ג? אמר אביי אתיא "רשע" "רשע;" רבא אמר מלקות תחת מיתה עומדת ...

(b)

Implied Question: And when the Gemara, in the first Perek of Sanhedrin (Daf 10a) asks why Rebbi Yishmael maintains that Makos requires twenty-three judges, to which Abaye answers 'Asya "Rasha" "Rasha", and Rava that 'Malkos is in place of Misah' ...

לאו משום דלית ליה לרבא "רשע" "רשע," אלא משום דלא צריך, דמגוף המלקות שמעינן דהוי בכ"ג, דמלקות תחת מיתה, ומיתה בכ"ג.

(c)

Answer: It is not because Rava does not hold of "Rasha" "Rasha", but because it is not necessary there, since from Malkos itself one can learn twenty-three, due to the fact that Malkos is in place of Misah.

ולענין 'מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה' ...

(d)

Implied Question: Regarding 'Machzirin li'Zechus ve'Ein Machzirin le'Chovah' (where Rava concedes to "Rasha" "Rasha") ...

לא שייך כל כך 'מלקות תחת מיתה עומדת'...

(e)

Answer: The principle 'Malkos be'Makom Misah Omedes' is not so applicable.

דשמא במיתה דוקא משום "ושפטו העדה והצילו העדה."

1.

Reason: Since perhaps it applies only to Misah, on account of the Pasuk "ve'Shaftu ha'Eidah, ve'Hitzilu ha'Eidah" (which does not apply to Malkos).

וכן בפרק קמא דמכות (דף ה.) גבי 'משלשים בממון ואין משלשים במכות' ,דאמר 'מנא הני מילי? אמר אביי אתיא "רשע" "רשע" ;רבא אמר בעינן "כאשר זמם" ,וליכא... '

(f)

Implied Question: And similarly in the first Perek of Makos (Daf 5a) in connection with 'Dividing Malkos into two or three, bur not Malkos', where, in reply to the Gemara's Kashya 'from where we know it, Abaye answers 'Asya "Rasha" "Rasha", and Rava, 'We need "ka'asher Zamam", and it is not there (should one divide the Malkos into two or three). (continued on next Amud)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF