1)

TOSFOS DH AMRAT LO YITAMA (continued from previous Amud)

תוספות ד"ה אמרת לא יטמא

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the Beraisa is discussing a Kohen Gadol and Nazir who is going to slaughter his Pesach, or an ordinary person who is going to slaughter his Pesach.)

[על כן נראה לפרש 'אמרת] לא יטמא' אפי'עושה פסח גרידא.

(a)

Explanation #2: It therefore appears that when the Tana says "Lo Yitama" he is referring even to someone who is merely briniging his Korban Pesach. (continued on following Daf)

וא"ת, מהיכא פשיטא ליה 'אמרת לא יטמא'?

(b)

Question: Why is it so obvious to the Tana that 'Lo Yitama'?

וי"ל, כדפירש"י - דלא אתי עשה שאין בו כרת כטומאת קרובים, וידחה עשה שיש בו כרת כגון עושה פסח, וגם מילה שייך בה כרת.

(c)

Answer: As Rashi explains - that an Asei that is not subject to Kareis (like that of being Metamei oneself for a deceased relative), cannot override an Asei that is (such as bringing the Korban Pesach. And Milah too, is subject to Kareis under certain circumstances)

וא"ת, התם דפריך על מעשה דיוסף הכהן, מנ"ל [לתלמודא] דמיירי בעושה פסחו לחוד?

(d)

Question: When the Gemara there (in Zevachim) asks on the story with Yosef ha'Kohen, how does it know that the Gemara here is speaking about someone who is bringing the Korban Pesach exclusively?

וי"ל, מדלא כייל גבי עושה פסחו כמו גבי אחרים, 'מי שהיה נזיר וכהן הדיוט', דמעיקרא נקט נזיר לחוד, ואח"כ נזיר וכהן הדיוט ... .

(e)

Answer: Since it does not mention the others together with the Korban Pesach like it does in the subsequent cases - 'Someone who is a Nazir and a Kohen Hedyot', implying that first, the Tana is speaking about a Nazir only, and then about a Nazir and a Kohen.

וא"ת, מנא ליה (לתלמודא) דהאי קרא בעושה פסחו ולמול את בנו, הא קרא כתיב בנזיר?

(f)

Question: From where does the Tana know that the Pasuk is referring to someone who is on his way to bring his Korban Pesach and to circumcise his son, seeing as the Pasuk is talking about a Nazir?

וי"ל, אם אינו ענין בנזיר, דהא כתיבי פסוקים אחרים דמטמא במת מצוה, תנהו ענין להולך לשחוט פסחו ... .

(g)

Answer: Since it is not necessary to teach us this with regard to Nazir ('Im Eino Inyan'), since there are other Pesukim which teach us that may render oneself Tamei for a Meis Mitzvah, we apply it to someone who is going to bring his Pesach ... .

והשר מקוצי מיישב פירש"י, דמיירי הכא דיש בו כל הקדושות הללו ... . ומ"מ פריך התם גבי יוסף הכהן ...

(h)

Reinstating Explanation #1: The Count of Coucy resolves Rashi's explanation, by explaining that whereas on the one hand, the Gemara is talking about all the Kedushos (as Tosfos explained earlier) ... nevertheless, it asks there in Zevachim) from Yosef ha'Kohen ...

דע"כ אף בעושה פסח גרידא אינו רשאי לטמא ...

(i)

Proof: Since, in any event, one is forced to say that even someone who is merely bringing his Korban Pesach is not permitted to render himself Tamei for his relations ...

דאי ס"ד עושה פסח מטמא לקרובים, "ולאחותו" למה לי? למימר דמטמא למת מצוה, כיון דמטמא לקרובים.

1.

Proof (cont.): Because, had one thought that he could, and "ve'la'Achoso" is coming to teach us that he may render himself Tamei for a Meis Mitzvah, seeing as he is Metamei himself for his relatives.

אלמא עושה פסחו אינו מעלה עליו שום חומרא טפי; א"כ, פשיטא דמטמא למת מצוה?

2.

Conclusion: It would then transpire that someone who is bringing his Pesach does not add any Chumra, and it would be obvious that one could be Metamei himself for a Meis Mitzvah (in which case we would not need an extra Pasuk for that)?

וכי תימא מכל מקום צריך קרא דמטמא למת מצוה, מפני שיש בו ג' קדושות נזיר וכהן ועושה פסח, ולעולם אימא לך דעושה פסח גרידא מטמא לקרובים.

(j)

Implied Question: Perhaps we nevertheless require a Pasuk for a Meis Mitzvah, since we are talking where there are three Kedushos - Nazir, Kohen Gadol and Oseh Pesach. But Oseh Pesach alone will indeed be permitted to render himself Tamei for his relatives?

לא היא, דהא כבר שמעינן מ"לאביו ולאמו ולאחיו" דנזיר וכ"ג לא מהני מידי למת מצוה, א"כ, ע"כ קראי לא אצטריכו אלא למעלה דפסח, ולמה לי, פשיטא; דאי מטמא לקרובים, כ"ש למת מצוה.

(k)

Answer: This is not correct, since we have already learned from "le'Aviv, le'Imo" and "le'Achiv" that a Nazir and a Kohen Gadol will not help against a Meis Mitzvah, the Pasuk of "ve'la'Achoso" must be coming to teach us the additional case of Oseh Pesach. And if we were to say that he can render himself Tamei for his relatives, then it would be obvious that he can do so for a Meis Mitzvah.

ואע"ג דאצטריך קרא ד"לאמו" לכהן הדיוט ונזיר דמטמא למת מצוהת אע"ג דכתב קרא דמטמא לקרובים ...

(l)

Implied Question: But do we not need the Pasuk of "le'Imo" to teach us that a Kohen Hedyot and a Nazir are permitted to render themselves Tamei for a Meis Mitzvah, even though the Torah permits him (a Kohen Hedyot) to be Metamei himself for his relatives ...

ואצטריך קרא שהן ב' קדושות - אע"ג דשמעינן כבר דמעלה דנזיר לא מהני מידי למת מצוה מ"לאביו"?

1.

Implied Question (cont.): And we need the Pasuk to teach us the Heter by Meis Mitzvah where there are two Kedushos, despite the fact that we already learned from "le'Aviv" that the Kedushah of Nazir does not help in the case of a Meis Mitzvah from the Pasuk of "le'Aviv" ...

ה"מ כהן, דקדושתו קדושת עולם, ומשום הכי יש לנו לומר כי יש לו שתי קדושות דטפי קדושה, ולכך אצטריך קרא ...

(m)

Answer #1: That applies specifically to a Kohen, whose Kedushah is permanent, which explains why, we might have thought, that when he has an additional Kedushah (thereby adding to his overall status), he is forbidden to render himself Tamei even for a Meis Mitzvah. And that is why we require a Pasuk ...

אבל עושה פסח, שקדושתו לפי שעה, אם אתה מתיר לו לקרובים, ה"ה למת מצוה מכ"ש ...

1.

Answer #1 (cont.): Whereas someone who is bringing his Pesach, whose 'Kedushah' is only temporary, if one permits him to be Metamei himself for his relatives, then how much more so for a Meis Mitzvah ...

דמאי חזית ליתן לו קדושה טפי גבי מת מצוה יותר מן הקרובים?

2.

Answer #1 (cont.): Because what do you see to extend his Kedushah with regard to a Meis Mitzvah more than to his relatives?

א"נ יש לפרש בקוצר הברייתא מדתניא גרידא על ישראל נזיר ואח"כ נזיר וכהן הדיוט, ואח"כ נזיר וכ"ג, וא"כ מסברא יש לנו לומר (כי יש) דאינו מטמא לקרובים, כמו נזיר וכלהו אינך, ודוק מעצמך.

(n)

Answer #2: Alternatively, one can explain the Beraisa briefly in that since the Tana first deals with a Yisrael Nazir, then with a Nazir Kohen Hedyot and then with a Nazir Kohen Gadol, it is logical to say that he (the Oseh Pesach) cannot be Metamei himself for his relatives, just like all the previous cases. Work it out for yourself.

2)

TOSFOS DH SHEV V'AL TA'ASEH ADIF

תוספות ד"ה שב ואל תעשה שאני

(SUMMARY: Tosfos queries this in that both Nazir and Kohen Gadol fall into the category of 'Kum va'Asei').

וא"ת, נזיר וכ"ג קום עשה הוא דיטמא למת?

(a)

Question: Nazir and Kohen Gadol are in fact, 'Kum Asei', since it involves rendering oneself Tamei for the Meis?

ותירץ רש"י - דקרא גלי לן דלאו ד"לא יטמא" לא נאמר גבי מת מצוה.

(b)

Answer: Rashi answers that the Pasuk reveals to us that the La'av of "Lo Yitama" was not said with regard to a Meis Mitzvah.

ולא נהירא, דא"כ כל מקום דאמרי' שעשה דוחה ל"ת, היאך קרי ליה דחייה, אימא שאינו דחייה, דהתם לא נאמר הלאו?

(c)

Refutation #1: This is not correct however, because if so, whenever we say 'Asei Docheh Lo Sa'aseh, how can we refer to it as 'Docheh', why do we not say there too, that the La'av was simply not said in such a case?

ועוד, דהא מילה ותמיד ופסח דדחו שבת, כדאמרינן פרק אלו דברים (פסחים דף סט:), אלמא מקרי שפיר 'דחייה'?

(d)

Refutation #2: Furthermore, the fact that Milah, Tamid and Pesach are Docheh Shabbos, as we learn in Perek Eilu Devarim (Pesachim 69:), proves that it is indeed called 'D'chiyah'.

אלא נראה דמנזיר לא גמרינן, דמה לנזיר שכן ישנו בשאלה.

(e)

Explanation: It therefore seems that we cannot learn from Nazir, which is different because it is subject to She'eilah.

וכן מכהן, מה לכהן שכן לאו שאינו שוה בכל.

1.

Explanation (cont.): Nor can we learn it from Kohen (Gadol) which is different, inasmuch as it is a La'av that does not apply to everybody.

3)

TOSFOS DH ZEISIM SHE'KAVSHAN B'TARFEIHEN TEHORIM

תוספות ד"ה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of 'Zeisim she'Kavshan bi'Kedeirah'.)

פירש הקונטרס - כיון דכבשן בקדרה, בטלים מתורת יד להביא טומאה.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that, since they were pickled in a pot, they lose their status of Yad to transmit Tum'ah.

ולא נהירא - דא"כ, מאי האי דקאמר עלה 'שלא נכבשו אלא למראה'; מה נתינת טעם יש דבטלינהו מתורת יד?

(b)

Refutation: This is not correct however, because if that was so, why does the Tana add there 'because they were only pickled for appearance sake'. What sort of reason is that to explain why they Bateil from the Din of Yad?

לכך נראה לפרש דטהורים משום דאותן עלין לא חשיבי אוכל, שאינן ראויין לאכילה אלא ע"י כבישה בקדרה ...

(c)

Explanation #2: It is therefore correct to explain that they are Tahor because those leaves are not considered food, seeing as they are only fit to eat after being pickled in a pot.

שלא נכבשו אלא למראה, כלומר מה שכבש העלין עמהן לא כבשן אלא להראות שהזיתים נאים וחדשים, ומשום הכי טהורים.

1.

Explanation #2 (cont.): And 'Because they were only pickled for appearance sake' means - that they only pickled the leaves together with them, in order to demonstrate that the olives are nice and fresh. That is why they are Tahor.

אבל כבשן להיות ראויין לאכילה, משעה שיהו מתוקנין לראיית אכילה, טמאים.

2.

Explanation #2 (cont.): But if one pickled them in order to render them fit to eat, then they will become subject to Tum'ah from the moment they become ready to eat.

4)

TOSFOS DH TELEISAR MESIVTA

תוספות ד"ה תליסר מתיבתא

(SUMMARY: Tosfos explains 'T'leisar'.)

יש מפרשין - תליסר ישיבות יש בנו שבקיאים.

(a)

Clarification: Some commentaries explain - that we have thirteen Yeshivos who are experts.

ותליסר לאו דוקא, אלא לשון הרגיל בגמ' כמו 'תליסר (חולין דף מד:) זוזי פשיטי'.

1.

Explanation: Thirteen however, is La'av Davka. It is merely the number that the Gemara often picks (to denote a lot) like we find in Chulin (Daf 44.) 'thirteen small coins'.

ורש"י פי' בע"א.

(b)

Another Explanation: Rashi however, learns differently.

5)

TOSFOS DH U'KETANIM PETURIM MI'KERI'AS SHEMA

תוספות ד"ה וקטנים פטורים מק"ש

(SUMMARY: Tosfos discusses as to whether the Mishnah is speaking about a Katan she'Higi'a le'Chinuch or a Katan she'Lo Higi'a le'Chinuch.)

פירש הקונטרס קטן שהגיע לחנוך.

(a)

Explanation #1: Rashi establishes it by a Katan she'Higi'a le'Chinuch.

ולא נהירא - דהא פ' לולב הגזול (סוכה דף מב.) אמרי' 'קטן היודע לשמור תפילין, אביו חייב לקנות לו תפילין'.

(b)

Refutation: This is not right however - because in Perek Lulav ha'Gazul (Succah 42.) we say that 'When a Katan knows how to look after his Tefilin, his father is obligated to purchase Tefilin on his behalf'.

אלמא, כשהגיע לחנוך דשייכי ביה תפילין, חייב בתפילין. ובק"ש נמי יש לחייבו יותר מסתמא, מדאשכחן התם 'קטן היודע לדבר, אביו מלמדו תורה ופסוק ראשון של ק"ש'.

1.

Refutation (cont.): So we see that once a Katan reaches the age of Chinuch with regard to Tefilin, he becomes Chayav Tefilin. And one can assume that this is even more the case with regard to K'ri'as Sh'ma, seeing as the Gemara says there that 'The moment a child knows how to speak, his teaches him Torah and the first Pasuk of the Sh'ma'.

ונראה לר"ת, דמיירי בקטן שלא הגיע לחנוך ...

(c)

Explanation #2: Rabeinu therefore establishes the Mishnah by a Katan who has not yet reached the age of Chinuch ...

ומיהו סיפא דקתני 'וחייבין בתפלה', היה ר"י ר"ל דמיירי בקטן שהגיע לחנוך ...

1.

Explanation #2 (cont.): Whereas the Seifa, which obligates a Katan to say the Amidah, the Ri wants to say, speaks by a Katan who has reached the age of Chinuch ...

דאי לא הגיע, לא הוו להו לחייבו בתפלה.

2.

Explanation #2 (cont.): Otherwise, the Tana ought not to have been Mechayav him.

ולא נהירא - דאם כן לא הוו להו קטנים דומיא דנשים ועבדים שפטורים בכל ענין, וקטנים אינם פטורים אלא בשלא הגיעו, ואין יודע לשמור תפיליו.

(d)

Refutation: This is not correct however, because if that is so, Ketanim will not be similar to Nashim and Avadim, whom the Mishnah exempts completely, whereas Ketanim are only Patur as long as they have not yet reached the age of Chinuch, and do not know how to look after Tefilin.

ופי' ר"ת, דודאי איירי הכל בקטן שלא הגיע לחנוך, ו'חייבין' דסיפא קאי א'נשים ועבדים לחוד ...

(e)

Answer: Rabeinu Tam therefore explains that the entire Mishnah is speaking by a Katan who has not yet reached the age of Chinuch, and Chayavin in the Seifa refers to Nashim and Avadim exclusively.

אבל קטנים פטורים מכל וכל, כיון דלא הגיע לחנוך.

1.

Answer (cont.): Whereas Ketanim are Patur altogether, seeing as they have not yet reached the age of Chinuch.

וא"ת, א"כ, אמאי תנא קטנים בהדי נשים ועבדים, כיון דאין שוין, כדפרישית?

(f)

Question: In that case, why does the Tana include Ketanim together with Nashim and Avadim, seeing as they are not the same (as we explained)?

וי"ל, דכן דרך התנא לשנות יחד נשים ועבדים וקטנים שלא הגיעו לחנוך. כמו 'נשים ועבדים וקטנים פטורים מסוכה' (סוכה דף כח.).

(g)

Answer: Because it is the way of the Tana to mention 'Nashim, Avadim and Ketanim' (who have not reached the age of Chinuch), like we find with regard to Succah (Succah, Daf 28.) 'Nashim, Avadim and Ketanim P'turim mi'Succah'.

20b----------------------------------------20b

6)

TOSFOS DH BI'TEFILAH 'PESHITA?' KEIVAN DI'CHESIV EREV VA'VOKER V'TZAHARAYIM ASICHAH V'EHEMEH, K'MITZVAS ASEI SHE'HA'ZEMAN GERAMA HAVI. KAMASHMA LAN'.

תוספות ד"ה בתפלה: פשיטא כיון דכתיב ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה, כמצות עשה שהזמן גרמא הוי. קמ"ל.

(SUMMARY: Tosfos substantiates this text, despite Rashi's reason for erasing it.)

ורש"י לא גריס ליה

(a)

Erasure of Text: Rashi erases this text ...

שהרי תפלה דרבנן היא, ומאי 'מ"ע' שייכי ביה.

(b)

Reason: Since Tefilah is de'Rabbanan, in which case the term 'Mitzvas Asei' is not applicable to it.

ומ"מ יש ליישב, דהא הלל דרבנן, ונשים פטורות מהאי טעמא דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ...

(c)

Resolving the Problem: Hallel too is de'Rabbanan, yet women are exempt from reciting it, for the same reason (because it is a Mitzvas Asei she'ha'Zeman G'rama').

כדאמרינן בסוכה (דף לח.) 'מי שהיה עבד ואשה או קטן מקרין אותו, עונה אחריהן מה שהם אומרים, דאין השומע פטור מקריאתן, כיון שהם פטורים.

(d)

Proof: As we say in Succah (38.) 'Someone who is having Hallel read to him by an Eved, a woman or a Katan should answer after him whatever he says, because the listener cannot be Yotzei through their reading, since they themselves are Patur.

7)

TOSFOS DH IS D'GARSI 'B'BIRCHAS HA'MAZON, PESHITA?'

תוספות ד"ה אית דגרסי 'בברכת המזון פשיטא?'

(SUMMARY: Tosfos backs those who have this text.)

ומשני כיון דכתיב "בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבקר לשבוע", כמ"ע שהזמן גרמא הוא.

(a)

Explanation: And answers that 'Since the Torah writes "When Hash-m gives you meat to eat in the evening and bread in the morning to be satisfied", it is considered a 'Mitzvas Asei she'ha'Zeman G'rama'.

קמ"ל.

1.

Explanation (cont.): Therefore our Mishnah teaches us that this is not the case.

8)

TOSFOS DH NASHIM B'VIRCHAS HA'MAZON D'ORAYSA O D'RABBANAN

תוספות ד"ה נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן

(SUMMARY: Tosfos discusses the reason as to why Birchas ha'Mazon might be de'Rabbanan vis-a-vis women.)

פי' הקונטרס, דסלקא דעתך, דלא מחייבי מדאורייתא, משום דכתיב "על הארץ הטובה", ונשים לא נטלו חלק בארץ.

(a)

Explanation #1: We would have thought, Rashi explains, that they are not Chayav min ha'Torah, since the Torah writes " ... on the good land" - and women did not receive a portion in the land.

ומה שנטלו בנות צלפחד ...

(b)

Implied Question: Even though the daughters of Tz'lafchad did receive a portion?

חלק אביהם נטלו.

(c)

Answer: It was their father's portion that they received (and not their own).

ותימה, כהנים ולוים נמי תבעי, שהרי לא נטלו חלק בארץ, וא"כ לא יוציאו אחרים ידי חובתן בברכת המזון?

(d)

Question: In that case, why does the Gemara not ask the same She'eilah regarding the Kohanim and the Levi'im, who did also not receive a portion in the land, in which case they too, ought to be able to render others Yotzei Birchas ha'Mazon?

אלא י"ל, דטעמא משום דמברכי' "על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו"; ונשים ליתנהו לא בברית ולא בתורה ...

(e)

Answer, Explanation #2: The reason must therefore be because we thank Hash-m for 'the B'ris which he stamped on our flesh and the Torah which he taught us', and women are included neither in the Mitzvah of B'ris Milah nor in that of Torah-study.

ואמרינן לקמן (דף מט.) 'מי שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובתו'.

1.

Explanation #2 (cont.): Indeed, we say later (on Daf 49.) that 'Whoever fails to insert B'ris and Torah in Birchas ha'Mazon has not fulfilled his obligation'.

והשתא קא מבעיא ליה - כיון דלא מצו למימר ברית ותורה, לא הוו אלא מדרבנן, או דלמא כיון דלא שייך בהו, הוי שפיר דאורייתא.

2.

Explanation #2 (cont.): Now the Gemara asks whether, seeing as they cannot say 'B'ris' and 'Torah', Birchas ha'Mazon will only be de'Rabbanan, or whether, since it is simply not applicable to them, it is d'Oraysa after all.

וההיא דלקמן מיירי באנשים דשייכי בברית ותורה.

3.

Explanation #2 (conclusion): And as for the Gemara later (on Daf 49.), that is speaking (exclusively) with reference to men, to whom B'ris and Torah do apply.

9)

TOSFOS DH BA'AL KERI MEHARHER B'LIBO V'EINO MEVARECH LO LEFANEHAH

תוספות ד"ה בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה

(SUMMARY: Tosfos discusses why the Chachamnim gave k'ri'as Sh'ma precedence over the B'rachos.)

