1)

WHAT WE SAY WITH KERI'AS SHMA (Yerushalmi Perek 1 Halachah 2 Daf 8a)

תמן תנינן אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו.

(a)

(Mishnah): An appointed Kohen would tell them (the Kohanim of the Mishmar) to say one Berachah; they blessed.

מה בירכו

1.

Question: What Berachah did they say?

רב מתנא אמר בשם שמואל זו ברכת תורה.

2.

Answer (Rav Masneh citing Shmuel): It was Birkas ha'Torah (Ahavah Rabah).

וקראו עשרת הדברים שמע והיה אם שמוע ויאמר.

(b)

They recited Aseres ha'Dibros, Shma, v'Hayah Im Shamo'a, and va'Yomer (Parshas Tzitzis).

רבי אמי בשם ר"ל זאת אומרת שאין הברכות מעכבות.

(c)

Inference (R. Ami citing Reish Lakish): The Berachos [of Keri'as Shma] are not Me'akev [for we interrupt between Ahavah Rabah and Keri'as Shma]!

אמר ר' בא אין מן הדא לית את ש"מ כלום שעשרת הדברות הן הן גופה של שמע.

(d)

Rebuttal (R. Ba): You cannot learn from here at all, for Aseres ha'Dibros are the essence of Shma (they are not an interruption. We explained this like R. MEIR SIMCHAH, HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון אמרי בדין היה שיהיו קורין עשרת הדברות בכל יום ומפני מה אין קורין אותן מפני טענות המינין שלא יהו אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני.

1.

(Rav Masnah and R. Shmuel bar Nachman): It would have been proper to enact saying Aseres ha'Dibros every day. Why don't we recite them? It is due to claims of heretics, lest they say that only these were given to Moshe on Sinai.

ר' שמואל בר נחמן בשם רבי יהודה בר זבודא בדין היה שיהיו קורין פרשת בלק ובלעם בכל יום ומפני מה אין קורין אותן שלא להטריח את הצבור.

2.

(Rav Masnah and R. Shmuel bar Nachman): It would have been proper that we say Parshas Balak every day. Why don't we recite it? It is lest we burden the Tzibur (it is very long).

i.

Note: There is an implied question - why would it be proper to say it every day? The main reason is because the Navi (Michah 6:5) says "remember what Balak plotted, and what Bil'am answered... in order to know Tzidkos Hash-m." The coming reasons are why we should say it more than other matters that we are commanded to remember.

רבי חונה אמר מפני שכתיב בה שכיבה וקימה.

(e)

Answer #1 (R. Chunah): It is because it is written in it lying down and rising.

ר' יוסי בי רבי בון אמר מפני שכתיב בהן יציאת מצרים ומלכות

(f)

Answer #2 (R. Yosi bei R. Bun): It is because it is written in it Yetzi'as Mitzrayim and [Hash-m's] kingship.

אמר ר"א מפני שכתובה בתורה ובנביאים ובכתובים:

(g)

Answer #3 (R. Elazar): It is because it is written in Torah, Nevi'im and Kesuvim (this shows that it is very important).

אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו.

(h)

(Mishnah): An appointed Kohen would tell them to say one Berachah; they blessed.

מה בירכו רב מתנא אמר בשם שמואל זו ברכת תורה.

(i)

What Berachah did they say? Rav Masneh citing Shmuel said, it was Birkas ha'Torah (Ahavah Rabah).

והלא לא בירכו יוצר המאורות

(j)

Question: They did not bless Yotzer ha'Me'oros (the first Brachah before Shma. Why did they bless the second Brachah before Shma?)

רבי שמואל אחוי דרבי ברכיה עדיין לא יצאו המאורות ותימר יוצר המאורות.

(k)

Answer (R. Shmuel, the brother of R. Berachiyah): The luminaries did not yet come out. Will you say Yotzer ha'Me'oros?!

ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא

(l)

(Mishnah): On Shabbos they gave an extra Berachah to the departing Mishmar.

מהו ברכה

(m)

Question: What Berachah was this?

אמר ר' חלבו זו היא השוכן בבית הזה יטע ביניכם אחוה ואהבה ושלום וריעות:

(n)

Answer (R. Chelbo): It was "the One who made His name dwell in this house should put among you Ahavah (love), Achvah (brotherhood), Shalom (peace), and Re'us (companionship)."

שמואל אמר השכים לשנות קודם ק"ש צריך לברך לאחר ק"ש א"צ לברך

(o)

(Shmuel): One who rises to learn before Keri'as Shma, he must bless [Birkas ha'Torah. If he learns only] after Keri'as Shma, he need not bless [for he was Yotzei through Ahavah Rabah].

א"ר בא והוא ששנה על אתר:

(p)

(R. Ba): This is if he learned immediately afterwards. (PANIM ME'IROS - Birkas ha'Torah is three Brachos, for Mikra, Mishnah and Talmud. Ahavah Rabah is one Brachah. Stam, it exempts only Mikra, unless he learns Mishnah and Talmud immediately. Then, he reveals that he intended it to exempt all of them.)

ר' חונה אמר נראים הדברים מדרש צריך לברך הלכות א"צ לברך.

(q)

(R. Chunah): It seems that one must bless for Midrash, but he need not bless for Halachos (it does not resemble Mikra).

רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי בין מדרש בין הלכות צריך לברך.

(r)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): One must bless both for Midrash and Halachos.

א"ר חייא בר אשי נהגין הוינן יתבין קומי רב ובין מדרש בין הלכות זקיקינן למיברכה.

(s)

(R. Chiya bar Ashi): We used to sit in front of Rav, and he obligated us to bless for both for Midrash and Halachos.

תני הקורא עם אנשי מעמד לא יצא [דף י עמוד א] כי מאחרים היו.

(t)

(Beraisa): One who recites with Anshei Ma'amad (Yisraelim who oversee the Avodah) was not Yotzei, for they delay [until the Tamid is totally offered. R. SHLOMO SIRILIYO - this is like the opinion that one must finish Keri'as Shma before sunrise.)

רבי זעירא בשם רבי אמי ביומי דרבי יוחנן הוינן נפקין לתעניתא וקרוי שמע בתר תלת שעין ולא הוה ממחי בידן.

(u)

(R. Ze'ira citing R. Ami): In the days of R. Yochanan, we used to go out to a [Tefilas Tzibur on a] Ta'anis and we recited Keri'as Shma after three hours, and he did not protest against us.

רבי יוסי ורבי אחא נפקין לתעניתא אתו ציבורא ומקרי שמע בתר תלת שעין. בעא רב אחא מחויי בידן

(v)

R. Yosi and R. Acha went out to a Ta'anis. The Tzibur came and recited Shma after three hours. Rav Acha wanted to protest against them.

א"ל ר' יוסי והלא כבר קראו אותה בעונתה כלום קורין אותה אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך ד"ת.

1.

R. Yosi: They already recited in its time (R. SHLOMO SIRILIYO - through Keri'as Shma in Korbanos)! They recite it now only to enter Tefilah amidst Divrei Torah. (CHAREDIM, MAHARA FULDA - also R. Ami was Yotzei beforehand, and recited it again. R. Yochanan did not protest, like R. Yosi, and unlike R. Acha.)

א"ל מפני ההדיוטות שלא יהו אומרים בעונתה הן קורין אותה.

2.

R. Acha: [We should protest] due to commoners, lest they say that they recite it in its time (i.e. the time is even after three hours).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF