ברכות דף ז. א

האם יש להמית לצדוקים או לעכו"ם? [תוד"ה ההוא].

בידי אדם כגון להורידם לבור להענישם ולהטריח להורגם בידי שמים
צדוקים מורידים (ולא מעלים להם מהבור) לתי' א' בתוס' לא מטריחים
לתי' ב' בתוס' אפשר שכן
עכו"ם לא מורידים (ולא מעלים להם מהבור) אין להמיתם

ג' דברים בקש משה מלפני הקב"ה, האם ניתנו לו?

בקש שתשרה שכינה על ישראל
בקש שלא תשרה שכינה על עכו"ם
בקש לדעת דרכיו של הקב"ה
לר' יוחנן בשם ר' יוסי ניתן לו [1]
לר' מאיר ניתן לו לא ניתן לו [2]

ברכות דף ז: א

תאריכים חשובים להבנת התוס' ד"ה לא.

השנה לבריאה הערות
לידת אברהם 1948
ברית בן הבתרים 2018 בשנת השבעים לאברהם
מלחמת המלכים 2021 בשנת ה73 לאברהם
הפיכת סדום 2037 בשנת ה99 לאברהם והיתה בשלוה 26 שנים [3]

האם יש להתגרות ברשעים שהשעה משחקת להם בעולם הזה?

במילי דידיה במילי דשמיא
לתירוץ א' אין להתגרות יש להתגרות
לתירוץ ב' אין להתגרות אין להתגרות
לתירוץ ג' אין להתגרות בצדיק גמור: יש להתגרות
באינו צדיק גמור: אין להתגרות
-------------------------------------------------

[1] ס"ל דגם מה שביקש לדעת את דרכיו ניתן לו, שענה לו שצדיק וטוב לו הוא צדיק בן צדיק וכו'.

[2] ס"ל שלא ניתן לו להבין, דהרי אמר לו "וחנותי את אשר אחון" - אע"פ שאינו הגון. והיינו שלא מובן למה מרחם עליו הקב"ה בשעה זו - הגם שאינו הגון.

[3] פי', כל ימי סדום היו חמישים ושתים שנה, ועשרים ושש שנה היו בשלוה אחרי מלחמת המלכים, והיינו כשנחסר עשרים ושש שנה מזמן הפיכת סדום שהיתה בשנת 99 לאברהם יהיה לנו שנת 73 לאברהם. ומנין שהיתה 26 שנה בשלוה? דכיון שהיו ימיה 52 שנה, ומתוכם י"ב שנים עבדו את כדרלעמר ועוד י"ג שנים מרדו בו, ובשנה הי"ד בא כדרלעמר והיתה מלחמת המלכים, וכשנוציא 26 שנים של עבודה ומרידה ומלחמה, נמצא שהיתה 26 שנים בשלוה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף