PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 62 - Rabbi Eliezer Chrysler has sponsored the Kollel's study material for this Daf in honor of the memory of his parents, Mordechai ben Yitzchak Z'L and Rus bas Shlomo Z'L.

ברכות דף סב. א

מי אמר את הטעמים הנ"ל מהתנאים והאמוראים מדוע אין מקנחים בימין?

מהתנאים מהאמוראים
מפני שהתורה ניתנה בימין ----- רבא
מפני שהיא קרובה (-רגילה) לפה - שאוכל בה רבי אליעזר רבה בר בר חנה
מפני שקושר בה תפילין ----- ריש לקיש
מפני שמראה בה טעמי תורה רבי עקיבא רב נחמן בר יצחק
מפני שכותב בה תורה נביאים וכתובים רבי יהושע -----

מה היא המסורת שקיבלנו מאבותינו להנצל מהדברים דלהלן?

אחד שנים
להנצל בבית הכסא (מנחשים עקרבים ומזיקים) צניעות שתיקה
להנצל מהיסורים שתיקה בקשת רחמים

הרוצה להפנות, כמה צריך להרחיק?

אחורי הגדר בבקעה (-מקום פתוח)
לעולא נפנה מיד עד כדי שלא ישמע חברו קול עיטושו
לאיסי
בר נתן
עד כדי
שלא ישמע חברו
קול עיטושו
באינו עוסק בטהרות לסתמא דגמ' כל זמן שאין חברו רואהו
לרב אשי כל זמן שאין חברו רואה פירועו [1]
בעוסק בטהרות ירחיק עד היכן שחברו רואהו

כיצד יפנה ביום וכיצד יפנה בלילה בצניעות?

באיזה מקום באיזה דרך
ביום כמבואר לעיל, או ירחיק מיל אינו מגלה עצמו
יותר מטפחיים לפניו וטפח לאחוריו
בלילה כשאין שם קרן זוית אפי' ברחוב, אפי' אחורי ביהמ"ד
כשיש שם קרן זוית צריך להפנות שם (לרב אשי)

ברכות דף סב: א

איזה דברים מותרים ואיזה אסורים בהר הבית ובבית הכנסת?

בהר הבית בבית הכנסת
קפנדריא אסור אסור
רקיקה, מנעל אסור מותר
-------------------------------------------------

[1] אבל רואה אותו, ולכך לא קשיא מהמשנה בטהרות שאמרה דבעינן שיהיה חברו רואהו, דאה"נ רואה אותו רק שלא רואה פירועו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף