1)

TOSFOS DH Iy Amrat Bishlama Mifshat Peshita Lei (cont.)

תוספות ד"ה אי אמרת בשלמא מיפשט פשיטא ליה (המשך)

ואיכא למ''ד אף מאכילה בחזה ושוק ואמר ר''א התם חייבין עליו סקילה [כזכר]

(a)

Strengthening of question: And there is an opinion that [an Androginus Kohen] even permits [his wife] to eat Chazah v'Shok, and R. Eliezer says there that a male who has Bi'ah with [an Androginus] is stoned like [for Bi'ah with] a male!

או כתנאי דברייתות דבסמוך דממעט מהזכר טומטום ואנדרוגינוס (או מיתורא) [צ"ל ומייתורא - מים קדושים] ממעט ליה

1.

Or, [the Beraisa] is like the Tana'im of the Beraisos below, who exclude from "ha'Zachar" Tumtum and Androginus, and [the Beraisa] excludes [Androginus] from a Yitur!

וי''ל דלפי מה שפירשתי דמטעמא דמום קא ממעט ליה ניחא דמיסתבר ליה לאוקומיה כר' ישמעאל כיון דכוותיה מיתוקמא לגמרי

(b)

Answer: According to what I explained [from Rashi], that it excludes it because it is a Mum, it is fine. He prefers to establish it like R. Yishmael, since it is totally established like him. (The latter "Zachar" teaches that it gets no Kedushah, or that a crevice in the place of flesh is a Mum.)

2)

TOSFOS DH ha'Zachar ha'Zecharim (pertains to Daf 41b)

תוספות ד"ה הזכר הזכרים (שייך לדף מא:)

(SUMMARY: Tosfos discusses what we expound from ha'Zecharim.)

וא''ת בלא הזכרים נמי מצי למעט אנדרוגינוס מהזכר כמו בסמוך לענין ערכין ובנדה בפרק המפלת (דף כח.) גבי טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם

(a)

Question: Also without ha'Zecharim, we can exclude Androginus from ha'Zachar, like below regarding Erchin, and in Nidah (28a) regarding Tumtum and Androginus who saw white (emissions that resemble semen) or red (blood)!

וי''ל דשמא עוד דרשות אחרות יש דקראי טובא כתיבי בבכור כגון (שמות לד) כל מקנך תזכר וכולהו צריכי

(b)

Answer: Perhaps there are other Drashos, for many verses are written about Bechor, e.g. "Kol Miknecha Tizachar", and all of them are needed.

והא דאמרי' בפ''ק (לעיל דף ט.) אפי' תימא ר' יוסי הגלילי שאני (הכא) [צ"ל התם - שיטה מקובצת] דכתיב הזכרים

(c)

Implied question: We said above (9a) "you can even say that [the Mishnah about two Pitrei Chamorim born at once] is R. Yosi ha'Gelili. There (Tahor Bechoros) is different, for it says ha'Zecharim";

[ופריך] ולגמר מיניה הא מיעט רחמנא הזכרים והכא מוקים לדרשא אחריתי

1.

[The Gemara] asks "he should learn from it!", [and answers that] ha'Zecharim excludes [Pitrei Chamorim]. Here we establish [ha'Zecharim] for another Drashah!

י''ל דלא סבירא כרבנן בתראי דהכא

(d)

Answer: [R. Yosi ha'Gelili] does not hold like Rabanan of the Seifa here.

3)

TOSFOS DH Aval Tumtum Divrei ha'Kol Sefeika Hu v'Chulei (pertains to Daf 41b)

תוספות ד"ה אבל טומטום דברי הכל ספיקא הוא כו' (שייך לדף מא:)

(SUMMARY: Tosfos explains Rav Chisda's reasoning.)

לאו מטעם דלא אתי קרא למעוטי ספיקא קאמר רב חסדא דקדוש מספיקא

(a)

Implied suggestion: Rav Chisda says that it is Kadosh amidst Safek, because the verse does not come to exclude a Safek.

דגבי טומטום שיש מהם זכר ויש מהם נקבה (דלא) [צ"ל לא - קרבן אשם, בארות המים] שייך כדפי' לעיל

(b)

Rejection: Regarding Tumtum, which some of them are male, and some are female, this does not apply (it is fine if a verse excludes Safek), like I explained above (41b DH v'Asi)!

אלא לא מיסתבר ליה לאוקומי מיעוטא בטומטום דחשיב ליה זכר גמור או נקבה גמורה

(c)

Explanation: Rather, it is unreasonable to [Rav Chisda] to establish an exclusion for Tumtum, for he considers it a full male or a full female;

ור' יוחנן דפליג עליה דרב חסדא לקמן דקסבר דבריה הוא ואין קדושה חלה עליו ואפילו נמצא זכר

1.

And R. Yochanan, who argues with Rav Chisda below (42b), it is because he holds that [Tumtum] is a different creation (not a male, and not a female), and Kedushah does not take effect on it, and even if it is found to be a male.

וא''ת ואמאי לא פריך ארב חסדא מההיא דריש כיצד מערימין (תמורה דף כד:) דאם זכר יקרב עולה ואם נקבה זבחי שלמים דקאמר התם ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהם

(d)

Question: Why don't we challenge Rav Chisda from [the Mishnah] in Temurah (24b, about one who was Makdish the fetus in a Korban, and said) "if it is a male, it will be offered for an Olah. If it is a female, it will be offered for a Shelamim. [R. Shimon ben Gamliel] says there that if it gave birth to a Tumtum and Androginus, they do not get Kedushah";

ומפרש התם דקסבר ולדות קדשים בהוייתן הם קדושים דאי במעי אמן הם קדושים הא תפשינהו קדושה דאימיה

1.

It explains there that [R. Shimon ben Gamliel] holds that Vlados Kodshim become Kodesh when they are born. If [they became Kodesh] in their mother's womb, they would get the mother's Kedushah;

ולרב חסדא דאמר טומטום ספיקא הוא יהיה טומטום קדוש אפי' בהוייתן קדושים שהרי בפי' אמר אם זכר יקרב עולה ואם נקבה זבחי שלמים

2.

According to Rav Chisda, who says that Tumtum is a Safek, a Tumtum would be Kodesh even if they become Kodesh when they are born, for he explicitly said that if it is a male, it will be offered for an Olah, and if it is a female, it will be offered for a Shelamim!

ואע''ג דאיכא למימר סמי מכאן טומטום

3.

Suggestion: We can say "delete from here Tumtum."

(אמאי פריך) [צ"ל מ"מ אדפריך - שיטה מקובצת] בסמוך מברייתות ה''ל למיפרך ממתני'

4.

Rejection: Still, [it is difficult;] why does [the Gemara] ask from Beraisos? It should ask from a Mishnah!

וי''ל דרב חסדא פי' אין (קדושה) [צ"ל קדושת פה - שיטה מקובצת, צאן קדשים] חלה עליהן ומ''מ בהוייתן תפול עלייהו קדושה כמו בכל ולדות קדשים דכיון דהוי ודאי (אם) [צ"ל או - שיטה מקובצת] זכר או נקבה

(e)

Answer: Rav Chisda explained that Kedushas Peh (verbal) does not take effect on them, but even so when they are born Kedushah takes effect on them, like all Vlados Kodshim, since it is Vadai a male or female.

והא דלא משני התם אין קדושת פיו חלה עליהם ולוקמה בבהמת חולין דלא שייך ליה קדושת אמו

(f)

Implied question: Why doesn't [the Gemara] answer that [R. Shimon ben Gamliel] means that Kedushas Piv does not take effect on them, and establish it to discuss [a fetus in] a Chulin animal, for which there is no Kedushah of the mother?

משום דמשמע ליה דקאי בין אבהמה דחולין בין אבהמה דקדשים דאיירי בה

(g)

Answer: It connotes to [the Gemara] the Mishnah discusses both a Chulin animal (i.e. mother) and a Kadosh animal.

4)

TOSFOS DH a'Lamah Tanya ha'Zachar v'Lo Tumtum v'Androginus

תוספות ד"ה אלמה תניא הזכר ולא טומטום ואנדרוגינוס

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Yehudah's opinion.)

מייתורא קדריש אבל מזכר לחודיה לא קממעט כדאמר בסוף המפלת (נדה דף כח:) וכר' יהודה אתיא כדמוכח בשבת בסוף פרק אם לא הביא כלי (דף קלו:)

(a)

Explanation: He expounds a Yitur, but from "Zachar" alone we do not exclude [Tumtum and Androginus], like it says in Nidah (28a), and it is like R. Yehudah, like is proven in Shabbos (136b);

דאמר רב חסדא לא לכל א''ר יהודה אנדרוגינוס זכר הוא שאם אתה אומר כן בערכין יערך ותניא הזכר ולא טומטום כו' פירוש וסתם ספרא ר' יהודה היא (לקמן דף סא.)

1.

Citation (136b - Rav Chisda): R. Yehudah does not consider an Androginus to be male in every respect. If he did, he would have an Erech, but a Beraisa teaches that "[v'Hayah Erkecha] ha'Zachar" excludes a Tumtum [and Androginus]. I.e. and a Stam Sifra (Beraisa that expounds a verse in Vayikra) is R. Yehudah (below, 61a)!

וקאמר ר''נ בר יצחק אף אנן נמי תנינא דקא''ר יהודה פוסל באשה ואנדרוגינוס לקידוש מי חטאת ומאי שנא גבי מילה דכתיב (בראשית יז) המול לכם כל זכר

2.

Citation (cont. - Rav Nachman bar Yitzchak): A Mishnah teaches like this! R. Yehudah disqualifies a woman and Androginus to be Mekadesh Mei Chatas (mix ashes of the Parah Adumah with the water). Why is Milah different (for this, R. Yehudah considers an Androginus to be male)? It says "Himol Lachem Kol Zachar" [to include an Androginus].

ויש לתמוה מאי שנא דבערכין צריך ייתור למעט אנדרוגינוס

(b)

Question: Why is Erchin different, that [R. Yehudah] needs a Yitur to exclude Androginus...

;ובקידוש לא צריך מיעוט אלא ממעטינן ליה מהיכא דממעטינן אשה מונתן ולא ונתנה כדאמרינן בפרק טרף בקלפי (יומא דף מג.)

1.

And for Kidush he does not need an exclusion, rather, he excludes him from the source that excludes a woman, from "v'Nasan", and not 'v'Nasnah', like we say in Yoma (43a)?

ובמילה אדרבה צריך יתור לרבותן לדין זכר

2.

And for Milah, just the contrary he needs a Yitur to include him for the law of a male!

ומיהו מקידוש הוה מצינן למימר דשמא איכא מיעוט אבל מילה קשיא

(c)

Partial Answer #1: For Kidush we could say that perhaps there is an exclusion (and the Gemara did not mention it). However, it is difficult from Milah!

וי''ל דקסבר ר' יהודה אנדרוגינוס מוצא מכלל זכר בלא שום מיעוט מסברא ולהכי פסל ליה (קדוש) [צ"ל לקידוש - צאן קדשים] ולענין מילה צריך ייתורא דכל זכר לריבויא

(d)

Answer #2: R. Yehudah holds that Androginus is excluded from the category of a male, without any exclusion, [rather,] from reasoning. Therefore, he disqualifies him for Kidush. And for Milah, he needs a Yitur, Kol Zachar, to include him;

והא דבעי מיעוטא בערכין היינו משום דמסברא הייתי מעמידו לכל הפחות בערך נקבה אי לאו דמעטיה מנקבה (לאוקומיה בערך) [צ"ל וכיון דמעטיה מנקבה הןצרך למעטיה גם מזכר דלא תימא דמעטיה מנקבה לאוקומיה בערך זכר - שיטה מקובצת]

1.

He needs an exclusion for Erchin, for from reasoning I would establish him at least to have the Erech of a female, if not that he is excluded from "Nekevah", and since he was excluded from "Nekevah", [the Torah] needed to exclude him also from Zachar, like we say that he was excluded from a female to establish him to have the Erech of a male.

וברייתא דעולה דלעיל דאיצטריך קרא למעוטי מזכר לאו כר' יהודה אע''ג דסתם סיפרא היא דהא בקידוש פוסלו ר' יהודה בלא שום ייתור

2.

The Beraisa of Olah above, which needs a verse to exclude him from Zachar, is not like R. Yehudah, even though it is a Stam Sifra, for R. Yehudah disqualifies [an Androginus] for Kidush without any Yitur...

ומ''מ פשיטא ליה דההיא דערכין (דף ד.) ר' יהודה

3.

Implied question: If so (not every Stam Sifra is R. Yehudah), why was it obvious to [Rav Chisda in Shabbos 136b, that the Beraisa] of (about) Erchin is R. Yehudah?

i.

Note: This refers to the Beraisa that excludes a Tumtum and Androginus from Erchin from ha'Zachar. It seems that "Daf Dalet" should be deleted. The Beraisa is brought in Shabbos 136b and in Erchin 4b. Since Tosfos discusses what it says in Shabbos 136b, why should he call it 'the Beraisa of Erchin 4b'?

(כל) [צ"ל דכל - שיטה מקובצת כתב יד] כמה דאיכא לאוקומיה סתם סיפרא כוותיה מוקמינן

4.

Answer #1: [Even so,] whenever we can establish a Stam Sifra like R. Yehudah, we do.

ועוד תניא בהדיא בפ''ק דערכין (דף ה:) דר' יהודה אומר הטומטום ואנדרוגינוס מעריכין אבל לא נערכין

5.

Answer #2: A Beraisa in Erchin (5b) explicitly says that R. Yehudah says that Tumtum and Androginus can pledge Erchin, but cannot be Ne'erachim (one cannot pledge their Erech, for they have no Erech).

ומיהו קשה לפי שיטה שפירשתי מפרק הערל (יבמות דף עב:) דמשמע התם דלא פסיל ליה ר' יהודה לענין קדוש אלא מספק דהוי ספק איש ספק אשה

(e)

Objection: What I explained is difficult, for in Yevamos (72b) it connotes that R. Yehudah disqualifies [an Androginus] for Kidush only due to Safek, for he is a Safek man, Safek woman!

דתניא ר' יהודה אומר אף אנדרוגינוס שקדש קדושו פסול מפני שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקדש

1.

Citation - (Beraisa - R. Yehudah): Even an Androginus who was Mekadesh, his Kidush is Pasul, for he is a Safek woman, and a woman is Pasul for Kidush.

ונראה לפרש דספק הוא לר' יהודה ולענין מילה (אי כאשה) [צ"ל אפילו הוי אשה - שיטה מקובצת] גמורה ריבהו הכתוב מכל זכר דמשמע כל זכרות

(f)

Answer #3: Really, it is a Safek to R. Yehudah. Regarding Milah, even if he is a total female, the Torah included him from "Kol Zachar", which connotes all Zachrus (male genitals);

ולענין ערכין מעטו הכתוב מערך איש ואשה לפי שהוא משונה

1.

And regarding Erchin, the verse excludes him from the Erech of a man or woman, since he is different.

5)

TOSFOS DH Tumtum v'Androginus Ein Metam'in Begadim a'Beis ha'Beli'ah

תוספות ד"ה טומטום ואנדרוגינוס אין מטמאין בגדים אבית הבליעה

(SUMMARY: Tosfos points out that they are fully Kosher.)

ה''ה דלהקרבה נמי כשרין כדמפרש טעמא

(a)

Implied question: (Why does it say only that they have no Tum'ah?) They are also Kosher [for Korbanos ha'Of], like [the Gemara] explains the reason (the Torah did not mention male or female regarding birds)!

אלא איידי דנקט ת''ק (טמא) [צ"ל מטמאין - שיטה מקובצת] נקט ר''א אין מטמאין

(b)

Answer: Since the first Tana said that they are Metamei, R. Eliezer said that they are not Metamei [for parallel structure].

6)

TOSFOS DH v'Asa R. Shimon ben R. Yehudah... Tumtum Nami Beriyah Hu

תוספות ד"ה ואתא ר''ש בן רבי יהודה משום ר''ש למימר טומטום נמי בריה הוא

(SUMMARY: Tosfos clarifies R. Shimon's opinion.)

משמע הכא דקסבר אנדרוגינוס בריה הוא כמו טעמא דטומטום

(a)

Inference: This implies that [R. Shimon] holds that Androginus is a [separate] creation, like the reason for Tumtum. (It seems that Tosfos learns from the word "Nami", which is not in our text.)

ואפי' דמסיק נמי דטומטום ממעט לדידיה מטעם שהוא [צ"ל ודאי - שיטה מקובצת] נקבה כשמטיל מים במקום נקבות

(b)

Implied question: [The Gemara] concludes that he excludes Tumtum because it is a Vadai female when it urinates from [the back, the normal place of] Nikvus!

מ''מ באנדרוגינוס הוי לעולם משום דבריה הוא

(c)

Answer: In any case, regarding Androginus the reason is due to Beriyah.

ותימה דפ' הערל (דף פא.) משמע דר''ש חשיב ליה ודאי זכר לר' יוחנן דאמר התם אף מאכילה בחזה ושוק

(d)

Question: In Yevamos (81a) it connotes that R. Shimon considers him a Vadai male according to R. Yochanan, who says there that [an Androginus Kohen] even feeds (permits his wife to eat) Chazah v'Shok!

וי''ל דאפי' הוי ודאי זכר ממעטינא ליה (זכר) [צ"ל מהזכר - חק נתן, ר"ז וואלף] אבל (נקבה ודאי מימעטא מן טומטום המטיל) [צ"ל טומטום ממעטא מטעם נקבה היינו מטיל - מלאכת יו"ט] מים במקום נקבות לפי המסקנא דאפי' ודאי נקבה הוי כיון דלא חייש שמא נהפכה זכרות לנקבות:

(e)

Answer: Even if he is a Vadai male, [R. Shimon] excludes him from "ha'Zacharim", but a Tumtum he excludes because it is a female, i.e. if it urinates in the place of Nikvus, according to the conclusion that it is even a Vadai female, since he is not concerned lest Zachrus was switched to [the place of] Nikvus.

42b----------------------------------------42b

7)

TOSFOS DH Ki Pligi b'Matil Mayim bi'Makom Nikvus

תוספות ד"ה כי פליגי במטיל מים במקום נקבות

(SUMMARY: Tosfos explains that Rav Chisda holds like the first Tana.)

והשתא הא דאמר רב חסדא לעיל אבל טומטום דברי הכל ספיקא הוא על כרחך לא אמרו במטיל מים במקום זכרות דההוא ודאי זכר הוא (אבל) [צ"ל אלא - שיטה מקובצת, צאן קדשים] במטיל מים במקום נקבות ואליבא דת''ק

(a)

Consequence: Now, what Rav Chisda said above (41b) "but all agree that Tumtum is a Safek", you are forced to say that he did not say so when it urinates in the place of Zachrus, for that is a Vadai male! Rather, it is when it urinates in the place of Nikvus, and according to the first Tana;

אבל ר''ש דלית ליה שום ספיקא בטומטום דאי הוה מטיל מים במקום נקבות הוי נקבה ודאי

1.

However, R. Shimon holds that there is no Safek about Tumtum. If it urinates in the place of Nikvus, it is a Vadai female.

וא''ת ומנ''ל לדב חסדא דלרבנן בתראי קדוש מספיקא דילמא סברי כר''ש ולא קדוש כלל

(b)

Question: What is Rav Chisda's source that according to the latter Rabanan, it is Kadosh amidst Safek? Perhaps they hold like R. Shimon, and it is not Kadosh at all!

וי''ל כיין דמההוא טעמא דפליגי באנדרוגינוס משום (דבריה הוא לא מצי פליגי) [צ"ל דסברי בריה הוא לא מצי לאפלוגי - שיטה מקובצת כתב יד] בטומטום דלרב חסדא לשום תנא לא הוי בריה

(c)

Answer: Since from this reason that they argue about Androginus, because they hold that it is a Beriyah, they cannot argue about Tumtum, for according to Rav Chisda, no Tana holds that it is a Beriyah...

מסתמא מודו לת''ק בטומטום (דכי קדוש הוא) [צ"ל דקדוש - שיטה מקובצת כתב יד] מספיקא כמו שמודה לו רבי ישמעאל

1.

Presumably, they agree to the first Tana that a Tumtum is Kadosh amidst Safek, just like R. Yishmael agrees to him.

וא''ת לקמן פ''ט (דף נז.) דממעט ר''ש בן יהודה טומטום ואנדרוגינוס ממעשר בהמה משום דממעט בקדשים הזכר ודאי ונקבה ודאית ויליף מעשר מתחת תחת מקדשים

(d)

Question: Below (57a), R. Shimon ben Yehudah excludes Tumtum and Androginus from Ma'aser Behemah, because he excludes for Kodshim "ha'Zachar" [must be a] Vadai [male], and "Nekevah" [must be] Vadai, and he learns Ma'aser from a Gezeirah Shavah "Tachas-Tachas" from Kodshim;

מה ענין זה אצל זה הא בקדשים אימעט מכלל זכר מטעם שהוא נקבה כשמטיל מים במקום נקבות אבל מעשר אין חילוק בין זכר ונקבה

1.

What is the connection of one to the other? Regarding Kodshim it is excluded from Zachar because it is a female when it urinates in the place of Nikvus, but regarding Ma'aser there is no difference between male and female!

וי''ל דרב חסדא (אומר) [נראה שצ"ל יאמר, כבתוס' שאנץ] סמי מכאן טומטום וכן ר''ל דבסמוך

(e)

Answer: Rav Chisda would say that we must erase Tumtum from the text, and similarly Reish Lakish below.

8)

TOSFOS DH Lo Amru Tumtum Safek Ela b'Adam

תוספות ד"ה לא אמרו טומטום ספק אלא באדם

(SUMMARY: Tosfos points out that this is only according to R. Shimon ben Yehudah.)

כר''ש בר' יהודה )דסבירא( [צ"ל סבירא - שיטה מקובצת כתב יד] ליה ולאו אליבא דכולי עלמא קאמר

(a)

Explanation: [Reish Lakish] holds like R. Shimon ben Yehudah. He did not say [so] according to everyone.

דפשיטא לת''ק דמתני' דספיקא הוא דאין שוחטין לא במקדש ולא במדינה:

(b)

Source: Obviously, it is a Safek according to the first Tana of our Mishnah, for [he said that] we do not slaughter it, not in the Mikdash and not outside the Mikdash!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF