BERACHOS 61 (8 Adar) - This Daf has been sponsored in honor of the Yahrzeit of Sarah bas Baruch Hersh Rosenbaum, who passed away on 8 Adar I 5776. Dedicated by her loving husband, Zev Dov Rosenbaum.

ברכות דף סא. א

כיצד דורשים את הפסוק (תהלים קלט:ה) "אָחוֹר וָקֶדֶם צַרְתָּנִי"?

"אָחוֹר" "וָקֶדֶם"
למ"ד שנבראת חוה פרצוף מאחריו היה פרצוף חוה מאחריו היה פרצופו מלפניו
למ"ד שנבראת חוה מהזנב נברא אדם אחר הבהמה במבול נענש אדם קודם הבהמה [1]

רב ושמואל, חד אמר שנבראת חוה פרצוף ואחד אמר זנב, כיצד יבארו הפסוקים דלהלן?

למ"ד שנבראת חוה פרצוף מאחריו למ"ד שנבראת חוה מהזנב
"וייצר" - בב' יודי"ן להורות שנבראו דו פרצופין לדרוש או לי מיוצרי אוי לי מיצרי
"זכר נקבה בראם" שנבראו דו פרצופין שעלו במחשבה להברא שנים
"ויסגור בשר תחתנה" כשהפריד ב' הפרצופים סגרם בבשר את מקום חתך הזנב סגרו בבשר
"ויבן" לר"ש בן מנסיא: שקלע שערה
לרב חסדא: שבנאה כמין אוצר
שבנאה מזנב לאשה

ברכות דף סא: א

מה דרשינן מדכתיב: "בכל נפשך" "בכל מאדך"?

"בכל נפשך" "בכל מאדך"
לר' אליעזר אפי' נוטל את נפשך - דיש
אדם שחביב עליו גופו ממונו
אפי' נוטל את ממונך - דיש אדם שחביב עליו ממונו מגופו
לר' עקיבא
(לגירסת הילקוט)
אפי' נוטל את נפשך -
וכ"ש בכל ממונך
בכל מדה ומדה
שמודד לך הוי מודה לו

האם מותר להפנות במקומות דלהלן?

בא"י, ביהודה
מזרח ומערב,
ובגליל צפון ודרום
בא"י, ביהודה
מזרח ומערב,
ובגליל צפון ודרום
בבבל מזרח ומערב, ובארצות צפוניות צפון ודרום
לתנא קמא אסור אסור מותר
לר' יוסי [2] מותר מותר מותר
לחכמים אסור מותר מותר
ר' עקיבא אסור אסור אסור
-------------------------------------------------

[1] והגם דאמרינן דבפורענות מתחיל בקטן, וא"כ איך במבול היה להיפך שהתחילה הפורענות מהאדם. תירץ בסמיכת חכמים, דכיון דשינו מעשיהם - ממעשה אדם, שינה עליהם הקב"ה סדר עונשם.

[2] ר' יוסי סובר שלא אסרו אלא "ברואה" - שכשמתפנה רואה למקום המקדש, ופרט למקום נמוך. "ובמקום שאין שם גדר" - המפסיק בין פירועו להר הבית. "ובזמן שהשכינה שורה" - שבית המקדש קיים, ופרט לזמן הזה. ור' יהודה בברייתא השניה ס"ל רק לחילוק האחרון, שבזמן שבית המקדש קיים אסור, ובזמן הזה מותר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף