PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 2-3 - The first two Dafim in Shas, the start of the 12th Dafyomi cycle, have been dedicated anonymously by a reader in Switzerland.

ברכות דף ג. א

לר' אליעזר דג' משמרות הוי הלילה, על מה מסמנים הסימנים דלהלן?

חמור נוער כלבים צועקים תינוק יונק ואשה מספרת
לתירוץ ראשון סוף משמרה ראשונה באמצע משמרת אמצעית בסוף משמרה אחרונה
לאיבעית אימא סוף משמרה ראשונה סוף משמרה שניה סוף משמרה שלישית [1]

מה היא תפלה קצרה, ומתי מתפללים אותה? [תוד"ה היה].

מה היא? ומתי מתפללים אותה?
תפלה קצרה בסוגיין הביננו בדרך שאינה סכנה
תפלה קצרה דלהלן צרכי עמך מרובים וכו' במקום סכנה

מהו הביאור בלשון "יהא שמיה רבא" וכו', ולמה נאמר הקדיש בלשון תרגום? [תוד"ה ועונין].

מהו הביאור בלשון? למה נאמר בלשון תרגום?
למחזור
ויטרי
יושלם שם י"ה, ועוד שיהא מבורך לעולם הבא לאומרים
העולם
הוא שבח נאה וכדי שלא יתקנאו בנו המלאכים
לתוס' יהא שמו הגדול מבורך לתוס' כדי שיבינו גם עמי הארץ

ברכות דף ג: א

משום שלשה דברים לא נכנסים לחורבה כלל, מתי שייכים רק אחדים מהטעמים?

מפני החשד מפני המפולת מפני המזיקים
באחד בחורבה חדשה [2] שייך לא שייך שייך
בשנים בכשרים: לא שייך
בפרוצים: שייך
בחדשה: לא שייך
בישנה: שייך
שלא במקומן: לא שייך
במקומן: שייך
באחד בשדה לא שייך שייך

ברכות דף ג: א

כמה משמרות הוי הלילה?

כמה? ומנין?
לר"א ולרב (בעמוד א'), ולר' נתן ג' משמרות דכתיב: "האשמורה התיכונה" [3]
לרבי ד' משמרות דכתיב: "קדמו עיני אשמורות" [4]

אין אומרים בפני המת [5] אלא דבריו של מת - הספדים, מה הדין בדיבורים דלהלן?

דברי תורה מילי דעלמא
ללישנא קמא אסור - משום לועג לרש מותר - דאין גנאי למחריש בהן
לאיכא דאמרי אסור - דצריך להתעסק בהספדו וקבורתו [6]

כיצד מתיישבים ב' הפסוקים דלהלן?

"קדמתי בנשף (-מתחילת הלילה) ואשוע" "חצות לילה אקום להודות לך"
לרב אושעיא מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה
לר' זירא עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס מתגבר כארי
לרב אשי עד חצות עוסק בתורה עוסק בשירות ותשבחות
-------------------------------------------------

[1] והגם שהוא עמוד השחר יש נפ"מ בזה לענין מאן דגני בבית אפל, שכשומע שאנשים מספרים זה עם זה (ולא רק שהוא התעורר פתאום), ש"מ שעלה עמוד השחר. וביארו התוס' (בד"ה למאן), דאין הכוונה שיקרא ממש מיד, דהא צריך לחכות עד זמן שיכיר בין תכלת ללבן, אלא הכוונה שמתוך שמכיר עמוד השחר וקם ומזמין ומכין את עצמו לקרוא - כבר יבוא הזמן.

[2] פי', שנפלה רק עתה, שבזה הרגילות שמה שצריך ליפול כבר נפל, ואין חשש שיפול שוב תוך זמן קרוב.

[3] דמשמע אמצעית, דכל תיכונה יש לפניה ויש לאחריה. ורבי עונה על ראיה זו, שהכוונה על אחת מהתיכונה שבתיכונות, ואה"נ דיש ב' תיכונות כיון דד' משמרות הוי הלילה לשיטתו.

[4] ומצד שני כתוב "חצות לילה אקום להודות לך" - הרי שמחצות יש עוד ב' אשמורות, ועל כרחך שהלילה מתחלק לד' אשמורות שכל אחת ג' שעות, וחצות הוא בין האשמורות. ור' נתן מישב, דדוד אמר שממהר לקום קודם זמן של שתי אשמורות, דמכיון שדרך מלכים לקום בשעה שלישית, נמצא שחצות קודם לזמן קימת מלכים ח' שעות, שהוא כשיעור זמן של ב' אשמורות שכל אחת ד' שעות - דג' אשמורות הוי הלילה.

[5] והיינו בתוך ד' אמות שלו. - תוד"ה אין.

[6] וכשמדברים בדברים אחרים, מיחזי כמתייאש מלקוברו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף