ברכות דף נז. א

מהו הסימן בחלום לראש ישיבה ומה לראש כלה?

לראש ישיבה לראש כלה [1]
ללשון הראשון הנכנס לאגם - שיש בו קנים
גדולים וקטנים סמוכים
הנכנס ליער - שיש בו אילנות
גדולים ואינם סמוכים
לאיכא דאמרי הנכנס לאגם וגם תלויה לו
טבלא (-פעמון) בצוארו
הנכנס לאגם ולא תלויה לו
טבלא (-פעמון) בצוארו

ברכות דף נז: א

הרואה דברים דלהלן בחלום, מתי יצפה: לחסידות, לחכמה, ידאג מן הפורענות?

יצפה לחסידות / לגדולה יצפה לחכמה ידאג מן הפורענות
במלכים ראה לדוד ראה לשלמה ראה לאחאב
בנביאים ראה ספר מלכים -
יצפה לגדולה
ראה ספר יחזקאל ראה ספר ירמיה
בכתובים גדולים ראה ספר תהלים ראה ספר משלי ראה ספר איוב
בכתובים קטנים ראה מגילת שיר השירים ראה מגילת קהלת ראה מגילת איכה
בחכמים ראה לר' אלעזר בן עזריה - יצפה לעשירות ראה לרבי ראה לר' ישמעאל
בן אלישע
בתלמידי חכמים ראה לבן עזאי ראה לבן זומא ראה לאחר

מתי מברך "ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו"? [תוד"ה הרואה, הרואה].

ברואה כל יום ברואה אחת לל' יום ברואה שנבנית או שהעמידוה
ברואה מרקוליס לתוס' א': אין מברך
לתוס' ב: מברך [2]
מברך מברך
ברואה שאר ע"ז אינו מברך לתוס' א': מברך
לתוס' ב: אין מברך [3]
מברך
-------------------------------------------------

[1] בין התלמידים יש אחד מובחר המסביר את דברי הרב ומבין אותם לשאר התלמידים שלא הבינו דברי הרב כל הצורך - ונקרא ראש כלה.

[2] דכיון שכל יום רוגמים אותה באבנים חדשות, הוי כע"ז חדשה.

[3] דאינו מברך אלא על ע"ז שנבנתה או הועמדה מחדש, אבל לא על ע"ז ישנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף