1)

THE QUANTITIES OF SE'OR AND CHAMETZ (Yerushalmi Halachah 2 Daf 3b)

משנה ב''ש אומרים שאור כזית וחמץ ככותבת

(a)

(Mishnah): Beis Shamai say that the Shiur (minimum quantity needed to transgress the prohibition) of Se'or (sour dough) on Pesach is a K'zayis; for Chametz, it is a K'koseves (the size of a date).

ובית הלל אומרים זה וזה בכזית

(b)

Beis Hillel say that the Shiur for both Se'or and Chametz is a K'zayis.

גמרא רבי זריקן בשם רבי יוסי בן חנינה ל''ש אלא לביעורו הא לאכילה כזית

(c)

(Gemara - R. Zerikan quoting R. Yosi ben Chanina): The Mishnah is referring to the requirement to destroy it from one's house, but the Shiur to transgress the prohibition of eating is a K'zayis for both Se'or and Chametz.

רבי אבהו בשם רבי יוחנן בין לביעורו בין לאכילה (כזית)[ככותבת]

(d)

R. Abahu quoting R. Yochanan: Both for destroying and eating, the Shiur is a K'koseves.

קם רבי מנא עם רבי חזקיה א''ל מן הן שמע רב הדא מילתא

(e)

R. Mana met R. Chizkiyah and said to him - "From where did you hear this law (that all agree that the Shiur for eating is a K'zayis)?''

א''ל מן ר' אבהו

1.

R. Chizkiyah replied: [I heard it] from R. Abahu.

א''ל ואוף אנן אמרין רבי אבהו בשם רבי יוחנן בין לביעורו בין לאכילה כזית [דף ה עמוד ב (עוז והדר)] דילא כן ניתני שלשים ושבע כריתות בתורה

2.

R. Mana replied: I also heard it from R. Abahu quoting R. Yochanan, but I heard the opposite - that whether for eating Se'or or Chametz, the Shiur is a K'zayis - if you would not say this, the Mishnah at the beginning of Maseches Kerisos should teach that there are 37 cases of Kares in the Torah (not 36) as Se'or and Chametz would be separate cases (because of their different Shiurim).

2)

SLAUGHTERING ON YOM TOV (Yerushalmi Halachah 3 Daf 3b)

משנה השוחט חיה ועוף בי''ט

(a)

(Mishnah): If one wishes to slaughter a wild animal or a bird on Yom Tov -

ב''ש אומרים יחפור בדקר ויכסה

1.

Beis Shamai - He may dig with a spade and cover [the blood].

וב''ה אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן

2.

Beis Hillel - He should not slaughter unless there was earth prepared (before Yom Tov).

ומודין שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה שאפר הכירה מוכן

3.

They both agree that if he [already] slaughtered (without preparing the earth), he should dig with a spade and cover it, as ash from the stove is considered prepared for this.

גמרא ר' חייה בשם רבי יוחנן המבשל נבילה ביום טוב אינו לוקה שהותר מכלל בישול ביום טוב

(b)

(Gemara) - (R. Chiya quoting R. Yochanan): One who cooks a Neveilah on Yom Tov does not receive lashes, as it is included within the general permission to cook on Yom Tov.

רבי שמעון בן לקיש אומר לוקה שלא הותר מכלל בישול אלא לאכילה בלבד

(c)

R. Shimon ben Lakish: Cooking was only permitted for eating.

[דף ו עמוד א (עוז והדר)] התיב רבי בא בר ממל על הדא דרבי יוחנן מעתה החורש ביום טוב אינו לוקה שהותר מכלל חרישה ביום טוב

(d)

Question (R. Ba bar Mamal to R. Yochanan): If so, digging [also] should not be punishable with lashes, since it was permitted within the general permission to dig on Yom Tov (if one slaughtered a wild animal/bird, and there was no earth prepared)?

רבי יוסה בשם רבי אילא לא הותרה חרישה כדרכה

(e)

Answer (R. Yosa quoting R. Ila): Digging was never permitted in the regular way (as even when they permitted it, it had to be done with a Shinui - a change from the norm).

רבי שמי אמר קומי רבי יוסה רבי אחא בשם רבי אילא דר''ש היא דר''ש אמר עד שיהא לו צורך בגופו של דבר

(f)

Answer #2 (R. Simi to R. Yosa/R. Acha quoting R. Ila): It is the opinion of R. Shimon who said that one is only liable if he performs a Melacha with the same intent as was done in the Mishkan (which is called Melacha She'ayno Tzericha Legufo). (Therefore, in this case he cannot be liable since he was not digging to produce a hole, rather to take the earth for covering the blood.)

קם רבי יוסי עם ר' אחא א''ל [דף ד עמוד א] אתה אמרתה הדא מילתא לא כן אמר ר' יוחנן דברי ר''מ עשרים וארבעה דברים מקולי ב''ש ומחומרי בית הלל וזה א' מהן נאמר עשרים ושלשה

(g)

Question: R. Yosi met with R. Acha and said to him - Did you say this law? Did R. Yochanan not say that according to R. Meir, there are 24 cases where Beis Shamai are lenient and Beis Hillel are stringent, and this (slaughtering on Yom Tov) is one of them. If our Mishnah is R. Meir, there should be 23 cases rather than 24?

אלא ר''מ ור''ש שניהן אמרו דבר אחד

(h)

Suggestion: Rather, maybe say that R. Meir and R. Shimon said the same thing....

