PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 56 (16 Nisan) - Today's Dafyomi study material has been sponsored by Mrs. Reva Ehrlich, who presently resides in Yerushalayim, in memory of her husband, the Chazan Rav Moshe ben Shalom Ehrlich, A"H, a distinguished Shliach Tzibbur and teacher of Torah.

ברכות דף נו. א

מה הן החלומות שחלמו אביי ורבא, וכיצד פתר להם בר הדיא את חלומותיהם?

מהו החלום? מה היה הפתרון לאביי? מה היה הפתרון לרבא?
הפסוק
"שורך טבוח לעיניך"
עסקיך ירויחו
- ולא תרצה לאכול משמחת הלב
עסקיך יפסידו
- ולא תרצה לאכול מהעצב
הפסוק "בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי" ירבו בניך ובנותיך
ויתחתנו בנותיך וילכו לעולם
כמשמעות הרעה של הפסוק
הפסוק
"בניך ובנותיך נתונים
לעם אחר"
ירבו בניך ובנותיך ותרצה להשיאם לקרוביך ואשתך תרצה להשיאם לקרוביה והיא תנצח אשתך תמות ותשא אחרת וימסרו בניך ובנותיך בידה
הפסוק
"לך אכול בשמחה לחמך"
עסקיך ירויחו - ותאכל ותשתה ותקרא פסוק זה משמחת הלב עסקיך יפסידו - ולא תאכל ותקרא פסוק זה להרגיע פחדך
הפסוק "זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף כי יחסלנו הארבה" את החלק הראשון של הפסוק את החלק השני של הפסוק
הפסוק "זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך" את החלק הראשון של הפסוק את החלק השני של הפסוק
הפסוק "וראו כל עמי הארץ וגו' ויראו ממך" יצא שמך כראש ישיבה,
והכל ייראו ממך
יגנב אוצר המלך ויעלילו עליך ויפול פחד על הכל וכו'
ראינו חסא על פי החבית עסקיך יוכפלו כחסא עסקיך יהיו מרים כחסא
ראינו בשר
על פי החבית
יינך יהיה מבושם והכל יבואו לקנות ממך יין ובשר יינך יחמיץ והכל יבואו לקנות בשר לטבלו בחומץ שלך
ראינו חבית
תלויה בדקל
עסקיך יגבהו כדקל עסקיך יהיו זולים והכל יקנו דיהיה מתוק להם כתמר
ראינו רימון הגודל
בפי החבית
תמכור עסקיך ביוקר עסקיך יהיו קהויים
ושנואים כרימון
ראינו חבית
שנפלה לבור
עסקיך יהיו מבוקשים כדבר שנפל ומחפשים אותו עסקיך יהיו מופסדים כדבר שנפל לבור
ראינו בן החמור
שעומד
על הכרית שלנו ונוער
ראש ישיבה תהיה ויהיה לך מתורגמן שישמיע דבריך לרבים כשכתבו את התפילין שלך כתבו בטעות אות ו' דפטר חמור ומחקו
ראיתי דלת החיצונית
של ביתי שנפלה
אשתך תמות
ראיתי שהחניכים והשינים שלי נפלו בניך ובנותיך ימותו
ראיתי שני יונים שפורחות תגרש ב' נשיך
ראיתי ב' עלים של לפת תקבל ב' מכות ממקל עב
ראיתי קיר ביתי שנפל קרקעות רבות ומורחבות תקנה

ברכות דף נו. א

מה היה הפתרון לאביי? מה היה הפתרון לרבא?
ראיתי ארמונו של אביי שנפל ועפרו פורח מהנפילה אביי ימות וישיבתו תבוא ללמוד אצלך
ראיתי לארמוני שנפל וכולם באו לקחת את אבניו דברי תורתך יפוזרו בעולם
ראיתי ראשי שנבקע ונשר מוחי נוצה יצאה מהכרית שלך
קראו לי הלל המצרי נס יהיה לך

ברכות דף נו: א

דברים דלהלן האם יפים הם לרואה אותם בחלום?

יפים לא יפים
ענבים לבנות תמיד יפים -----
ענבים שחורות בזמן גדילתם שלא בזמן גדילתם
סוס לבן תמיד יפה -----
סוס אדום כשאינו רץ כשהוא רץ
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף