בבא קמא דף פו.

הכהו על ידו וצמתה, שעתה אינו יכול לעבוד בה אבל סופה לחזור, מה הדין?

שבת גדולה - נזק שבת קטנה - ביטול מלאכתו
לרבה איבעיא משלם לו
לאביי משלם לו משלם לו
לרבא אינו משלם משלם לו

הקוטע יד עבד עברי של חברו [1], מה הדין?

שבת גדולה - נזק שבת קטנה - ביטול מלאכתו
לאביי משלם לעבד משלם לאדון
לרבא משלם לעבד, וילקח בהם קרקע - והרב אוכל פירות

כיצד שמים בושת?

בעשיר בעני
למשנתנו [2] כפי מה שהוא עשיר כפי מה שהוא עני
לר' מאיר רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם [3]
לר' יהודה הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו
לר' שמעון [4] כבני חורין שירדו מנכסיהם כפחותים שבעניים

בבא קמא דף פו:

המבייש את הישן ומת בשנתו, האם משלם דמי בושת ליורשיו - מה צדדי הבעיא?

הצד שלא ישלם הצד שישלם
לרב זביד משום כיסופא ולית ליה [5] משום זלזול בכבודו ואית ליה
לרב פפא משום כיסופא דידיה ולית ליה משום בושת משפחה ואית ליה

-------------------------------------------------

[1] והנידון דוקא בכה"ג שפיחת אצל רבו, אבל אם פיחת אצל עצמו של עבד ולא פיחת אצל אדונו, כגון שקטע ראש אוזנו של עבד, הכל לעבד.

[2] "הכל לפי המבייש והמתבייש".

[3] פי', אין שמין את העשיר לפי כמה היה נוטל מחמת בושתו - שהוא סכום גדול מאד, ולא את העני כמה היה נוטל מחמת בושתו - שהוא סכום קטן, אלא את שניהם שמין כפי בני חורין שירד מנכסיו כמה היה נוטל כדי להיות מתבייש בבושת זו.

[4] ס"ל שתמיד שמין כפי הפחות, דהיינו את העשירים כפי עושרם, אלא כפי בני חורין שירדו מנכסיהם. וכן את העניים לא שמין כפי עניותם, אלא כפי הפחותים שבבין העניים.

[5] דכיון שמת קודם שנתעורר, הרי שלא היה לו הרגשת כיסופא (חפיית פנים) מחמת הבושה.

עוד חומר לימוד על הדף