לא כן סברנן מימר רבי יוסה ור''ש שניהן אמרו דבר אחד נימר ר''מ ור' יוסה ור''ש שלשתם אמרו דבר אחד

(i)

Rejection: Did R. Yochanan not say that R. Yosa and R. Shimon said the same thing (that Melacha She'ayno Tzericha Legufo is exempt) - so it should say that R. Meir, R. Yosa and R. Shimon all say the same thing!

אלא מילין דצריכן לרבנן פשיטן לכון פשיטן לרבנן צריכן לכון

(j)

Rather, that which was questionable to the Rabbanan was obvious to you; that which was questionable to you was obvious to the Rabbanan.

[דף ו עמוד ב (עוז והדר)] קצר לצורך עשבים חייב משום קוצר ואינו חייב משום שהוא מייפה את הקרקע

(k)

If a person reaped for the purpose of using the weeds (as fuel) - he liable for harvesting but not for improving the ground (weeding).

לא צורכה די לא קצר לייפות את הקרקע מהו שיהא חייב משם קוצר ומשם שהוא מייפה את הקרקע

(l)

Our question is as follows - if a person reaped to improve the ground, is he also liable for harvesting (since it was a definite result of his action) as well as ploughing (improving the ground)? (i.e. Does R. Shimon agree that a person is liable when it was certainly going to happen - termed Pesik Raishai?)

ואפילו תימר דר''ש היא ברם כרבנן מ''מ הרי חרש ומכל מקום הרי קצר

(m)

Even if there is no question according to R. Shimon, according to the Rabbanan you should certainly be liable for both, since you ploughed (improved the land) and reaped)!

אמר רבי מנא מיליהון דרבנן מסייען לרבי (יוסי)[שמי] דא''ר חייה בשם רבי יוחנן דג שסחטו אם לגופו פטור אם להוציא ציר הרי זה חייב

(n)

R. Mana: The words of the following Rabbis support R. Simi (see (f) above - and R. Shimon says that even Pesik Raishai is exempt) - R. Chiya quoting R. Yochanan - if one squeezed a fish, if it was to improve the fish, he is exempt; if it was to take its juices, he is liable.

ואפילו תימר דר''ש היא ברם כרבנן מ''מ הרי סחט ומ''מ הרי הוציא ציר

(o)

You must say that it is according to R. Shimon, as according to the Rabbanan, if you squeezed, you are always liable when the juices come out.

3)

THE STATUS OF ASHES (Yerushalmi Halachah 3 Daf 4a)

רב אבון בשם רבנן דתמן זאת אומרת שאין אפר הכירה מוכן אלא למצוה

(a)

Rav Avun quoting Rabbanan of Bavel: This means that stove ashes are only prepared for a Mitzvah use (but it is Muktzah for all other uses, from the fact that the Mishnah specified a Mitzvah use for the ashes).

[דף ז עמוד א (עוז והדר)] א''ר מנא בשלא הכינו אבל אם הכינו מכסין בו [צואה] ומצוה

(b)

R. Mana: This applies only if he did not prepare it before Yom Tov, but if he did designate it for all uses before Yom Tov) he may use it to cover excrement and for a Mitzvah.

ואתייא כהיא דא''ר שמי

(c)

This follows the statement of R. Simi.

דרש רבי אחא בשם רב יהודה הכינו למצוה מכסין בו מצוה צואה מכין בה צואה [ו]מצוה

(d)

Rav Acha quoting Rav Yehuda expounded: If it was prepared for the Mitzvah (of covering the blood), one may use it to cover the blood; if it was also prepared to cover excrement, he may cover excrement and the blood.

רבי יוסה בי רבי בון אמר איתפלגון רבי זירא ורבי אבא בר יוסף חד אמר יש הכן לצואה וחורנה אמר אין הכן לצואה

(e)

R. Yosa bei R. Bun: There is a dispute between R. Zeira and R. Abba bar Yosef - one (#1) said that oven ashes are considered prepared for covering excrement. The other opinion (#2) said that they are not considered prepared.

מתיב מאן דאמר אין הכן למ''ד יש הכן ויכסה בו את הכוי

(f)

Question (#2 to #1): If so, let him use it to cover the blood of a Koy?

א''ל כוי דרך בני אדם לטעות בו צואה אין דרך בני אדם לטעות בה

(g)

Answer (#1 to #2): People make mistakes about a Koy (and they will say that if it is permitted to cover the blood on Yom Tov, it must be a wild animal); but there is no mistake that people could make about excrement.

[דף ד עמוד ב] א''ל אם אומר את כן אף הוא חופר בדקר ומכסה

(h)

Response (#2 to #1): If you permit him to cover excrement with oven ashes, he will come to dig earth to cover it!

ותני כן הביא עפר לטוח את גנו סיד לסוד את ביתו מכסין בו

(i)

Support (Beraisa #1): If a person brought earth to plaster his roof or lime to plaster his house, he may use it to cover (the blood of a wild animal or bird).

אית תניי תני אין מכסין

(j)

Beraisa #2: He may not use it to cover.

ר' יוסה בי ר' בון בשם רב חסדא מ''ד מכסין לשעבר מ''ד אין מכסין בבא לישאל בתחילה

(k)

Resolution (R. Yosa bei R. Bun quoting Rav Chisda): Beraisa #1 refers to when he has already slaughtered; Beraisa #2 refers to when he is asking if he should slaughter.