פי' אפילו בהרהור, כדמשמע בגמ'.

(a)

Clarification: This means even with Hirhur, as is implied in the Gemara (See Hagahos ve'Tziyunim).

והיינו טעמא דשרינא טפי בק"ש מברכות ...

(b)

Implied Question: And the reason that the Gemara permits it by K'ri'as Sh'ma more than by the B'rachos ...

משום דק"ש דאורייתא וברכות דרבנן.

(c)

Answer: Is because K'ri'as Sh'ma is d'Oraysa and the B'rachos, mi'de'Rabbanan.

ואפי' למ"ד ק"ש דרבנן ...

(d)

Implied Question: And even those who hold that K'ri'as Sh'ma is also only mi'de'Rabbanan ...

היינו היכא דהזכיר יציאת מצרים, אבל מתניתין שלא הזכיר יציאת מצרים, שלא התירו לו לומר 'אמת ויציב', הוי ק"ש דאורייתא ...

(e)

Answer: That is only where one already mentioned 'Yetzi'as Mitzrayim', but our Mishnah, which speaks where he did not (since they did not permit him to say 'Emes ve'Yatziv'), K'ri'as Sh'ma is d'Oraysa ...

ואמת ויציב דרבנן, שהרי הזכיר יציאת מצרים בק"ש.

1.

Answer (cont.): Whilst 'Emes ve'Yatziv' is de'Rabbanan, seeing as he already mentioned 'Yetzi'as Mitzrayimm' in K'ri'as Sh'ma.

ואין להקשות - נתקן דלימא 'אמת ויציב', ולא לימא ק"ש?

(f)

Implied Question: Nor can one ask why Chazal did not institute that one says 'Emes ve'Yatziv' and not K'ri'as Sh'ma ...

דהא עדיף דלימא ק"ש, דאית ביה נמי מלכות שמים.

(g)

Answer: Since it is preferable to say the Sh'ma, which also contains 'Malchus Shamayim'.

10)

TOSFOS DH YOTZI B'SEFASAV

תוספות ד"ה יוציא בשפתיו

(SUMMARY: Tosfos discusses the ramifications of 'Hirhur ke'Dibur' in this case.)

כיון דשרית ליה הרהור, אע"פ שהוא כדבור, לענין לצאת ידי ק"ש, כמו כן מקרי דבור לענין דמקרי עוסק בתורה.

(a)

Clarification: Since, despite the fact that is considered like speech, you allow him to think, with regard to being Yotzei K'ri'as Sh'ma, so too, should it be considered speech with regard to the fact that it is called studying Torah.

ומדשרית ליה להרהר אע"פ שהוא בעל קרי, תתיר לו גם דבור?

(b)

Clarification (conclusion): And since you allow him to think, even though he is a Ba'al-Keri, allow him also to speak?

11)

TOSFOS DH K'DE'ASHKECHAN B'SINAI

תוספות ד"ה כדאשכחן בסיני

(SUMMARY: Tosfos explains that thinking can be considered speech in one regard but not in another.)

פירוש, אף ע"ג דכדבור דמי לענין שיצא, מ"מ לאו כדבור דמי לענין שיהא בעל קרי אסור להרהר ...

(a)

Clarification: Even if thought is like speech with regard to being Yotzei, nevertheless, it is not like speech to forbid a Ba'al Keri to think.

כדאשכחן בסיני, דהיה שם דבור, והיו צריכין לטבול, ואע"פ שהיו שותקין, שומע כעונה [סוכה דף לח:].

(b)

Proof: Just as we find at Sinai, where Hash-m spoke, and they needed to Tovel, in spite of the fact that they remained silent, because of the principle 'Shome'a k'Oneh' (Succah 36.).

12)

TOSFOS DH V'RAV CHISDA AMAR LA'V K'DIBUR DAMI

תוספות ד"ה ורב חסדא אמר לאו כדבור דמי

(SUMMARY: Tosfos proves that the Halachah is like Rav Chisda.)

ר"ח פירש דהלכה כרב חסדא ...

(a)

Halachah: Rabeinu Chananel rules like Rav Chisda ...

מדתרצי רב אדא ורבי אלעזר למלתיה, שמע מיניה כותיה קיימי, ולא יצא בקריאת שמע בהרהור.

(b)

Source: Because the fact that Rav Ada and Rebbi Elazar explain his words proves that the Halachah is like him ... in which case one cannot be Yotzei K'ri'as Sh'ma with thinking alone.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF