ברכות דף נב. א

האם משגיחים בבת קול לפסוק כמותה? [תוד"ה ורבי].

היכא שהיא כנגד הרוב היכא שהיא עם הרוב וכנגד מחדדי טפי
לתנא דידן לא משגיחים בה לא משגיחים בה [1]
לר' יהושע לא משגיחים בה משגיחים בה

האם מותר לטעום לפני הבדלה? [תוד"ה מניחו].

כשיש לו ב' כוסות,
או יודע שלא יזדמן לו כוס
כשיש לו
רק כוס אחת
כשחושב שיזדמן לו כוס למחר
למ"ד ברהמ"ז טעונה כוס אסור לטעום מותר גם לאכול [2] אסור לטעום [3]
למ"ד אינה טעונה כוס [4] אסור לטעום

כשצריך לעשות גם הבדלה וגם ברכת המזון על כוס אחת, כיצד סדר הברכות?

אליבא דב"ש אליבא דב"ה
לר' יהודה מזון, מאור, בשמים, הבדלה מזון, בשמים, מאור, הבדלה
לתנא דמשנתנו - ר"מ מאור, מזון, בשמים, הבדלה מאור, בשמים, מזון, הבדלה

במה נחלקו ב"ש וב"ה בענין נטילת ידים ומזיגת הכוס?

מה מקדים? מה החשש אם לא יעשה כן?
לב"ש - אין שותין בכוס שאחוריו טמאין נטילה למזיגה דאם ימזוג קודם, שמא יטמאו משקין
שאחורי הכוס מידיו - ויטמאו לכוס [5]
לב"ה - שותין בכוס
שאחוריו טמאין
מזיגה לנטילה דאם יטול קודם, שמא יטמאו משקין שבידיו מחמת הכוס - ויטמאו [6] לידיו [7]

ברכות דף נב: א

במה נחלקו ב"ש וב"ה בענין היכן מניח את המפה לאחר שמקנח בה?

היכן מניח? מה החשש אם לא יעשה כן?
לב"ש - אין משתמשים בשולחן שטמא שני על השולחן דאם יניחה על הכסת, שמא יקבלו טומאה המשקין שבמפה מהכסת - ויטמאו לידיו [8]
לב"ה - משתמשים
בשולחן שטמא שני
על הכסת דאם יניחה על השולחן, שמא יקבלו טומאה המשקין שבמפה מהשולחן - ויטמאו לאוכלין [9]

במה נחלקו ב"ש וב"ה בענין מתי נוטל מים אחרונים קודם כיבוד או אחריו?

מה מקדים? מה טעם מחלוקתם?
לב"ש ולרב אושעיא: לב"ה - מותר להשתמש בשמש עם הארץ לכבד את הבית - וכך ההלכה דאם יטול תחילה, הוא מפסיד את האוכלים שינתזו עליהם מים אחרונים
לב"ה ולרב אושעיא: לב"ש - אסור להשתמש בשמש עם הארץ אם רוצה מקדים למים אחרונים יכול ליטול תחילה, דהשמש ת"ח הוא ומוציא הפירורים שיש בה כזית

במה נחלקו ב"ש וב"ה בנוסח ברכת הנר?

ברא או בורא מאור או מאורי
לב"ש לרבא/לרבה: "ברא" - דמשמע לשון עבר
לרב יוסף: גם "בורא" - משמע לשון עבר
"מאור" - חד נהורא איכא בנורא
לב"ה גם "בורא" - משמע לשון עבר "מאורי" - טובא נהורי איכא בנורא
-------------------------------------------------

[1] ולכן הוצרך התנא כאן לפסוק ד"הלכה כבית הלל" - דבלא זה מה שיצאה בת קול לא מהני. ומה שאמרה הגמ' דס"ל כר' יהושע, היינו כר' יהושע ועדיפא מיניה, דר' יהושע ס"ל שרק כנגד הרוב לא משגיחים, אבל כשהבת קול היא עם הרוב משגיחים, והאי תנא ס"ל שאפי' בכה"ג אין משגיחים.

[2] דכיון שברכת המזון טעונה כוס, אם יעשה הבדלה על הכוס האחת שיש לו - לא יוכל לברך ברכת המזון אח"כ על הכוס, ולכך עדיף שיאכל קודם הבדלה ויעשה את הבדלה וברכת המזון על כוס אחת. ובזה מיירי בסוגיין, גבי הנכנס לביתו במוצאי שבת שמברך על המזון ועל ההבדלה ביחד על כוס אחת.

[3] וזה היה המקרה של אמימר שלן בצום, כיון שהיה סבור שיהיה לו כוס למחר, ואז יעשה הבדלה עליו ואח"כ יאכל, ושוב יברך על הכוס. א"נ כתבו התוס' ששמא אמימר מחמיר על עצמו היה.

[4] ומבואר בגמ' לקמן דנחלקו בזה ב' תנאים אליבא דב"ש.

[5] וב"ה לא חששו לניצוצות שיבואו אחורי הכוס. ועוד, עדיף שלא יעשה הפסק בין נטילה לברכה במזיגה.

[6] וכתבו התוס' (בד"ה גזירה), ובתוך הסעודה לא חיישינן שמא יטמאו משקים שבידים מחמת הכוס, כיון שאדם מנגב ידיו יפה קודם אכילה.

[7] וב"ש לא חוששים לזה, דלשיטתם אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים, דשמא יתזו ניצוצות לאחורי הכלי ויטמאו את ידיו.

[8] ואע"ג שגם לב"ה יש לחוש לזה, מ"מ עדיף להו לחשוש לחששתם שמא יטמאו האוכלין מאשר שמא יטמאו הידים, ומטעם דבאוכלין יש עיקר טומאה מן התורה משא"כ לידים.

[9] וב"ש לא חוששים לזה דהם לשיטתם ס"ל שאסור להשתמש בשולחן שני - גזירה משום אוכלי תרומה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף