BERACHOS 29 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

1)

THE SOURCE FOR 18 BERACHOS (Yerushalmi Perek 4 Halachah 3 Daf 33a)

מתני' ר"ג אומר בכל יום אדם מתפלל שמונה עשרה

(a)

(Mishnah - R. Gamliel): Every day a person should pray Shemoneh Esre (18 Brachos);

ורבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה

(b)

R. Yehoshua says, he may pray like Shemoneh Esreh (Havineinu, an abridged Shemoneh Esre brought below).

ר"ע אומר אם שגורה תפלתו בפיו יתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין שמונה עשרה:

(c)

R. Akiva says, if he knows Shemoneh Esreh fluently, he says it. If not, he says like Shemoneh Esreh.

[דף לג עמוד ב] גמ' ולמה שמונה עשרה

(d)

(Gemara) Question: Why are there 18 [Brachos]?

אמר ריב"ל כנגד שמונה עשרה מזמורים שכתוב מראשו של תילים עד [תהילים כ ב] יענך ה' ביום צרה

(e)

Answer #1 (R. Yehoshua ben Levi): This corresponds to 18 Tehilim from the beginning of the Sefer until "Ya'ancha Hash-m b'Yom Tzarah."

אם יאמר לך אדם תשע עשרה הן אמור לו [שם ב א] למה רגשו גוים לית הוא מינהון

1.

If one will tell you that there are 19 [Tehilim before it], tell him that "Lamah Ragshu" is not counted among them (it is part of the first Tehilim).

מכאן אמרו המתפלל ולא נענה צריך תענית

2.

Inference: From here ("Ya'ancha Hash-m b'Yom Tzarah" is after 18 Tehilim) they said that if one prayed (18) and was not answered, he needs a fast (Yom Tzarah).

א"ר מנא רמז (לת"ח) [צ"ל לת"ת - הגהות ירושלמי תענית ב:ב] שאדם צ"ל לרבו תישמע תפילתך.

3.

(R. Mana): [This verse] hints to Ta'aneh v'Te'ater, that a person should tell his Rebbi "your prayer should be heard." (Radak (Sefer ha'Sherashim Eter) and Orchos Chayim (1 Yom Kipur 48) say that the custom is to give this Brachah on Motza'ei Yom Kipur.) (HAGAHOS YERUSHALMI)

אמר רבי סימון כנגד י"ח חוליות שבשדרה

(f)

Answer #2 (R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): It is corresponding to 18 vertebrae in the spine;

שבשעה שאדם עומד ומתפלל צריך לשוח בכולן מה טעם [שם לה י] כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך

1.

When a person stands and prays, he must bow with all of them. What is the source? "Kol Atzmosai Tomarnah Hash-m Mi Chamocha."

אמר רבי לוי כנגד י"ח אזכרות שכתוב [תהילים כט א] בהבו לה' בני אלים

(g)

Answer #3 (R. Levi): It is corresponding to 18 Azkaros (occurrences of Hash-m's name) in "Havu la'Shem Bnei Elim" (Tehilim 29).

אמר רבי הונה אם יאמר לך אדם (תשע עשרה) [צ"ל י"ז - הגר"א] אינון אמור לו של מינים כבר קבעו חכמים ביבנה

1.

(Rav Huna): If one will tell you that there are [only] 17 (the Yerushalmi holds that one includes Es Tzemach... in Boneh Yerushalayim), tell him that Birkas ha'Minim was already enacted in Yavneh (it completes the 18).

i.

Note: This does not explain why initially they enacted 17. Perhaps initially they enacted 18, and when they added Birkas ha'Minim, they merged Es Tzemach... in Boneh Yerushalayim to keep the total 18. (PF)

התיב ר"א ב"ר יוסי קומי ר' יוסי והא כתיב [שם ג] אל הכבוד הרעים

2.

Question (R. Lazar bei R. Yosi, to R. Yosi): It is written "Kel ha'Kavod Hir'im" (a 19th 18 Azkarah. They should have established 19 Brachos)!

[צ"ל א"ל תני של דוד בבונה ירושלם - שנות אליהו על משנה שלנו]

3.

Answer (R. Yosi): It was taught [that one includes Es Tzemach] David in Boneh Yerushalayim. (Therefore, they are considered 19 Brachos.)

א"ל והתני כולל של מינים ושל פושעים במכניע זדים ושל זקנים ושל גרים במבטח לצדיקים (ושל דוד בבונה ירושלים אית לך מספקא) [צ"ל אית לך - שנות אליהו] לכל חדא וחדא מנהון אדכרה

4.

Objection: It was taught that he includes Minim (heretics) and intentional sinners in [Birkas] Machni'a Zedim, and Chachamim and converts in "Mivtach la'Tzadikim." (If you count inclusions like extra Brachos, you must add for these.) Do you have enough [Azkaros] for each one of these?!

רבי חנינא בשם רבי פנחס כנגד י"ח פעמים שאבות כתובים בתורה אברהם יצחק יעקב

(h)

Answer #4 (R. Chaninah citing R. Pinchas): They correspond to 18 times that the Avos are mentioned in the Torah - Avraham, Yitzchak and Yakov;

אם יאמר לך אדם י"ט הם אמור לו (והנה ה' נצב עליו ויאמר) [צ"ל [ויקרא כו מב] וזכרתי את בריתי כו' - שנות אליהו] לית הוא מינהון

1.

If one will say to you "there are 19 [mentions]!", tell him that "v'Zacharti Es Brisi [Yakov]..." is not counted (for the Avos are mentioned in reverse order).

אם יאמר לך אדם י"ז הם אמור לו (ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק) [צ"ל [שמות לב:יג] זכור לאברהם ליצחק ולישראל - שנות אליהו] מינהון

2.

If one will tell you [if you count only Avraham Yitzchak v'Yakov in order], there are [only] 17, tell him that "Zechor l'Avraham l'Yitzchak ul'Yisrael" is counted (for Yisrael is Yakov).

רבי שמואל בר נחמני בשם ר' יוחנן כנגד י"ח ציוויין שכתוב בפרשת משכן שני

(i)

Answer #5 (R. Shmuel bar Nachmani citing R. Yochanan): They correspond to the 18 commands in the second Parshah of the Mishkan (in Pekudei. Really, there are 19; he does not count "va'Yar Moshe... Ka'asher Tzivah..." (Shemos 39:43), for it merely says that Moshe saw that they did like Hash-m commanded.)

אמר רבי חייא בר ווא ובלבד מן [שמות לח כג] ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן עד סופיה דסיפרא

(j)

(R. Chiya bar Va): [We count] only from "v'Ito Ahali'av Ben Asimach l'Mateh Dan" until the end of the Sefer. (He excludes the previous verse (38:22, "u'Vetzalel Asah", but includes "va'Yar Moshe..." We explained Answers #3-5 like SHNOS ELIYAHU on our Mishnah.)

שבע של שבת מניין

(k)

Question: What is the source for the seven [Brachos in the Amidah] of Shabbos?

אמר רבי יצחק כנגד ז' קולות שכתוב בהבו לה' בני אלים

(l)

Answer #1 (R. Yitzchak): They correspond to the seven Kolos in "Havu la'Shem Bnei Elim."

אמר ר' יודן אנתוריא כנגד ז' אזכרות שכתוב במזמור שיר ליום השבת

(m)

Answer #2 (R. Yudan Anturiya): They correspond to the seven Azkaros in "Mizmor Shir l'Yom ha'Shabbos."

תשע של ראש השנה מניין

(n)

Question: What is the source for the nine [in Musaf] of Rosh Hashanah?

אמר רבי אבא קרטוגנא כנגד תשע אזכרות שכתוב בפרשת חנה וכתיב בסופה [שמואל א ב י] ה' ידין אפסי ארץ

(o)

Answer (R. Aba Kartogna): They correspond to the nine Azkaros in Parshas Chanah, and it is written at the end "Hash-m Yadin Afsei Aretz."

כ"ד של תעניות מניין

(p)

Question: What is the source for the 24 on fasts [e.g. for lack of rain? We add six Brachos to the standard Shemoneh Esre, after Go'el Yisrael.]

רבי חלבו ור"ש בר רב נחמן תרוויהון אמרין כנגד כ"ד פעמים שכתוב בפרשה של שלמה רינה ותפילה ותחינה

(q)

Answer (R. Chelbo and R. Shmuel bar Rav Nachman): They correspond to the 24 times it is written in Parshas Shlomo (his request that Hash-m accept Tefilos in the Beis ha'Mikdash) Rinah, Tefilah and Techinah.

2)

MENTIONING ME'EIN HA'ME'ORA

רבי זעירא בשם רבי ירמיה יחיד בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע איכן הוא אומרה בין גואל ישראל לרופא חולים

(a)

(R. Ze'irah citing R. Yirmeyah): On a Ta'anis Tzibur, an individual must mention me'Ein ha'Me'ora (what pertains to the day, i.e. Tefilas Aneinu). Where does he mention it? It is between Go'el Yisrael and Rofei Cholim.

ומה אומר ענינו ה' ענינו בעת ובעונה הזאת כי בצרה גדולה אנחנו אל תסתיר פניך ממנו ואל תתעלם מתחינתינו כי אתה ה' עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה [תהילים קז כח] ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יוציאם בא"י העונה בעת צרה

(b)

What does he say? 'Aneinu (answer us) Hash-m, answer us at this time, for we are in great affliction. Do not hide Your countenance from us, and do not ignore our supplications, for You Hash-m answer at a time of affliction, and redeem and save at every time of affliction and distress. "Va'Yitz'aku El Hash-m ba'Tzar Lahem mi'Metzukoseihem Yotzi'em." Baruch Atah Hash-m ha'Oneh b'Es Tzarah.'

ר' ינאי (בשם ר') [צ"ל בר - הגר"ח קניבסקי שליט"א] ישמעאל בשם בית ר' ינאי אומר בשומע תפלה:

(c)

(R. Yanai bar R. Yishmael citing Beis R. Yanai): He says it in Shome'a Tefilah.

ר' יונה בשם רב אפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע

(d)

(R. Yonah citing Rav): Even an individual who decreed a fast on himself must mention me'Ein ha'Me'ora.

איכן הוא אומרה

(e)

Question: In which Tefilah does he say it?

ר' זעירא בשם רב הונא [דף לד עמוד א] כלילי של שבת וכיומו

(f)

(R. Ze'irah citing Rav Chunah): [He says it in every Tefilah,] like Shabbos (which we mention in Tefilah) night and day.

אמר רבי מנא אנא דלא בדקתה אין כהדא דר' ירמיה אין כהדא דרבי ינאי (בשם רבי) [צ"ל בר - הגר"ח קניבסקי שליט"א] ישמעאל סלקית לסידרה ושמעית רב חונה בשם רב אפי' יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע

(g)

(R. Mana): I was unsure whether [we rule] like R. Yirmeyah, or like R. Yanai bar Yishmael. I went to the Beis Midrash, and heard Rav Chunah in the name of Rav that even an individual who decreed a fast on himself must mention me'Ein ha'Me'ora].

התיב רבי יוסי והא מתניתא פליגא בכל יום אדם מתפלל )י"ח במוצ"ש ובמוצאי יה"כ ובמוצאי ת"צ) [צ"ל מעין שמונה עשרה חוץ ממוצאי שבת וממוצאי יום הכיפורים ובתענית - נועם ירושלים] ציבור.

(h)

Question (R. Yosah): A Beraisa argues! Every day one [may] pray like Shemoneh Esre mentioned below], except for Motza'ei Shabbos, Motza'ei Yom Kipur (for he must say Havdalah) and a Ta'anis Tzibur (due to Aneinu. This shows that on a Ta'anis Yachid, one need not say me'Ein ha'Me'ora, unlike Rav Chunah.)

מן מה דמר רבי יוסי מתניתא פליגא הוי כן איתתבת בין גואל ישראל לרופא חולים

(i)

Inference: Since R. Yosah said that the Beraisa argues, [this shows that R. Chunah] holds that even on a Ta'anis Yachid, he] says it between Go'el Yisrael and Rofei Cholim. (If he says it in Shome'a Tefilah, he could do so in Havineinu. The Beraisa teaches that only on a Ta'anis Tzibur, he must say all 18 Brachos, in order to say Aneinu between Go'el and Rofei. Starting from R. Mana, we explained like NO'AM YERUSHALMI.)

א"ר אחא בר יצחק בשם רבי חייא דציפורין יחיד בט"ב צריך להזכיר מעין המאורע

(j)

(R. Acha bar Yitzchak citing Rav Chunah Rabah of Tziporin): On Tish'ah b'Av, an individual must mention me'Ein ha'Me'ora;

מהו אומר רחם ה' אלהינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל עמך ישראל ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך

1.

What does he say? "Have mercy, Hash-m Elokeinu in Your great mercy and Your faithful Chesed, on us and on Your nation Yisrael, and on Yerushalayim Your city, and on Tziyon the dwelling of Your honor...

ועל העיר האבילה והחריבה וההרוסה והשוממה הנתונה ביד זרים הרמוסה ביד עריצים ויירשוה לגיונות ויחללוה עובדי פסילים

2.

And on the mourning, destroyed desolate city, that is given in the hands of Zarim, that was trampled via oppressors and devoured through legions, and idolaters desecrated it...

ולישראל עמך נתת נחלה ולזרע ישורון ירושה הורשתה כי באש היצתה ובאש אתה עתיד לבנותה כאמור [זכריה ב ט] ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה

3.

And You gave it to Your nation Yisrael with love for an inheritance, and to the seed of Yeshurun You bequeathed it for an inheritance - for through fire You destroyed it, and through fire You will build it in the future, like it says "va'Ani Ehyeh Lah Ne'um Hash-m Chomas Esh Saviv ul'Chavod Ehyeh b'Sochah."

רבי אבדימא דציפורין בעי קומי רבי מנא איכן אומרה

(k)

Question (R. Avodama of Tziporin, to R. Mana): Where does he say it?

א"ל ועדיין אין את לזו כל דבר שהוא לבא אומרה בעבודה וכל דבר שהוא לשעבר אומרה בהודאה

(l)

Answer (R. Mana): Do you still [need to ask] this? R. Yirmeyah said in the name of Rav that everything for the future, he says it in Avodah (Birkas Retzei). Everything that pertains to the past, he says it in Hoda'ah (Modim);

ומתניתא אמרה כן ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא:

1.

A Mishnah (Brachos 9:4) says so - he thanks for the past, and cries out for the future.

3)

HAVINEINU (Yerushalmi Perek 4 Halachah 3 Daf 34a)

איזהו שבע מעין י"ח

(a)

Question: What is seven [Brachos] like 18?

רב אמר סוף כל ברכה וברכה

(b)

Answer #1 (Rav): [He says] the end of every Brachah.

ושמואל אמר ראש כל ברכה וברכה

(c)

Answer #2 (Shmuel): [He says] the beginning of every Brachah.

אית תניי תני שבע מעין י"ח ואית תניי תני י"ח מעין י"ח

(d)

Some teach seven [Brachos] like 18, and some teach 18 like 18 (the Brachos are abbreviated);

מאן דמר שבע מעין י"ח מסייע לשמואל ומאן דמר י"ח מעין י"ח מסייע לרב

1.

The one who teaches seven like 18, he supports Shmuel (one Brachah in the middle encompasses the beginnings of the 12 middle Brachos). The one who teaches 18 like 18, he supports Rav (he says the closing of all the Brachos).

רבי זעירא שלח לר' נחום גבי רבי ינאי בי ר' ישמעאל א"ל איזהו מעין שבע מעין י"ח דשמואל א"ל הביננו רצה תשובתנו סלח לנו גואלנו רפא חליינו ברך שנותינו

(e)

R. Ze'irah sent R. Nachum to R. Yanai bei R. Yishmael, to ask "what is seven like 18 that Shmuel says"? He said, it is 'Havineinu (give to us understanding), accept our Teshuvah, forgive us, redeem us, heal our sick, bless our years...'

אמר ר' חגי אם היו גשמים אומרים גשמי ברכה אם היו טללים אומרים בטללי ברכה

(f)

(R. Chagai): If it was [winter, i.e. days of] rains, he says 'rains of Brachah.' If it was [summer, i.e. days of] dews, he says 'dews of Brachah.'

כי מפוזרים אתה מקבץ ותועין עליך לשפוט ועל הרשעים תשית ידך וישמחו כל חוסי בך בבנין עירך ובחידוש בית מקדשך

(g)

[The Brachah continues] "for You gather the scattered, and it is upon You to judge those who stray, and You will put Your hand on the Resha'im, and all who trust in You will rejoice in You, in the building of Your city and the renewal of Your Beis ha'Mikdash...

ובצמח דוד עבדך כי טרם נקרא אתה תענה כאמור [ישעיה סה כד] והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע ברוך אתה ה' שומע תפילה

(h)

In Tzemach David Avdecha [he says] 'for before we call You answer, like it says "v'Hayah Terem Yikre'u va'Ani E'eneh Od Hem Medabrim va'Ani Eshma Baruch Hash-m Ki Shama Kol Tachanunai Baruch Atah Hash-m Shome'a Tefilah".'

ואומר ג' ברכות ראשונות וג' ברכות אחרונות ואומר [תהילים כח ו] ברוך ה' כי שמע קול תחנוני:

(i)

And he says the first three Brachos and the last three Brachos [like every Shemoneh Esre], and he says 'Baruch Hash-m Ki Shama Kol Tachanunai.'

4)

CORRECT KAVANAH IN TEFILAH (Yerushalmi Perek 4 Halachah 4 Daf 34a)

מתני' ר"א אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים.

(a)

(Mishnah - R. Eliezer): If one makes his prayer "Keva" (fixed; this will be explained), it is not considered supplications.

רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה מעין י"ח ואומר [שם ט] הושיעה ה' את עמך את ישראל בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך בא"י שומע תפלה ותחנונים:

(b)

R. Yehoshua says, one who travels in a dangerous place should say a short prayer like 18 [Brachos], and he says "Hash-m, save Your nation in every Parshas ha'Ibur (this will be explained later) ... may their needs be in front of You. Blessed are You, Hash-m, Who hears prayer and supplication."

גמ' ר' אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא [דף לד עמוד ב] באיגרת

(c)

(Gemara - R. Avahu citing R. Elazar): He [need not make new requests,] provided that he is not like one who reads a letter. (That is not supplications.)

ר' אחא בשם ר' יוסי צריך לחדש בה דבר בכל יום

(d)

(R. Acha citing R. Yosi): One must have a new matter [in his Tefilah] every day.

אחיתופל היה מתפלל שלש תפלות חדשות בכל יום

(e)

Achitofel used to pray three new Tefilos (a Chidush in each of the middle Brachos) each day.

אמר ר"ז כל זמן דהוינא עביד כן הוינא טעי לית לך אלא כיי דמר רבי אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת

(f)

R. Ze'ira: Every time I did so, I erred! Rather, one should do like R. Avahu said in the name of R. Elazar. He [need not be Mechadesh], as long as he is not like one who reads a letter.

רבי אליעזר היה מתפלל תפלה חדשה בכל יום

(g)

R. Eliezer used to pray a new Tefilah (a Chidush in each of the middle Brachos) each day.

רבי אבהו היה מברך ברכה חדשה בכל יום

(h)

R. Avahu used to bless a new (i.e. a Chidush in one) Brachah each day.

רבי יוסי ציידניא בשם רבי יוחנן לפני תפלתו הוא אומר [תהילים נא יז] ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ולאחר תפלתו הוא אומר [שם יט טו] יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי

(i)

(R. Yosi Tzaidaniya citing R. Yochanan): Before one's Tefilah he says "Hash-m Sefasai Tiftach u'Fi Yagid Tefhlasecha." After his Tefilah he says "Yihyu l'Ratzon Imrei Fi v'Hegyon Libi Lefanecha Hash-m Tzuri v'Go'ali."

רבי יודן אמר תרוויהון קומי צלותיה.

(j)

R. Yudan said both of them before his Tefilah.

היה עומד בתפלה ונזכר שהתפלל רב אמר חותך ושמואל אמר אינו חותך

(k)

If one was standing in Tefilah and remembered that he prayed - Rav says, he cuts (stops, even in the middle of a Brachah). Shmuel says, he does not cut.

שמעון בר ווא אומר בשם רבי יוחנן ולוואי שיתפלל אדם כל היום למה שאין תפילה מפסדת

(l)

(Shimon bar Va citing R. Yochanan): If only a person would pray the entire day! What is the reason? There is no loss in Tefilah (it is request; there is no concern for Brachah l'Vatalah).

ר"ז בעי קומי רבי יוסי לית מילתיה דרבי יוחנן אמר ספק התפלל ספק לא התפלל אל יתפלל ולא אגיביה

(m)

Question (R. Ze'ira, to R. Yosi): Did not R. Yochanan teach that if it is a Safek whether one prayed or did not pray, he does not pray?! [This is unlike Shimon bar Va said in his name. R. Yosi] did not answer him [for obviously, it is unlike Shimon bar Va said in his name - R. SHLOMO SIRILIYO.]

אתא רבי אבוה בשם רבי יוחנן ספק נתפלל ספק לא נתפלל אל יתפלל

(n)

R. Avahu came and said in the name R. Yochanan, if it is a Safek whether one prayed or did not pray, he does not pray.

רבי חנינא לא אמר כן אלא בעיין קומי רבי יוחנן ספק נתפלל ספק לא נתפלל אמר לון ולואי שמתפללין כל היום למה שאין תפלה מפסדת.

(o)

R. Chanina did not say so. Rather, [he said that] they asked in front of R. Yochanan, if it is a Safek whether one prayed or did not pray, [what does he do]?, and he said 'if only a person would pray the entire day!' (He prays again.) What is the reason? There is no loss in Tefilah.

היה עומד ומתפלל בשבת ושכח של שבת והזכיר של חול ר' חונה אומר איתפלגון רב נחמן בר יעקב ורב ששת חד אמר חותך את הברכה וחרנא אמר גומר את הברכה

(p)

If one was standing and praying on Shabbos, and he forgot [the Tefilah] of Shabbos, and mentioned a weekday [Brachah] - R. Chunah says, Rav Nachman bar Yakov and Rav Sheshes argued about this. One said that he cuts (ceases in the middle of) the Brachah, and the other said that he finishes the Brachah.

הכל מודים בחונן הדעת שהוא גומרה

(q)

All agree about Chonen ha'Da'as, that he finishes it.

והא כרבי דרבי אמר תמה אני היאך בטלו חונן הדעת בשבת אם אין דיעה תפלה מניין

(r)

This is like Rebbi, for Rebbi said, I am astounded. How were [Chachamim] Mevatel Chonen ha'Da'as on Shabbos?! If there is no understanding, how can there be Tefilah?!

אמר רבי יצחק גדולה היא הדיעה שהיא ממוצע בין שתי אזכרות שנאמר [שמואל א ב ג] כי אל דיעות ה'

(s)

(R. Ami): Understanding is great, for a verse puts it between two names of Hash-m -- "Ki Kel De'os Hash-m."

אית דבעי משמעינה מן הדא [משלי ב ה] אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא:

1.

Some want to learn this from the following verse - "Az Tavin Yir'as Hash-m v'Da'as Elokim Timtza."

5)

WHEN THE SHORT PRAYER IS SAID (Yerushalmi Perek 4 Halachah 4 Daf 34b]

רבי שמעון בר אבא בשם ר"ח כל הדרכים בחזקת סכנה

(a)

(R. Shimon bar Aba citing R. Chanina): All roads are established to be dangerous (so he says the short prayer in our Mishnah).

רבי יונה כד הוה נפיק (לאכסניא) [צ"ל לאיסטרטא - הגר"ח קניבסקי שליט"א] הוה מפקד גו ביתיה

(b)

When R. Yonah would go out to the road, he would command his household [what do to if he dies, for it is dangerous].

רבי מנא כד הוה אזיל מסחי במרחץ שהיא ניסוקת הוה מפקד גו ביתיה

(c)

When R. Mana would bathe in a bathhouse heated [through a flame underneath], he would command his household [for it is dangerous].

רבי חנינא בריה דרבי אבוה ר"ש בר אבא בשם ריב"ל כל החולי בחזקת הסכנה.

(d)

(R. Chanina brei d'R. Avahu citing R. Shimon bar Aba citing Reish Lakish): Every illness is established to be dangerous (so he says the short prayer).

ר' אחא בשם ר' אסא כל מה שש"ץ עובר לפני התיבה ותובע צרכי עמך לפניך

(e)

(R. Acha citing R. Asa): [Our Mishnah mentioned 'every Parshas ha'Ibur.' This is whatever a Shali'ach Tzibur is Over (passes) in front of the Aron and requests the needs of Your nation in front of You.

רבי פינחס ר' לוי ר' יוחנן בשם מנחם דגלייא זה שעובר לפני התיבה אין אומר לו בוא והתפלל אלא בוא וקרב עשה קרבנינו עשה צרכינו עשה מלחמותינו פייס בעדינו

(f)

(R. Pinchas citing R. Levi citing R. Menachem of Galiya): [A Shali'ach Tzibur who goes] in front of the Bimah, one does not say to him 'come and pray', rather, 'come and do (offer) our Korban, , do our needs, wage our wars, appease for us!'

אחרים אמרי צורכי עמך ישראל מרובין ודעתן קצרה אלא יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתתן לכל בריה ובריה צרכיה ולכל גויה וגויה די מחסורה ברוך ה' כי שמעת קול תחנוני בא"י שומע תפלה

(g)

Others say, [the text of the short Tefilah is not like R. Yehoshua said, rather,] 'the needs of Your nation Yisrael are many. Their understanding is small (they do not know how to express them). May it be Your will, Hash-m Elokeinu vEilokei Avoseinu, that You give to every creation his needs, and to every body what he lacks. Baruch Hash-m Ki Shamata Kol Tachanunai. Baruch Atah Hash-m Shome'a Tefilah.'

רב חסדא אמר הלכה כאחרים

(h)

(Rav Chisda): The Halachah follows Others.

רב חסדא אמר שלש ברכות הראשונות ושלש האחרונות

(i)

(Rav Chisda): [He says] the first three Brachos and the last three Brachos [and the short Tefilah in the middle; he does not say the short Tefilah by itself].

אית תניי תני מתפלל ואח"כ תובע צרכיו ואית תניי תני תובע צרכיו ואחר כך מתפלל

(j)

Some teach that one prays [Shemoneh Esre] and afterwards requests his [personal] needs, and some teach that he requests his needs and afterwards prays;

מאן דמר מתפלל ואח"כ תובע צרכיו [תהילים קב א] תפילה לעני כי יעטוף ואח"כ ולפני ה' ישפוך שיחו

(k)

The one who says that he prays and afterwards requests his needs [learns from] "Tefilah l'Ani Ki Ya'atof", and afterwards "v'Lifnei Hash-m Yishpoch Sicho";

ומאן דמר תובע צרכיו ואח"כ מתפלל [מלכים א ח כח] לשמוע אל הרינה ואח"כ (אל) [צ"ל ואל] התפילה

1.

The one who says that he requests his needs and afterwards prays [learns from] "Lishmo'a El ha'Rinah", and afterwards "v'El ha'Tefilah."

דברי [דף לה עמוד א] חכמים ר' זעירא בשם רב הונה יחיד תובע צרכיו בשומע תפילה

(l)

Chachamim [say differently]. R. Ze'ira citing Rav Huna says, an individual requests his needs in Shome'a Tefilah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF